Doktorské studijní programy

Zahradnická fakulta MENDELU má v současné době akreditovány 4 doktorské studijní programy.

 • Krajinářská architektura – Ph.D.
 • Zahradnictví – Ph.D.
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture

Doktorské studijní programy je nejvyšším stupněm univerzitních vzdělávacích programů. Do doktorského studia je možné se přihlásit po předchozím úspěšném absolvování bakalářského a navazujícího magisterského studia. Studium na Zahradnické fakultě MENDELU je otevřeno všem absolventům příslušných, popř. příbuzných magisterských studijních programů, kteří mají zájem a předpoklady k vědecké práci na akademické půdě nebo ve výzkumně zaměřených institucích, případně k vysoce odborné práci v komerčních společnostech.

Cílem studia v doktorských studijních programech je tedy především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované oblasti. Standardní doba studia v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě MENDELU je čtyři roky. Obsah studia vychází ze schváleného studijního plánu. Student úzce spolupracuje se svým školitelem, který dále definuje individuální činnosti studenta. V prvních třech letech skládá student odborné zkoušky, obhajuje teze a rozpracovanost

disertační práce. Zároveň publikuje své první odborné příspěvky. V posledním roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Doktorské studium lze studovat prezenčně nebo kombinovaně. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně na své školící pracoviště. Kromě plnění povinností vyplývajících z jeho studijního plánu (účast na organizované výuce a jiných organizovaných akcích) je pověřován také pedagogickou či jinou činností přispívající k chodu ústavu. Student v průběhu studia pobírá měsíční stipendium.

Při kombinované formě není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním studijního plánu a dále podle pokynů svého školitele.

Školitelé ZF MENDELU

Mezi školitele doktorského studijního programu Krajinářská architektura – Ph.D. patří:

Pozn. Pokud zde nenajdete vhodné téma disertační práce, lze po dohodě se zvoleným školitelem vytvořit téma odpovídající vašim potřebám.

 • Management péče v objektech památek krajinářské architektury
 • Identifikace, interpretace a možnosti regenerace komponované krajiny
 • Vliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území
 • Benefity funkčních typů zeleně velkých měst ČR

Mezi školitele doktorského studijního programu Zahradnictví – Ph.D. patří:

Pozn. Pokud zde nenajdete vhodné téma disertační práce, lze po dohodě se zvoleným školitelem vytvořit téma odpovídající vašim potřebám.

 • Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
 • Zvýšení efektivity šlechtění révy vinné využitím DNA markerů ve vazbě s geny rezistence vůči houbovým chorobám
 • Analýza řešení zelených střech v městských aglomeracích jako nástroje adaptačních opatření v podmínkách klimatických změn
 • Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
 • Hodnocení pěstitelských postupů ve vinohradnictví v kontextu uhlíkové stopy
 • Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
 • Hodnocení vlivu spontánní a řízené fermentace na aromatický a senzorický profil vín odrůdy Ryzlink vlašský
 • Ověření účinků lisovacích procesů na kvalitativní parametry moštu a tichých vín
 • Rozvoj inovativního zelinářství s využitím robotických platforem
 • Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
 • Výroba peletizovaného kompostu a ověření jeho účinků při pěstování révy vinné
 • Výzkum využití autonomního robotického zařízení pro rozvoj inovativního vinohradnictví
 • Téma dle vlastního návrhu
 • Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
 • Studium odolnosti odrůd révy vinné vůči patogenu Cadophora luteo-olivacea
 • Hodnocení ekologické infrastruktury farmy
 • Možnosti využití biodiverzity pro zajištění ekosystémového servisu v zahradnické bioprodukci
 • Studium genetické variability hybridů a odrůd meruněk
 • Studium pomologických znaků a genetické variability oskeruše
 • Studium rezistence u vybraných hybridů meruněk
 • Šlechtění meruněk a interspecifických hybridů
 • Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
 • Vliv termínu sklizně na kvalitu vína, respektive vývoj aromatických látek
 • Vliv způsobu řezu révy vinné na fyziologický vývoj révy vinné a zdravotní stav
 • Aquaponic cultivation system
 • Development of LED lighting in intensive production systems
 • Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
 • Optimalizace výživy salátu v hydroponickém pěstebním systému
 • Snižování stresových faktorů v prostředí zelených střech
 • Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials

Mezi školitele doktorského studijního programu Ph.D. in Horticulture patří:

Pozn. Pokud zde nenajdete vhodné téma disertační práce, lze po dohodě se zvoleným školitelem vytvořit téma odpovídající vašim potřebám.

 • Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
 • Zvýšení efektivity šlechtění révy vinné využitím DNA markerů ve vazbě s geny rezistence vůči houbovým chorobám
 • Analýza řešení zelených střech v městských aglomeracích jako nástroje adaptačních opatření v podmínkách klimatických změn
 • Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
 • Hodnocení pěstitelských postupů ve vinohradnictví v kontextu uhlíkové stopy
 • Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
 • Hodnocení vlivu spontánní a řízené fermentace na aromatický a senzorický profil vín odrůdy Ryzlink vlašský
 • Ověření účinků lisovacích procesů na kvalitativní parametry moštu a tichých vín
 • Rozvoj inovativního zelinářství s využitím robotických platforem
 • Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
 • Výroba peletizovaného kompostu a ověření jeho účinků při pěstování révy vinné
 • Výzkum využití autonomního robotického zařízení pro rozvoj inovativního vinohradnictví
 • Téma dle vlastního výběru
 • Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
 • Studium odolnosti odrůd révy vinné vůči patogenu Cadophora luteo-olivacea
 • Hodnocení ekologické infrastruktury farmy
 • Možnosti využití biodiverzity pro zajištění ekosystémového servisu v zahradnické bioprodukci
 • Studium genetické variability hybridů a odrůd meruněk
 • Studium pomologických znaků a genetické variability oskeruše
 • Studium rezistence u vybraných hybridů meruněk
 • Šlechtění meruněk a interspecifických hybridů
 • Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
 • Vliv termínu sklizně na kvalitu vína, respektive vývoj aromatických látek
 • Vliv způsobu řezu révy vinné na fyziologický vývoj révy vinné a zdravotní stav
 • Aquaponic cultivation system
 • Development of LED lighting in intensive production systems
 • Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
 • Optimalizace výživy salátu v hydroponickém pěstebním systému
 • Snižování stresových faktorů v prostředí zelených střech
 • Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials

Mezi školitele doktorského studijního programu European Horticulture patří:

Pozn. Pokud zde nenajdete vhodné téma disertační práce, lze po dohodě se zvoleným školitelem vytvořit téma odpovídající vašim potřebám.

 • Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
 • Zvýšení efektivity šlechtění révy vinné využitím DNA markerů ve vazbě s geny rezistence vůči houbovým chorobám
 • Analýza řešení zelených střech v městských aglomeracích jako nástroje adaptačních opatření v podmínkách klimatických změn
 • Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
 • Hodnocení pěstitelských postupů ve vinohradnictví v kontextu uhlíkové stopy
 • Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
 • Hodnocení vlivu spontánní a řízené fermentace na aromatický a senzorický profil vín odrůdy Ryzlink vlašský
 • Ověření účinků lisovacích procesů na kvalitativní parametry moštu a tichých vín
 • Rozvoj inovativního zelinářství s využitím robotických platforem
 • Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
 • Výroba peletizovaného kompostu a ověření jeho účinků při pěstování révy vinné
 • Výzkum využití autonomního robotického zařízení pro rozvoj inovativního vinohradnictví
 • Téma dle vlastního návrhu
 • Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
 • Studium odolnosti odrůd révy vinné vůči patogenu Cadophora luteo-olivacea
 • Hodnocení ekologické infrastruktury farmy
 • Možnosti využití biodiverzity pro zajištění ekosystémového servisu v zahradnické bioprodukci
 • Studium genetické variability hybridů a odrůd meruněk
 • Studium pomologických znaků a genetické variability oskeruše
 • Studium rezistence u vybraných hybridů meruněk
 • Šlechtění meruněk a interspecifických hybridů
 • Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
 • Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
 • Vliv termínu sklizně na kvalitu vína, respektive vývoj aromatických látek
 • Vliv způsobu řezu révy vinné na fyziologický vývoj révy vinné a zdravotní stav
 • Aquaponic cultivation system
 • Development of LED lighting in intensive production systems
 • Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
 • Optimalizace výživy salátu v hydroponickém pěstebním systému
 • Snižování stresových faktorů v prostředí zelených střech
 • Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy jsou zveřejněny na Úřední desce fakulty v sekci Vyhlášky děkana.

Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému. V rámci dané přihlášky je dostupný také seznam nabízených témat disertačních prací. Přihlášky a veškeré další potřebné dokumenty je nutné dodat na Studijní oddělení ZF MENDELU do 30. dubna 2024.

Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2024/2025 proběhne 25. června 2024.

Přihlášku ke studiu včetně všech dokumentů posílejte na níže uvedenou adresu na Studijní oddělení ZF MENDELU:

Ivana Josefíková
Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:

 • přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky prostřednictvím systému UIS; tuto přihlášku je nutné vytisknout a podepsat;
 • strukturovaný, odborný životopis;
 • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu;
 • přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti;
 • návrh doktorského projektu (včetně jména předpokládaného školitele a pracovního názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků).

Uchazeči, kteří své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2023/2024, přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2023/2024 předloží potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústní části přijímacího řízení.

Doktorské studijní programy podrobně

Tak neváhej a rovnou se přihlas

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku