Zahradnická fakulta MENDELU rozvíjí spolupráci a kontakty se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních vzdělávacích programů, a to zejména v programech Erasmus+, Leonardo a Ceepus. V rámci studijních smluv (Learning Agreement) jsou studentům uznávány předměty absolvované na jiné vysoké škole v souladu se systémem ECTS.

Mimoto jsou uskutečňovány mobility akademických pracovníků a studentů v programech LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR.

Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o mezinárodní (Joint degree) studijní program International Master in Horticulture Science ve spolupráci s univerzitami v Krakově a Nitře a doktorský program Horticultural Engineering.

Každoročně na Zahradnické fakultě MENDELU aktivně působí zahraniční lektoři, kteří vedou přednáškové bloky pro studenty.

Zahraniční oddělení

Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Proděkanka pro zahraniční styky
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Budova C | Ústav plánování krajiny
Yveta Vágnerová
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Jsme hrdým členem

Spolupracujeme

Zahradnická fakulta MENDELU aktivně spolupracuje s řadou zahraničních partnerů v oblasti vědy a výzkumu.

Spolupracujeme například s francouzskou Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA, Remeš, Francie) v rámci Barrande Fellowship Programme 2022 na projektu s názvem Ochrana révy vůči komplexu GTD s využitím bioaktivních látek botanického původu.

Jedním z významných zahraničních partnerů je také Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino del CSIC (ICVV, La Rioja, Španělsko), kde Zahradnická fakulta MENDELU spolupracuje na výzkumu zaměřeném na choroby kmínku kmene révy vinné.

V oblasti mezinárodní excelence je pro fakultu klíčové zapojení do tří mezinárodních výzkumných konsorcií zejména v rámci programu COST. ZF MENDELU je členem řídícího výboru a aktivně se podílí na chodu akce COST vedené pod značkou CA16107, která se zabývá studiem a snižováním hospodářských dopadů bakteriových patogenů z čeledi Xanthomonadaceae. Neméně významná je participace na projektu COST CA 17111 INTEGRAPE („Data Integration to Maximise the Power of Omics for Grapevine Improvement, která je zaměřena na využití a další zpracování dat výzkumu révy vinné v oblasti ampelografie, biologie, genetiky, genomiky, epigenomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky. Ve 4 pracovních skupinách zde participují zástupci ze 78 institucí z celého světa. Významné je také zastoupení v CA COST 15114 CA15114 – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI). Jedná se o mikrobiologické téma zaměřené na studium antimikrobiálních látek, které jsou účinné proti vybraným patogenním mikroorganismům. Zahradnická fakulta MENDELU participuje také na projektu COST CA19125 – EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate Change.

Vzděláváme