Zahradnická fakulta MENDELU je jednou z pěti fakult Mendelovy univerzity v Brně. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce prostřednictvím samosprávných akademických orgánů (akademický senát, děkan, vědecká rada fakulty atd.). Děkan má k dispozici poradní orgány děkana, mezi které patří kolegium děkana a různé komise a další poradní orgány.

Fakulta se člení na součásti, kterými jsou odborné ústavy, rozvíjející pedagogickou, vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost, a další pracoviště pro správu, řízení a provoz fakulty. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.


Vedení fakulty

Děkanka

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Tajemnice

Ing. Eva Spěváková
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Proděkan pro vědu a výzkum

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Proděkan pro pedagogiku

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Mendeleum | Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Proděkanka pro zahraniční styky

Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Budova C | Ústav plánování krajiny
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Proděkan pro strategii a koncepci rozvoje

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Budova A | Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Celofakultní pracoviště

Děkanát

Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Korespondenční adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
ID datové schránky: 85ij9bs

Studijní oddělení

Renata Svobodová
Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Referentka pro bakalářské studijní programy.
Ivana Josefíková
Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Referentka pro navazující magisterské studijní programy, doktorské studijní programy, stipendia a praxe.

Vědecké oddělení

Ing. Irena Sytařová, Ph.D.
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Zahraniční oddělení

Ing. Patrik Zatloukal
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

PR oddělení

Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
Budova C | Ústav plánování krajiny
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Orgány fakulty

Akademický senát

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy akademického senátu volí přímo, v tajném hlasování, ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu je nejvýše tříleté. Pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, dále pak Volební a jednací řád Akademického senátu Zahradnické fakulty MENDELU.

Předseda

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.

Místopředsedové

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Ing. Daniel Seriš

Členové

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Daniela Ružičková
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ing. Vladimír Škrábek
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Miroslav Vodák
Bc. Eliška Vraspírová
Ing. Patrik Zatloukal

Zápis 23. zasedání AS ZF MENDELU 24. 10. 2022 Zápis 22. zasedání AS ZF MENDELU 26. 9. 2022 Zápis 21. zasedání AS ZF MENDELU 27.6.2022 Zápis 20. zasedání AS ZF MENDELU 23.5.2022 Zápis 19. zasedání AS ZF MENDELU 25.4.2022 Pozvánka 19. zasedání AS ZF MENDELU 25.4.2022 Akademická obec ZF MENDELU 2022 Zápis 18. zasedání AS ZF MENDELU 28.2.2022 Zápis 17. zasedání AS ZF MENDELU 20.12.2021 Harmonogram zasedání AS ZF 2022 Zápis 16. zasedání AS ZF MENDELU 25.10.2021 Výsledky doplňovacích voleb AS ZF MENDELU 2021 Zápis 15. zasedání AS ZF MENDELU Doplňovací volby do AS ZF MENDELU Výsledky návrhového kola doplňujících voleb do AS ZF MENDELU Vyhlášení doplňovacích voleb ZF 2021 Pozvánka 14. zasedání AS ZF MENDELU 28.6.2021 Per rollam hlasování 1 2021 Zápis 13. zasedání AS ZF MENDELU 24.5.2021 Zápis 12. zasedání AS ZF MENDELU 21.4.2021 Akademická obec ZF MENDELU 2021 Zápis 11. zasedání AS ZF MENDELU 29.3.2021 Zápis 10. zasedání AS ZF MENDELU 8.3.2021 Zápis 9. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 8. zasedání AS ZF MENDELU 30.11.2020 Harmonogram zasedání AS ZF MENDELU 2021 Zápis 7. zasedání AS ZF MENDELU 2.11.2020 Zápis 6. zasedání AS ZF MENDELU 7.10.2020 Akademická obec ZF MENDELU 2020 Zápis 5. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 4. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 3. zasedání AS ZF MENDELU Per rollam hlasování 4_2020 Zápis hlasování per rollam AS ZF MENDELU 3 2020 Zápis 2. zasedání AS ZF MENDELU Odklad zasedání Akademické obce ZF MENDELU Zápis jednání per rollam AS ZF MENDELU 2 2020 Per rollam hlasování 1_2020 Informace k zasedání AS ZF 30.3.2020 Harmonogram zasedání AS ZF MENDELU 2020 Zápis 1. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z ustavujícího zasedání Výsledky volebního kola volby do AS ZF MENDELU – Akademičtí pracovníci Výsledky volebního kola volby do AS ZF MENDELU – Studenti Zápis z 24. zasedání AS ZF MENDELU Výsledky návrhového kola do AS ZF MENDELU – Akademičtí pracovníci ZF Výsledky návrhového kola do AS ZF MENDELU -studenti ZF Zápis ze 23. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 25. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 22. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 21. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 19. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 20. zasedání AS ZF MENDELU Zápis ze 17. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 18. zasedání AS ZF MENDELU Volební zpráva o průběhu voleb kandidáta na jmenování děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Teze Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D. Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem ZF Teze doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D. Teze doc. Dr. Ing. Aleny Salašové Zápis 12. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 8. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 4 zasedání AS ZF MENDELU Zápis 3 zasedání AS ZF MENDELU Zápis 6. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 5 zasedání AS ZF MENDELU Zápis 9. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 7. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 11. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 14. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 10. zasedání AS ZF MENDELU Zápis 13. zasedání AS ZF MENDELU Pozvánka a materiály na 9. zasedání AS ZF MENDELU Prezentace Akademicke obce ZF MENDELU Zápis z 2. zasedání AS ZF MENDELU Zápis z 1. zasedání AS ZF MENDELU Výsledky doplňovací volby do AS ZF MENDELU v okrsku studentů Vyhlášení doplňovací volby AS ZF MENDELU v okrsku studentů Kandidátní listina pro doplňovací volbu AS ZF MENDELU v okrsku studentů Zápis z ustavujícího zasedání AS ZF MENDELU Termíny zasedání Akademického senátu Zahradnické fakulty v Lednici 18. zápis AS ZF MENDELU 17. zápis AS ZF MENDELU 15. zápis AS ZF MENDELU 14. zápis AS ZF MENDELU Výsledky voleb do Akademického senátu ZF 2016 Návrh Jednacího řádu vědecké rady ZF MENDELU Pozvánka na 18. zasedání AS ZF a materiály k jednání Volby do AS ZF MENDELU 2016 Materiály k 17. zasedání AS ZF MENDELU

