O studiu oboru

Studijní program Zahradní a krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů). 

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti biologie, umění, techniky, technologie a dalších, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích
a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou, po níž může posluchač pokračovat v dalším studiu.

Profilové předměty 

Botanika pro ZAKA I
Dendrologie I
Dějiny umění I
Krajinné plánování I pro ZKA
Materiály a konstrukce I
                       Použití rostlin I
Teorie a vývoj zahradní architektury I
Urbanismus
Zahradně architektonická tvorba I
Zakládání a údržba zeleně I

Navazující studium

Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v doktorském studijním programu.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2019

Termín konání přijímacích zkoušek: 23. -  26. dubna 2019. Uchazeči budou informováni o konkrétním termínu přijímací zkoušky vložením pozvánky do úložiště dokumentů ve své agendě e-přihlášky.
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 24. června 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

Na základě přijímací zkoušky, která je složena z talentové zkoušky a ústního pohovoru:

Talentová zkouška se skládá z:

 • kresba zátiší s hlavou - maximálně 20 bodů
 • kresba z představy - maximálně 20 bodů
 • kresba z plenéru - maximálně 20 bodů

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor a na celkový přehled uchazeče:

 • ze všeobecných znalostí výtvarné kultury
 • ze znalostí biologie na úrovni středoškolského studia: morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnost a proměnlivost rostlin, systematika rostlin, základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životní prostředí aj.

Předmětem hodnocení je kulturní povědomí i vystupování uchazeče.

Ústní pohovor se skládá z:

 • hodnocení všeobecných znalostí výtvarné kultury - maximálně 20 bodů
 • hodnocení znalostí biologie - maximálně 60 bodů
 • verbálního projevu u komise - maximálně 20 bodů

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí, a to na základě získaných bodů u přijímací zkoušky (maximální počet je 160 bodů). 

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 40 v prezenční formě.