O studiu oboru

Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe z oblasti specifického segmentu veřejné správy – správy zeleně. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, v kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací.

Uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v aktuálních tématech denní oborové praxe.

Profilové předměty 

Arboristika
Dendrologie
Finance veřejné samosprávy
Květinářství
Mechanizace
                       Použití rostlin
Stavební právo a územní plánování
Veřejná správa
Zahradně architektonická tvorba
Zakládání zeleně

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2018
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2018

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 40 kombinovaná forma.

Výuka oboru probíhá v Lednici, jednou za dva týdny v pátek a sobotu.