Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte.

Uchazeč – Informace o přijímacím řízení

Všechny důležité termíny týkající se přijímacího řízení do všech stupňů studia nalezneš na stránce Důležité termíny.

Přihláška se podává nejprve elektronicky. Potom ji musíš vytisknout, oboustranně podepsat a spolu s přílohami poslat doporučeně na adresu fakulty.

V obálce má být vytisknutá a oboustranně podepsaná přihláška a dokument se známkami ze střední školy.

Známky ze střední ti potvrdí tvoje střední škola podpisem a razítkem přímo na vytisknuté přihlášce nebo si vyžádej katalogový výpis známek s podpisem a razítkem.

Platí pro tebe stejné podmínky jako pro uchazeče ze střední školy. Je nutné vyplnit e-přihlášku, vytisknout ji, podepsat a zaslat doporučeně na adresu Zahradnické fakulty MENDELU.

K přihlášce navíc přilož úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ověření přes Czechpoint, tj. Česká pošta, OÚ, atd.). Známky ze střední školy můžeš doložit kopiemi jednotlivých vysvědčení, které pošli v obálce společně s přihláškou (nemusí být úředně ověřené).

Ano, můžeš. Jen nezapomeň za každou přihlášku uhradit správní poplatek.

V jedné obálce pak můžeš poslat více přihlášek, pokud patří všechny na Zahradnickou fakultu MENDELU.

Dokument se známkami ze střední školy s podpisem a razítkem musí být přiložen ke každé přihlášce zvlášť.

Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením činí 600 Kč, u studijního programu Krajinářská architektura 800 Kč.

Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Číslo účtu i variabilní symbol vám vygeneruje systém po správném a kompletním vyplnění e-přihlášky.

Doklad o zaplacení poplatku přilož do obálky k přihlášce (přihláškám).

U platby ze zahraničí je nutné do poznámky uvést číslo e-přihlášky nebo jméno uchazeče o studium.

Známky se vypisují do čtyř sloupců za posledního 3,5 roku studia na střední škole.
sloupec I – 1. ročník (nebo kvinta) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec II – 2. ročník (nebo sexta) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec III – 3. ročník (nebo septima) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec IV – 4. ročník (nebo oktáva) – vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku

Ve sloupci „I. – III. ročník“ se uvádí známky ze všech předmětů uvedených na ročníkovém vysvědčení, ve sloupci „IV. ročník“ známky ze všech předmětů uvedených na pololetním vysvědčení posledního ročníku (stejným způsobem známky vyplňují i uchazeči, kteří již dříve ukončili studium maturitou). Sloupec „V. ročník“ nevyplňuj.

Přílohu se známkami ze střední školy vypisuješ stejně jako uchazeči ze střední školy. Zadáváš stejné hodnoty. Pokud jsi absolventem nástavbového studia s maturitou, kombinuje se zadání známek s předchozím studiem. Například absolvent dvouletého nástavbového studia s maturitou zadává známky z obou let nástavbového studia (sloupec III. a sloupec IV.) a zbylé sloupce doplní známkami z posledních ročníků předchozího, např. učňovského studia (tj. sloupec I. a sloupec II.).

Pokud si nevíš rady, kontaktuj Studijní oddělení ZF MENDELU.

U bakalářského studia je jediným kritériem pro přijetí průměrný prospěch z předchozího studia na SŠ. Posuzuje se posledních 3,5 roku studia. Při prospěchu 1,00 získává uchazeč 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhoduje děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Jedinou výjimkou je studijní program Krajinářská architektura, kde je dalším kritériem talentová zkouška.

Ten, kdo bude skládat talentovou zkoušku (platí pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura), dostane pozvánku a termín si může ověřit také v aplikaci e-přihlášky, kde se zobrazí termín a místo konání talentové zkoušky.

Talentové zkoušky probíhají obvykle v květnu.

Motivační dopis je povinnou součástí přijímacího řízení do studia bakalářského studijního programu Krajinářská architektura. Motivační dopis vypracujte podle pokynů uvedených v Talentová zkouška 2023 – studijní program – Krajinářská architektura. Motivační dopis doporučujeme vypracovat v prostředí Word (nejsou stanoveny požadavky na formátování, doporučujeme standard pro psaní dokumentů). Vlastnoručně podepsaný motivační dopis poté odešlete na adresu uvedenou v pokynech výše.

Pokud ti svítí červený vykřičník u položky „Známky za střední školu“ nebo u položky „Nemám potvrzené doručení přihlášky“ či „Platba“, věz, že studijní referentka obvykle postupuje takto:

  1. Kontrola správného vyplnění osobních údajů a adres uchazečů.
  2. Potvrzování došlých dokumentů a známek ze střední školy na základě zaslaných a podepsaných výtisků e-přihlášek (může být zpožděno vysokým počtem přihlášek nebo dočasnou nepřítomností referentky).
  3. Párování došlých plateb k e-přihláškám (za 5-7 prac. dní od odeslání platby)
  4. Převedení e-přihlášky do běžné evidence přihlášek a její vytisknutí pro archivaci
  5. Oprava drobných formálních nedostatků v obsahu přihlášky

Pokud jsi tedy uchazeč na fakultu vytištěnou a podepsanou e-přihlášku spolu se školou potvrzenými známkami ze studia, tak je potřeba pár dní počkat, než referentka stihne zkontrolovat všechny došlé dokumenty, které postupně potvrzuje.

Jen v případě, že doba od zaslání e-přihlášky poštou je již více než 14 dní, tak je dobré se emailem spojit s příslušnou referentkou a objasnit spolu s ní důvody, proč nejsou dokumenty potvrzené.

Obor či střední školu vyhledáte zadáním textu (i části názvu, např. „gymn“) a kliknutím na tlačítko dohledat. Poté se vám za tlačítkem či pod tlačítkem zobrazí výsledek z nabídky oborů.

V případě hledání střední školy využívejte postupně název školy. V případě neúspěchu zadejte postupně ulici či město, kde se škola nachází.

V případě oboru střední školy zadejte název oboru (například slovo gymnázium, všeobecný, či slovo akademie a pod.).

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. O přijetí budete vyrozuměni prostřednictvím univerzitního informačního systému (pokud k tomu dáte v elektronické přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení do systému E-přihláška.

Jakmile obdržíš maturitní vysvědčení, nech si kopii maturitního vysvědčení úředně ověřit (ověření přes Czechpoint, tj. Česká pošta, OÚ, atd.) a tuto kopii neprodleně pošli na studijní oddělení ZF MENDELU.

Informace o termínu zápisu do studia, o možnostech ubytování, o Úvodu do studia apod. najdeš na webu ZF MENDELU > Student > Bakalářské studium > Pro prváky.

Ano, můžete. Přijímací řízení studentů hlásících se z jiné fakulty/vysoké školy je rozšířeno o tzv. rozdílovou zkoušku.

V případě předchozího studia na jiné fakultě (příp. jiné vysoké škole) je možno si nechat uznat zde studované předměty, příbuzné předmětům na ZF. Nutno schválení garanta předmětu, za který chcete předmět uznat a v případě schválení si vyplnit žádost na studijním oddělení. Uznání je možné pouze na začátku 1. semestru a to maximálně s dobou absolvování předmětu do 5 let.

Více informací najdete ve studijním a zkušebním řádu (Článek 15).

Uchazeč – Kombinovaná forma studia

Při prezenčním studiu je tvou prioritou studium a máš status studenta.

Kombinovaná forma studia je ideální, pokud chceš při studiu pracovat na plný úvazek.

Kombinovaná forma studia je rozvrhovaná během každého semestru formou blokové výuky, která je dána Harmonogramem akademického roku Zahradnické fakulty. V zimním a letním semestru je výuka kombinované formy vždy rozvržena do maximálně 14 týdnů, a to následujícím způsobem:

  • v prvním týdnu – blok v délce maximálně 4 dnů (může zahrnovat jen pracovní dny, nebo také sobotu)
  • v dalších týdnech – 6 až 11 bloků vždy v pátek a sobotu (cca od 8.00 do 18:00 v Lednici)

Můžete se například podívat, jak probíhala výuka kombinované formy studia v zimním semestru 2017/2018.

Kombinovanou formu studia nabízíme u těchto bakalářských studijních programů a specializací:

Studijní program Zahradnické inženýrství

Studijní program Realizace a správa zeleně

Ano, kombinovaná forma studia má stejné přijímací řízení jako prezenční.

Ne, Krajinářskou architekturu nelze studovat dálkově.

Uchazeč – Informace o studiu na ZF MENDELU

Prezenční studium vyžaduje tvoji plnou pozornost. Tvou prioritou je studium a máš status studenta. Takové studium zabere do 40 h týdně, ale záleží na tvém úsilí a zvoleném oboru. V navazujícím magisterském studiu se ti již snáze odhaduje náročnost jednotlivých předmětů i celého studia a nebývá problém sladit studium s brigádou nebo i prací na částečný úvazek.

Navazující magisterské studium má standardní dobu studia 2 roky a probíhá v Lednici.

Bakalářské studium má standardní dobu studia 3 roky, jen u oboru Krajinářská architektura 4 roky. Místo výuky pro daný rok můžete zjistit z níže uvedené tabulky:

specializace1. rok2. rok3. rok4. rok
Floristická tvorbaLedniceLedniceLednice
ZahradnictvíBrnoLedniceLednice
Zpracovatelské technologie a kvalita potravinBrnoLedniceLednice
Vinohradnictví a vinařstvíBrnoLedniceLednice
Zahradní a krajinářská realizaceBrnoBrnoLednice
Krajinářská architekturaBrnoBrnoLedniceLednice
Cirkulární horti-produkceBrnoLedniceLednice

Student – Informace o studiu na ZF MENDELU

Kredity jsou bodové ohodnocení předmětu. Za úspěšné ukončení předmětu student dostane daný počet kreditů.

K postupu z 1. do 2. semestru je nutno získat minimálně 12 kreditů. V případě získání 11 a méně kreditů bude studium ukončeno.

V dalším průběhu studia je nutno pro postup do následujícího semestru získat za dva předchozí semestry min. 40 kreditů (např. 1. semestr 15 kreditů + 2. semestr 30 kreditů = postup do 3. semestru s 45 kredity).

Pro připuštění ke státní bakalářské zkoušce je potřeba získat 180 kreditů při tříletém studiu a 240 kreditů při čtyřletém studiu.

Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce je potřeba získat 120 kreditů při dvouletém studiu.

Harmonogram akademického roku najdete (po přihlášení) v UIS v aplikaci Portál studenta.

Podrobnější verzi naleznete v podobě PDF dokumentu:

Nejprve se provádí registrace – slouží k tomu, aby byl znám předběžný počet studentů na jednotlivých předmětech (povinné předměty jsou předregistrovány automaticky).

Na základě výsledků registrací se vytváří rozvrh.

Následně se provádí zápisy – student si tímto krokem závazně určuje, které předměty bude studovat. Při zápisu se vybírají konkrétní rozvrhové akce pro přednášky a cvičení. Není povinností si zapsat dříve registrované předměty. Pokud student neprovedete zápis, je jeho studium ukončeno.

Nakonec probíhají změny v zápisech – student může provádět změny z již zapsaných předmětech (odebírat nebo přidávat předměty).

Za vynikající studijní výsledky v předchozím semestru si lze na studijním oddělení požádat o prospěchové stipendium.

Dále si lze požádat o ubytovací stipendium, v případě, že budete ubytováni na kolejích a máte vyšší dojezdovou vzdálenost.

V případě předchozího studia na jiné fakultě (příp. jiné vysoké škole) je možno si nechat uznat zde studované předměty, příbuzné předmětům na ZF. Nutno schválení garanta předmětu, za který chcete předmět uznat a v případě schválení si vyplnit žádost na studijním oddělení. Uznání je možné pouze na začátku 1. semestru a to maximálně s dobou absolvování předmětu do 5 let.

Více informací najdete ve studijním a zkušebním řádu (Článek 15).

Probíhá pouze u studentů doktorského studia. Musí být projednán a schválen oborovou radou do 3 měsíců od zápisu do studia. Stanoví se obsahové zaměření samostatné vědecké, výzkumné a vývojové činnosti studenta a téma disertační práce.

V případě závažných důvodů (např. zdravotní problémy, mateřská dovolená) si lze zažádat o přerušení studia. Požádat lze pouze formou písemné žádosti na studijní oddělení. Doba přerušení je standardně na jeden semestr.

Každý student má v případě neúspěšně složených závěrečných zkoušek nárok na jeden opravný termín. Je nutné si podat elektronickou žádost na studijní oddělení o přerušení studia a absolvování náhradního termínu v dalším termínu.

Studenti se v úředních hodinách dostanou na studijní oddělení pomocí své přístupové karty.

Podrobnější informace naleznete v aplikaci „Kontaktní oddělení“.

V celém areálu ZF je k dispozici bezdrátové připojení na internet pomocí sítě Eduroam. Pro připojení použijte připravený návod.

Na kolejích je navíc k dispozici i kabelové připojení. Více informací naleznete na stránce: https://tech.mendelu.cz/studentska-kolejni-sit

Tisk dokumentů formátů A3 a A4 je možný z počítačů v knihovně na budově D nebo z učeben D21 a C13. Tiskárny jsou ve vestibulu budovy A a v knihovně na budově D. Před tiskem přiložíte k tiskárně svou studentskou kartu, z které se Vám odečte poplatek za tisk.

Tisk větších formátů si lze domluvit v grafickém centru děkanátu ZF: http://ipm.zf.mendelu.cz/cz/fakulta/ustavy/591/graficke_centrum

Všechny potřebné informace naleznete ZDE

Systémový integrátor je osoba odpovědná na fakultě, univerzitě či jiném pracovišti za bezproblémový provoz informačního systému (UIS), školení a podporu uživatelů. Je to koncepční osoba pro shromažďování všech nápadů, dotazů i hlášení o chybách informačního systému. Každá fakulta i celoškolský ústav či pracoviště má svého integrátora.

Systémový integrátor nenahrazuje vaši studijní referentku, ale řeší technické problémy v UIS.