Vědecká rada

Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce MENDELU. Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem. Pravomoci vědecké rady, její složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU.

Předsedkyně

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Členové

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Zdeněk Novák
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Ing. Eva Spěváková
doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Ing. Patrik Zatloukal

Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí ústavů, předseda akademického senátu fakulty, předsedové oborových sekcí, zástupce studentů z řad členů akademického senátu fakulty a další členové jmenovaní děkanem.

Předsedkyně

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Členové

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ing. Eva Spěváková
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Ing. Patrik Zatloukal
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi dle Disciplinárního řádu Zahradnické fakulty MENDELU. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období je nejvýše dvouleté.

Předseda

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

Členové

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Ing. Patrik Zatloukal

Oborové sekce

Oborové sekce jsou poradním orgánem proděkana pro pedagogiku. Projednávají veškeré záležitosti týkající se magisterského a bakalářského studia. Členy sekce jmenuje a odvolává děkan z řad akademických pracovníků fakulty, ostatních fakult univerzity a odborníků z praxe.

Oborové rady

Oborové rady řeší záležitosti doktorského studia. Členy oborové rady, se souhlasem vědecké rady fakulty, odvolává a jmenuje děkan fakulty.

Předseda

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Členové

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Předseda

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Členové

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, PhD.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Předseda

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

Místopředseda

prof. Dariusz Grzebelus

Členové

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
prof. Rafal Baranski
prof. Dr hab. Rafał Barański
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
prof. Dariusz Grzebelus
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Jana Řepková, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Salava, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.

Předseda

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Místopředsedkyně

prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.

Členové

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
prof. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Ústavy

Fakulta se člení na součásti, kterými jsou odborné ústavy, rozvíjející pedagogickou, vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost, a další pracoviště pro správu, řízení a provoz fakulty. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.

Ústav ovocnictví

Ústav zabezpečuje výuku profilových odborných předmětů jako jsou ovocnictví, ovocnické školkařství a ovocnictví tropů a subtropů a dále specializovaných předmětů jako je diagnostika chorob zahradnických kultur. Ve výzkumné oblasti se ústav dlouhodobě zabývá studiem ovocných druhů, hodnocením, introdukcí a šlechtěním odrůd meruněk, broskvoní, hrušní, slivoní a podnoží. Podstatnou součástí těchto aktivit jsou výzkumné práce zaměřené na rezistencí rodu Prunus k virové šarce švestky a problematiku fytoplazmy ESFY. Pro studijní a výzkumné aktivity jsou využívány genofondy meruněk, broskvoní a sbírkové kolekce asijských hrušní a asijských slivoní. K neméně významným aktivitám patří introdukce subtropických a netradičních ovocných druhů.

