Zahradnická fakulta MENDELU je jednou z pěti fakult Mendelovy univerzity v Brně. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce prostřednictvím samosprávných akademických orgánů (akademický senát, děkan, vědecká rada fakulty atd.). Děkan má k dispozici poradní orgány děkana, mezi které patří kolegium děkana a různé komise a další poradní orgány.

Fakulta se člení na součásti, kterými jsou odborné ústavy, rozvíjející pedagogickou, vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost, a další pracoviště pro správu, řízení a provoz fakulty. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.


Vedení fakulty

Děkan

Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Tajemnice

Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Proděkan pro tvůrčí činnost a postgraduální studium

Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě
konzultační hodiny: středa 11.00-13.00

Proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace

Mendeleum | Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě
kontaktní hodiny: po předchozí emailové domluvě

Proděkan pro internacionalizaci

Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě
konzultační hodiny: po předchozí emailové nebo telefonické domluvě

Proděkanka pro strategii a rozvoj

Mendeleum | Mendeleum – ústav genetiky
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě
konzultační hodiny: po předchozí emailové nebo telefonické domluvě

Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy a ICT

Budova A | Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě
konzultační hodiny: po předchozí emailové domluvě

Celofakultní pracoviště

Děkanát

Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Korespondenční adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
ID datové schránky: 85ij9bs

Studijní oddělení

Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Referentka pro bakalářské studijní programy (prezenční a kombinovaná forma studia)
– Zahradnické inženýrství
– Realizace a správa zeleně
– Krajinářská architektura
– Zahradní a krajinářská architektura
– Zahradnictví
Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Referentka bakalářských studijních programů:
– Cirkulární horti-produkce
– Floristická tvorba
– Školkařství
Referentka navazujícího magisterského studijního programu:
– International Master of Horticulture Science
Referentka praxí:
– povinné dvoudenní praxe
– povinná provozní praxe
– odborná praxe
Budova C
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
Referentka pro navazující magisterské studijní programy (prezenční i kombinované, mimo International Master of Horticultural Science), doktorské studijní programy a stipendia.

Vědecké oddělení

Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Zahraniční oddělení

Budova C | Děkanát
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

PR oddělení

Budova C | Ústav plánování krajiny
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Orgány fakulty

Akademický senát

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy akademického senátu volí přímo, v tajném hlasování, ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu je nejvýše tříleté. Pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, dále pak Volební a jednací řád Akademického senátu Zahradnické fakulty MENDELU.

Akademický senát (Zahradnická fakulta)

předseda: doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
místopředsedové: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D., Bc. Miroslav Vodák
tajemník: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF zaměstnanec
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. MEND ZF zaměstnanec
Klára Černíková ZF B-RSZ-ZKR prez [sem 6, roč 3] studentka
Bc. Paulína Demovičová ZF N-KA prez [sem 2, roč 1] studentka
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. ÚPK ZF zaměstnankyně
Bc. Michala Dušková ZF N-ZIZ-NZ prez [sem 4, roč 2] studentka
Ing. Pavel Híc, Ph.D. ÚPTZP ZF, ÚZK ZF zaměstnanec
Bc. Jan Kapla ÚVV ZF, ZF N-ZIZ-NVAV prez [sem 2, roč 1] student
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. ÚZK ZF zaměstnanec
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. ÚZAT ZF zaměstnanec
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. ÚPK ZF zaměstnanec
Bc. Daniela Ružičková ZF N-KA prez [sem 2, roč 1] studentka
doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. ÚBZ ZF, PZA zaměstnanec
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. MEND ZF zaměstnanec
Bc. Miroslav Vodák ZF N-ZIZ-NVAV komb [sem 2, roč 1] student

Vědecká rada

Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce MENDELU. Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem. Pravomoci vědecké rady, její složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU.

Vědecká rada (Zahradnická fakulta)

předseda: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. MEND ZF
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. ÚVV ZF, PZA, ext AF
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. ÚZAT ZF
Ing. Jana Čechová, Ph.D. MEND ZF
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. MEND ZF, ext LDF
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. ÚPTZP ZF
doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. ÚZK ZF
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D. ÚAK AF [ukončeno]
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. ÚEPZ FRRMS, ext ZF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra ÚLBDG LDF
doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Zdeněk Novák
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. ÚO ZF
Ing. Jakub Pečenka, Ph.D. MEND ZF
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. ÚZK ZF, ext ÚI PEF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš ÚŠMZR ZF
doc. Dr. Ing. Alena Salašová ÚPK ZF, ext LDF
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Ing. Zdeněk Sendler PZA, ext ZF
doc. Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. ÚZAKA ZF
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ÚBZ ZF, ext LDF
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. ÚAPMV AF, ext ZF
Ing. Eva Spěváková DZF ZF, ÚBZ ZF
doc. Ing. Attila Tóth, Ph.D. ext ZF
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. ÚŠMZR ZF
Bc. Miroslav Vodák ZF N-ZIZ-NVAV komb [sem 2, roč 1]

Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí ústavů, předseda akademického senátu fakulty, předsedové oborových sekcí, zástupce studentů z řad členů akademického senátu fakulty a další členové jmenovaní děkanem.

Kolegium děkana (Zahradnická fakulta)

předseda: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi dle Disciplinárního řádu Zahradnické fakulty MENDELU. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období je nejvýše dvouleté.

Disciplinární komise (Zahradnická fakulta)

předseda: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Klára Černíková ZF B-RSZ-ZKR prez [sem 6, roč 3]
Bc. Michala Dušková ZF N-ZIZ-NZ prez [sem 4, roč 2]
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. ÚPTZP ZF
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. ÚŠMZR ZF

Oborové rady

Oborové rady řeší záležitosti doktorského studia. Členy oborové rady, se souhlasem vědecké rady fakulty, odvolává a jmenuje děkan fakulty.

Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. ÚPK ZF
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, PhD.
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. ÚBZ ZF
doc. Dr. Ing. Alena Salašová ÚPK ZF, ext LDF
doc. Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. ÚZAKA ZF
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ÚBZ ZF, ext LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. DLDF LDF, ext AF
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Oborová rada doktorského studijního programu (D-KA Krajinářská architektura – Ph.D.)

předseda: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. ÚPK ZF
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, PhD.
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. ÚBZ ZF
doc. Dr. Ing. Alena Salašová ÚPK ZF, ext LDF
doc. Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. ÚZAKA ZF
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ÚBZ ZF, ext LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. DLDF LDF, ext AF
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Oborová rada doktorského studijního programu (D-EUHO European Horticulture)

předseda: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
místopředseda: prof. Dariusz Grzebelus

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. MEND ZF
prof. Rafal Baranski
prof. Dr hab. Rafał Barański ext ZF
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. ÚMBR AF
prof. Dariusz Grzebelus ExtCKSZ
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. ÚO ZF
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. ÚZK ZF, ext ÚI PEF
doc. Jana Řepková, CSc.
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava ext ZF
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D. ÚVV ZF

Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)

předseda: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
místopředseda: prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. ÚBFR AF, ext ZF, ext LDF
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. ÚVV ZF
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. ÚZK ZF, ext ÚI PEF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš ÚŠMZR ZF
prof. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. ÚZAT ZF

Ústavy

Fakulta se člení na součásti, kterými jsou odborné ústavy, rozvíjející pedagogickou, vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost, a další pracoviště pro správu, řízení a provoz fakulty. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.

Ústav ovocnictví

Ústav zabezpečuje výuku profilových odborných předmětů jako jsou ovocnictví, ovocnické školkařství a ovocnictví tropů a subtropů a dále specializovaných předmětů jako je diagnostika chorob zahradnických kultur. Ve výzkumné oblasti se ústav dlouhodobě zabývá studiem ovocných druhů, hodnocením, introdukcí a šlechtěním odrůd meruněk, broskvoní, hrušní, slivoní a podnoží. Podstatnou součástí těchto aktivit jsou výzkumné práce zaměřené na rezistencí rodu Prunus k virové šarce švestky a problematiku fytoplazmy ESFY. Pro studijní a výzkumné aktivity jsou využívány genofondy meruněk, broskvoní a sbírkové kolekce asijských hrušní a asijských slivoní. K neméně významným aktivitám patří introdukce subtropických a netradičních ovocných druhů.

Ústav ovocnictví
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zahradnické techniky

Ústav zajišťuje výuku všeobecných předmětů s cílem rozšířit znalosti a poznatky studentů nutné pro zvládnutí dalšího studia odborných předmětů. Odborné předměty svou náplní připravují studenty na řešení problémů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně základních informací o ekologických aspektech zahradnické výroby. Vyučované předměty jsou určeny pro všechny studijní programy. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti ústav zajišťuje výzkum technických aspektů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně řešení kompostování zbytkové biomasy.

Ústav zahradnické techniky
Budova A, II. patro
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zelinářství a květinářství

Ústav zabezpečuje výuku profilových disciplín zelinářství, květinářství, speciální rostliny, skleníková výroba, semenářství květin a zelenin a volitelného předmětu aranžování rostlin. Výzkumná činnost ústavu se zaměřuje na pěstování zeleniny, květin, léčivých a kořeninových rostlin, testuje jejich kvalitu a zastoupení vybraných obsahových látek, zabývá se rozšiřováním biodiverzity a genetických zdrojů okrasných rostlin a zelenin.

Ústav zelinářství a květinářství
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Ústav je členěn na oddělení Základů zahradnictví (Brno) a oddělení Šlechtění, množení a školkařství (Lednice). Výuka je zajišťována v široké škále disciplín. Ústavem jsou vyučovány například předměty dendrologie a okrasné školkařství, genetika a šlechtění, základy zahradnictví, školkařství. Ve výzkumné oblasti se ústav zaměřuje na problematiku školkařských technologií včetně množení dřevin, studium stresových faktorů, problematiku extenzivního ovocnářství, méně rozšířených ovocných druhů a genové zdroje těchto dřevin.

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Mendeleum, I. patro
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

Ústav zkoumá metody a operace zaměřené na kvalitativní řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny, s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje a jejich hodnocení instrumentálními a senzorickými metodami. Ve výuce je důraz kladen na zvládnutí teoretických základů a logických souvislostí určujících vztah mezi jakostí suroviny, operacemi přípravy a finálními výrobky.

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Budova A
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav vinohradnictví a vinařství

Ústav zabezpečuje výuku předmětů spojených s pěstováním révy vinné, zpracováním hroznů a výrobou vína – vinohradnictví, agrotechnika, ampelografie a biologie révy vinné, vinařství a vinařské technologie. Při výuce je důraz kladen na aplikaci teoretických poznatků do výrobního provozu. Ve vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na šlechtění nových odrůd révy vinné, sledování obsahových látek v moštech a jejich možného ovlivnění a na minimalizaci alergenů v technologii vína.

Ústav vinohradnictví a vinařství
Budova D, přízemí
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav zahradní a krajinářské architektury

Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí při rozvoji městského a venkovského prostředí. Specifickou formou výzkumu je rovněž autorizovaná projekční činnost pedagogů ústavu, která se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů.

Ústav zahradní a krajinářské architektury
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav biotechniky zeleně

V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na problematiku zakládání, údržby, správy, hodnocení a ochrany objektů zeleně v sídlech i v krajině. Důležitý je rovněž aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury a zavádění nových oborových technologií.

Ústav biotechniky zeleně
Budova D, I. patro
Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě

Ústav plánování krajiny

Ústav se ve svých výzkumech zabývá mnoha tématy, od územního plánování přes rekultivaci a regeneraci narušených krajin, management kulturní krajiny, výzkum komponované krajiny až po problematiku zapojování veřejnosti do plánovacího procesu.

Ústav plánování krajiny
Budova C, přízemí
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

Mendeleum – ústav genetiky

Vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum se zaměřuje na výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci virových chorob.

Mendeleum – ústav genetiky
Mendeleum, přízemí
Valtická 334, 691 44 Lednice na Moravě

Vnitřní správa

Vnitřní správa
Budova A, přízemí
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě