Bakalářský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Správa zeleně (kombinovaná forma)

Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro oblast správy zeleně zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů ZAKA. Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe z oblasti specifického segmentu veřejné správy – správy zeleně. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, v kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací.

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v aktuálních tématech denní oborové praxe.

Aktuální stav v samosprávě obcí v oblasti správy zeleně vykazuje systémové nedostatky (mezioborová témata, základy financování obcí, specifické okruhy problémů). Navržené kombinované studium si klade za cíl vyjít vstříc obecním samosprávám a vytvořit možnost pro systémové vzdělávání správců zeleně.

leták (PDF)

organizační informace (DOC)

Podmínky přijímacího řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2016
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. srpna 2016

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku 440,- Kč

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

 

Bakalářský studijní program Floristická tvorba

Obor Floristická tvorba

Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových dekorací z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře. Absolvent získá také dostatečný základ k navrhování a realizování interiérové zeleně, k provozování různých typů floristických obchodních jednotek a pro kontakt se zákazníkem.

Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z aktuálních požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích disciplín. V profilově důležitých předmětech Aranžování rostlin I, II a v předmětech ateliérového charakteru (Floristický ateliér 1 až 4) si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů vytvářených z materiálů rostlinného původu (tzv. florální objekty).

leták (PDF)

Podmínky přijímacího řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2016
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. srpna 2016

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku 440,- Kč

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.