Zaměstnanci ústavu
Ústav ovocnictví
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zahradnické techniky

Ústav zajišťuje výuku všeobecných předmětů s cílem rozšířit znalosti a poznatky studentů nutné pro zvládnutí dalšího studia odborných předmětů. Odborné předměty svou náplní připravují studenty na řešení problémů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně základních informací o ekologických aspektech zahradnické výroby. Vyučované předměty jsou určeny pro všechny studijní programy. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti ústav zajišťuje výzkum technických aspektů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně řešení kompostování zbytkové biomasy.

Zaměstnanci ústavu
Ústav zahradnické techniky
Budova A, II. patro
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zelinářství a květinářství

Ústav zabezpečuje výuku profilových disciplín zelinářství, květinářství, speciální rostliny, skleníková výroba, semenářství květin a zelenin a volitelného předmětu aranžování rostlin. Výzkumná činnost ústavu se zaměřuje na pěstování zeleniny, květin, léčivých a kořeninových rostlin, testuje jejich kvalitu a zastoupení vybraných obsahových látek, zabývá se rozšiřováním biodiverzity a genetických zdrojů okrasných rostlin a zelenin.

Zaměstnanci ústavu
Ústav zelinářství a květinářství
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Ústav je členěn na oddělení Základů zahradnictví (Brno) a oddělení Šlechtění, množení a školkařství (Lednice). Výuka je zajišťována v široké škále disciplín. Ústavem jsou vyučovány například předměty dendrologie a okrasné školkařství, genetika a šlechtění, základy zahradnictví, školkařství. Ve výzkumné oblasti se ústav zaměřuje na problematiku školkařských technologií včetně množení dřevin, studium stresových faktorů, problematiku extenzivního ovocnářství, méně rozšířených ovocných druhů a genové zdroje těchto dřevin.

Zaměstnanci ústavu Stránky ústavu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Mendeleum, I. patro
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

Ústav zkoumá metody a operace zaměřené na kvalitativní řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny, s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje a jejich hodnocení instrumentálními a senzorickými metodami. Ve výuce je důraz kladen na zvládnutí teoretických základů a logických souvislostí určujících vztah mezi jakostí suroviny, operacemi přípravy a finálními výrobky.

Zaměstnanci ústavu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav vinohradnictví a vinařství

Ústav zabezpečuje výuku předmětů spojených s pěstováním révy vinné, zpracováním hroznů a výrobou vína – vinohradnictví, agrotechnika, ampelografie a biologie révy vinné, vinařství a vinařské technologie. Při výuce je důraz kladen na aplikaci teoretických poznatků do výrobního provozu. Ve vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na šlechtění nových odrůd révy vinné, sledování obsahových látek v moštech a jejich možného ovlivnění a na minimalizaci alergenů v technologii vína.

Zaměstnanci ústavu
Ústav vinohradnictví a vinařství
Budova D, přízemí
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zahradní a krajinářské architektury

Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí při rozvoji městského a venkovského prostředí. Specifickou formou výzkumu je rovněž autorizovaná projekční činnost pedagogů ústavu, která se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů.

Zaměstnanci ústavu
Ústav zahradní a krajinářské architektury
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav biotechniky zeleně

V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na problematiku zakládání, údržby, správy, hodnocení a ochrany objektů zeleně v sídlech i v krajině. Důležitý je rovněž aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury a zavádění nových oborových technologií.

Zaměstnanci ústavu Stránky ústavu
Ústav biotechniky zeleně
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav plánování krajiny

Ústav se ve svých výzkumech zabývá mnoha tématy, od územního plánování přes rekultivaci a regeneraci narušených krajin, management kulturní krajiny, výzkum komponované krajiny až po problematiku zapojování veřejnosti do plánovacího procesu.

Zaměstnanci ústavu
Ústav plánování krajiny
Budova C, přízemí
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Mendeleum – ústav genetiky

Vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum se zaměřuje na výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci virových chorob.

Zaměstnanci ústavu
Mendeleum – ústav genetiky
Mendeleum, přízemí
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Vnitřní správa

Vnitřní správa
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě