O studiu oboru

Pojmy moderní životní styl, zdravé stravování, udržování dietetických zásad a jiné otázky spojené s výživou člověka, ekologií a udržitelným rozvojem jsou stále více v centru zájmu a pozornosti celé společnosti. Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů v sobě snoubí jak klasické odborné znalosti, tak i atraktivní trendy v oblasti produkce a zpracování surovin rostlinného původu a z nich vytvářených potravin. Je to obor, jehož uplatnění v současném moderním světě jasně definuje jak zájem veřejnosti o zdravé potraviny a tak i zájem produkčních i zpracovatelských firem dokonale zvládnout celý proces z pohledu řízení jakosti od produkce, skladování a zpracování surovin až po konečnou realizaci svých produktů.

Během studia posluchač získá řadu certifikátů, které zvyšují jeho konkurenceschopnost na trhu práce: osvědčení Interního auditora systému managementu kvality ISO 9001:2015, certifikaci pro oblast systémů bezpečnosti potravin (HACCP, BRC Food, IFS), osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu ISO 8586.

Chcete-li si vybrat studijní obor smysluplný a potřebný za každé situace, pusťte se s námi do studia odbornosti, bez které by lidstvo nemělo budoucnost.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia najde uplatnění v odvětvích, které významně spolurozhodují o kvalitě života každého z nás:

 • ve výrobních podnicích na zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů
 • v nápojovém průmyslu (výroba vín, lihovin a nealkoholických nápojů)
 • v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami
 • v kontrolních organizacích státní správy
 • jako manažer kvality zboží v obchodních řetězcích
 • v organizacích zavádějících a rozvíjejících prvky kontroly a řízení kvality potravinářské produkce podle moderních systémů managementu kontroly kvality a bezpečnosti

Profilové předměty 

Instrumentální analýza v kontrole jakosti
Jakost potravin v legislativě
Jakost rostlinných produktů
Jakost živočišných produktů
Konzervační metody
Kvalitologie a řízení jakosti
Marketing
Ovocné destiláty
                       Podniková ekonomika
Podnikový management
Potravinářská chemie
Potravinářská mikrobiologie
Senzorické hodnocení jakosti
Skladování zahradnických produktů
Technologie zpracování ovoce a zeleniny
Vinařství

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve dvouletém magisterském studiu stejného zaměření na oboru Řízení zahradnických technologií.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 50 prezenční forma.