Nabídka spolupráce s firmami se liší podle zaměření a kapacit jednotlivých pracovišť. Možností je však celá řada. Zahradnická fakulta MENDELU poskytuje služby firmám nebo orgánům státní správy, a to většinou formou tzv. vedlejší hospodářské činnosti. Příkladem může být zakázkové testování patogenních organismů, kvalitativní analýzy plodů ovocných druhů či poradenství v dalších zahradnických oborech.

Potřebujete i vy něco změřit, analyzovat nebo jen něco zkonzultovat? Ozvěte se nám.

Jaké jsou možnosti

 • Analýzy a testování
 • Znalecké posudky
 • Studie a metodiky

Nabídka analýz a testování

Podívejte se, čemu se věnují jednotlivá pracoviště a jaké služby nabízí.

Zakázkové testování patogenních mikroorganismů

Reakce PCR pro detekci bakterie X. euvesicatoria
 • Patogenní organismus: Xanthomonas euvesicatoriaXanthomonas perforans
 • Choroba: Bakteriální tečkovitost rajčat a paprik, BSX (Bacterial spot causing xanthomonads)
 • Hostitelé: rajče (Solanum lycopersicum), paprika (Capsicum annuum)
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Reakce Real-time PCR pro detekci bakterie P. amygdali pv. lachrymans
 • Patogenní organismus: Pseudomonas amygdali pv. lachrymans
 • Choroba: Bakteriální skvrnitost okurky
 • Hostitelé: okurka (Cucumis sativus), tykvovité (Cucurbitaceae – tykev, meloun aj.)
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Reakce Real-time PCR pro detekci bakterií Cmm, Pst a BSX
 • Reakce simplex Real-time PCR i multiplex Real-time PCR
 • Patogenní organismus: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisPseudomonas syringae pv. tomato, Bacterial spot-causing organisms (Xanthomonas euvesicatoria, X. vesicatoria, X. gardneri, X. perforans)
 • Hostitelé: rajče (Solanum lycopersicum) – Cmm, Pst, BSX; paprika (Capsicum annuum) ‑ BSX
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Reakce Real-time PCR pro detekci bakterie X. hortorum pv. carotae
 • Patogenní organismus: Xanthomonas hortorum pv. carotae
 • Choroba: bakteriální spála mrkve
 • Hostitelé: čeleď miříkovité
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Reakce Real-time PCR pro detekci bakterie Pseudomonas syringae pv. apii
 • Patogenní organismus: Pseudomonas syringae pv. apii
 • Choroba: bakteriální listová skvrnitost celeru
 • Hostitelé: čeleď miříkovité, zejména celer bulvový (Apium graveolens var. rapaceum), celer řapíkatý (Apium graveolens var. dulce)
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Reakce Real-time PCR pro detekci hub S. apiicola a P. libanotidis
 • Reakce simplex Real-time PCR i multiplex Real-time PCR
 • Patogenní organismus: Septoria apiicola, Pleodomus libanotidis
 • Choroba: tečkovitost listů celeru, hnědá hniloba kořenové zeleniny
 • Hostitelé: čeleď miříkovité, především celer (Apium graveolens var. rapaceumApium graveolens var. dulce)
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Identifikace bakterie Candidatus L. solanacearum masivně paralelním sekvenováním
 • Reakce HTS (High Throughput Sequencing) – detekce a rozlišení haplotypu bakterie
 • Patogenní organismus: Candidatus Liberibacter solanacearum
 • Choroba: známá pod anglickým názvem „zebra chip“
 • Hostitelé: čeleď miříkovité, lilkovité (zejména brambor)
 • Zdrojovým materiálem testování může být jakýkoliv rostlinný materiál včetně osiva.
Detekce patogenních hub dřeva révy vinné prostřednictvím masivně paralelního sekvenování
 • Reakce HTS (High Throughput Sequencing) – detekce a identifikace patogenů z říše Fungi
 • Popis ekonomické závažnosti detekovaného patogenu
 • Choroba: známá pod názvem Grapevine Trunk Disease
 • Hostitel: réva vinná
 • Zdrojový materiál: dřevo révy vinné

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Zakázkové testování a analýzy

Ústav ovocnictví Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, je ÚKZÚZ pověřenou laboratoří pro detekci níže uvedených patogenů. Ceny jsou vždy individuální dle testovaného materiálu a požadovaného testu.

