Podmínky pro druhý termín přijímacího řízení

 

Doktorský studijní program Zahradnické inženýrství

Obor Zahradnictví

Doktorský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura

Lhůta pro podání přihlášek v elektronické podobě: 8. září 2017
Termín přijímacího řízení: 21. září 2017

V přihlášce musí být uvedeno jméno předpokládaného školitele a pracovní název tématu dizertační práce. K podání přihlášky není nutný předchozí písemný či elektronický souhlas vedoucího potenciálního školícího pracoviště uchazeče.

Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:

 • přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky v příslušné aplikaci UIS
 • životopis (strukturovaný, vhodný formulář EUROPASS) v listinné kopii
 • vysokoškolský diplom v listinné kopii, u zahraničních studentů a absolventů ostatních univerzit v úředně ověřené kopii
 • přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii
 • návrh doktorského projektu (s uvedením názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků, případně zdroje financování)

Uchazeči, jenž své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2016/2017, přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2016/2017 předloží potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústního pohovoru. Současně musí všichni uchazeči nejpozději v den konání přijímacího pohovoru doložit výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném magisterském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii, návrh doktorského projektu a nejméně dvě doporučení významných akademických pracovníků domovské univerzity uchazeče v listinné kopii.

Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu téhož nebo příbuzného oboru a prokazuje při přijímacím pohovoru své předpoklady pro studium ve třech okruzích:

 1. znalost anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), vyjádřená známkou podle klasifikace ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Děkan fakulty může od zkoušky upustit na základě předložení certifikátu o jazykové zkoušce.
 2. odborné znalosti a předpoklady pro doktorské studium - ústní odborná zkouška vedená formou rozpravy. Jejím cílem je zjistit:
  • odborné znalosti uchazeče
  • předpoklady k samostatné vědecké, umělecké nebo tvůrčí práci
   Součástí posuzování je výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).
 3. odborná úroveň návrhu doktorského projektu - prezentace základních tezí navrhovaného doktorského projektu. Přijímací komise posuzuje:
  • zda projekt odpovídá akreditovanému doktorskému studijnímu programu
  • vědeckou či uměleckou úroveň navrhovaného projektu
  • proveditelnost projektu v navrženém časovém období (standardní doba studia).

Uchazeč může být přijat, pokud vyhoví ve všech třech okruzích přijímacího řízení. Na základě výsledků přijímacího řízení sestaví komise pořadí uchazečů. Komise může doporučit úpravu tématu dizertační práce nebo změnu navrhovaného školitele. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Zahradnické fakulty MENDELU.

Celkový počet přijímaných studentů se stanovuje na základě kritérií MŠMT ČR a možností fakulty.