Studium na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici je organizováno podle Zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách (DOC, 477 kB), souvisejících zákonů a podle Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně a sestává z bakalářského a navazujícího magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována prezenční formou (denním studiem) i formou kombinovanou (při zaměstnání). Rozdělením studia do dvou částí je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, kdy získávají titul bakalář (Bc.), případně mohou pokračovat na navazujícím magisterském stupni k dosažení titulu inženýr (Ing.).

Studium probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování ročníku a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako volitelných kurzů. V rámci grantových projektů SOCRATES, LEONARDO a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách. Studijní program Krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů).

Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr, do kterých se posluchači postupně zapisují po splnění předepsaných zkoušek. Ve studijních plánech je zařazena i odborná praxe, kterou studenti mohou vykonávat i v zahraničí. Časový plán určuje Harmonogram studia.

Studijní plány obsahují skladbu předmětů, jejich rozsahy, kreditní hodnoty a další informace, které student musí mít k dispozici, aby se mohl řádně zapsat do příslušného ročníku a zvolit si předměty doporučené studijním plánem. Tyto předměty se dělí na povinné, které musí absolvovat, a volitelné, z nichž vybírá dle svého zájmu a jenž mohou být studovány i na jiných vysokých školách. Veškeré údaje jsou přístupné studentům v Univerzitním informačním systému, především v Katalogu předmětů.

Součástí studia je obhajoba bakalářské práce a státní bakalářská zkouška, na navazujícím magisterském stupni obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška.

První dva ročníky studia na bakalářském stupni probíhají v Brně (u oboru Zpracovatelksé technologie a kvalita potravin a Vinohradnictví a vinařství pouze 1. ročník), další ročníky v Lednici. Na oboru Zahradnictví a Vinohradnictví a vinařství je nabízeno kombinované tříleté bakalářské studium, které umožňuje pokračovat v navazujícím stupni magisterského studia prezenční nebo kombinovanou formou na stejně zaměřeném oboru. Organizace této formy dovoluje studium při zaměstnání nebo při vlastním podnikání prostřednictvím blokových konzultací, praktických cvičení a samostudiu. Výuka probíhá v Lednici.

Zahradnická fakulta MENDELU nabízí také doktorské studium v oborech Zahradnictví, Horticulture a Zahradní a krajinářská architektura. Předpokladem studia v doktorském studijním programu je absolvování vysokoškolského magisterského studijního programu. Standardní délka doktorského studijního programu je 4 roky a uskutečňuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Vedením doktorandů jsou pověřováni habilitovaní docenti a profesoři fakulty. Studium končí složením rigorózní zkoušky a obhájením doktorské disertační práce. Absolvent získává titul doktor (Ph.D.).

 

Studijní referentky

pro bakalářské studijní programy
Renata Svobodová
+420 519 367 225, +420 545 136 006
renata.svobodova@mendelu.cz
   
pro magisterské a doktorské studijní programy
Ivana Josefíková
+420 519 367 226
ivana.josefikova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny studijního oddělení

Lednice (budova A, děkanát)
pondělí, středa, pátek: 9:00–11:00 hodin
čtvrtek: 9:00–11:00 a 13:00–15:00 hodin

Brno (budova A, 5. patro)
úterý: 8:15–14:15 hodin