Detekce patogenních organismů

Detekce virů ovocných dřevin
Metodou ELISA
 • Virus ACLSV (Apple chlorotic leaf spot virus, virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně);
 • Virus ApMV (Apple mosaic virus, virus mozaiky jabloně);
 • Virus ASGV (Apple stem grooving virus, virus žlábkovitosti kmene jabloně);
 • Virus ASPV (Apple stem pitting virus, virus vrásčitosti kmene jabloně);
 • Virus PDV (Prune dwarf virus, virus zakrslosti slivoně);
 • Virus PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus, virus nekrotické kroužkovitosti slivoně);
 • Virus PPV (Plum pox virus, šarka švestek);
 • SLRSV (Strawberry latentringspot virus, virus latentní kroužkovitosti jahodníku);
 • Jiné viry po osobní dohodě.
Metodou RT-PCR – po osobní dohodě
Detekce fytoplazem
Metodou real-time PCR
 • Fytoplazma ESFY (European stone fruit yellows, fytoplazma Evropské žloutenky peckovin);
 • Fytoplazma PD (Pear decline, fytoplazma chřadnutí hrušně);
 • Fytoplazma AP (Apple proliferation, fytoplazma proliferace jabloně);
 • Ostatní fytoplazmy po osobní dohodě.
Metodou nested PCR – po osobní dohodě

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Kiss, Ph.D.
Ústav ovocnictví | Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Technický izolát teplomilných peckovin a hrušní a šlechtění

 • Nabízíme možnost umístění pre-basic SE1 (před-základního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů) do technického izolátu;
 • Nabízíme možnost udržovacího šlechtění ovocných druhů;
 • Pomologická zhodnocení: popis odrůd, pěstitelská charakteristika.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ústav ovocnictví | Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Kvalitativní analýzy plodů ovocných druhů

Použité metody a způsoby analýz na vyžádání.

 • Antioxidační kapacita;
 • Celkový obsah kyselin;
 • Celkový obsah fenolických látek;
 • Celkový obsah antokyanů;
 • Celkový obsah flavonoidů;
 • Celkový obsah karotenoidů;
 • Celkový obsah bílkovin;
 • Refraktometrická sušina;
 • Obsah sušiny;
 • Kolorimetrické analýzy.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Mrázová
Ústav ovocnictví | Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Nabídka Ústavu zahradnické techniky

Ústav zahradnické techniky má dlouhodobou zkušenost v oblasti poradenství, přenosu know-how do praxe, odběrů vzorků, provádění analýz ve vlastních laboratořích i na místě pro vyžití v široké zemědělské praxi.

Ústav provozuje dvě specializované laboratoře, které vzájemně sdílejí technické a personální know-how. Laboratoře provádí komplexní chemické a fyzikální necertifikované rozbory tuhých biopaliv, kompostů a půd, vhodné pro ověření vlastností pro vlastní využití, nebo pro před-certifikační proces.

Jsme partnerem pro vaše inovace.

Laboratoř biopaliv a olejů

 • Rozbory, hodnocení vhodnosti, mísitelnosti a dostupnosti vstupních surovin pro výrobu tuhých biopaliv;
 • Stanovení obsahu rizikových a limitních prvků ve vstupních surovinách;
 • Maloobjemová produkce pro potřeby ověření výroby pelet a briket;
 • Hodnocení kvalitativních a užitných vlastností tuhých biopaliv;
 • Hodnocení spalného tepla a výhřevnosti, procesu spalování, emisí, popelovin atd.;
 • Lisování olejů olejnatých semen, ovocných druhů a zelenin;
 • Analýza a využitelnost sekundárních produktů lisovacího procesu;
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výroby.

Laboratoř technologií a environmentální techniky

 • Fyzikální analýza půd a kompostů;
 • Optimalizace surovinové skladby kompostů a průběhu procesu kompostování;
 • Hodnocení emise CO2 z půd a kompostových zakládek;
 • Měření plošného povrchového odtoku vody při simulaci deště;
 • Diagnostika a návrh nápravných opatření zhutněných půd;
 • Termografická diagnostika budov a technologických celků včetně mikroklimatických podmínek.

Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Ústav zahradnické techniky | Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Determinace druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Poradenství v oblastech:

 • Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, zeleného koření a jedlých květů;
 • Produkce zeleniny;
 • Produkce květin a speciálních rostlin;
 • Hydroponie a skleníková produkce;
 • Ekologická a integrovaná produkce v zahradnictví;
 • Úpravy rostlin sušením, preparováním, skeletováním… pro floristické využití.

Přednášky a semináře pro profesní organizace, odbornou i širokou veřejnost zaměřené na:

 • Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití);
 • Zelené koření (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití);
 • Jedlé květy (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití);
 • Floristická tvorba (floristické disciplíny, postupy…);
 • Chemické analýzy rostlin, případně dalších vzorků (vitamín C, antioxidanty, vláknina, dusičnany atd.);
 • Diagnostika (determinace chorob a škůdců zeleniny, léčivých a speciálních rostlin, systematická determinace květin a okrasných rostlin, měření intenzity fotosyntézy).

Kontaktní osoba

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Ústav zelinářství a květinářství | Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě