O studiu oboru

Pojmy moderní životní styl, zdravé stravování, udržování dietetických zásad a jiné otázky spojené s výživou člověka, ekologií a udržitelným rozvojem jsou stále více v centru zájmu a pozornosti celé společnosti. Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů v sobě snoubí jak klasické odborné znalosti, tak i atraktivní trendy v oblasti produkce a zpracování surovin rostlinného původu a z nich vytvářených potravin. Je to obor, jehož uplatnění v současném moderním světě jasně definuje jak zájem veřejnosti o zdravé potraviny a tak i zájem produkčních i zpracovatelských firem dokonale zvládnout celý proces z pohledu řízení jakosti od produkce, skladování a zpracování surovin až po konečnou realizaci svých produktů.

Během studia posluchač získá řadu certifikátů, které zvyšují jeho konkurenceschopnost na trhu práce: osvědčení Interního auditora systému managementu kvality ISO 9001:2015, certifikaci pro oblast systémů bezpečnosti potravin (HACCP, BRC Food, IFS), osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu ISO 8586.

Chcete-li si vybrat studijní obor smysluplný a potřebný za každé situace, pusťte se s námi do studia odbornosti, bez které by lidstvo nemělo budoucnost.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia najde uplatnění v odvětvích, které významně spolurozhodují o kvalitě života každého z nás:

 • ve výrobních podnicích na zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů
 • v nápojovém průmyslu (výroba vín, lihovin a nealkoholických nápojů)
 • v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami
 • v kontrolních organizacích státní správy
 • jako manažer kvality zboží v obchodních řetězcích
 • v organizacích zavádějících a rozvíjejících prvky kontroly a řízení kvality potravinářské produkce podle moderních systémů managementu kontroly kvality a bezpečnosti

Profilové předměty 

Instrumentální analýza v kontrole jakosti
Jakost potravin v legislativě
Jakost rostlinných produktů
Jakost živočišných produktů
Konzervační metody
Kvalitologie a řízení jakosti
Marketing
Ovocné destiláty
                       Podniková ekonomika
Podnikový management
Potravinářská chemie
Potravinářská mikrobiologie pro ZF I
Senzorické hodnocení jakosti
Skladování zahradnických produktů
Technologie zpracování ovoce a zeleniny
Základy vinařství

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve dvouletém magisterském studiu stejného zaměření na oboru Řízení zahradnických technologií.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 50 prezenční forma.