O studiu oboru

Studium poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Profilové předměty 

Botanika
Dendrologie
Geodézie
Květinářství
Materiály a konstrukce
                       Mechanizace
Půdoznalství
Projektová dokumentace staveb
Zahradně architektonická tvorba
Zakládání a údržba zeleně

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu oboru Management zahradních a krajinářských úprav.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20. března 2017
Termín konání přijímacího řízení (test z výtvarné kultury a test z biologie, ústní pohovor): 24. – 28. dubna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • uhrazení správního poplatku

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, a pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.
Vzorové testy jsou umístěny na veřejném dokumentovém serveru.

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

  • test z biologie: maximálně 50 bodů
  • test z výtvarné kultury: maximálně 20 bodů

Ústní pohovor: max. 50 bodů

Z bodů za ústní pohovor je 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru – například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka – nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ – nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

Celkový maximální počet 120 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

  • test z biologie: max. 50 bodů
  • test z výtvarné kultury: max. 20 bodů
  • ústní pohovor: max. 50 bodů

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody z pohovoru rozhoduje test z biologie.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 45.