Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985.

Zahradnická fakulta MENDELU vychovala již několik generací specialistů v celé šíři zahradnického oboru. Na fakultě se uskutečňuje strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě. Studium zde uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními.

Pro výuku jsou k dispozici účelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin, sady, vinice) nejen přímo v areálu, ale využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.

Studenti mají k dispozici studovny, knihovny, počítačové učebny, herbářovnu, skleníky a sortimenty, a další prostory, které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin.

Posluchači studující na Zahradnické fakultě MENDELU mohou být ubytováni v Brně na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče a na Zámečku.

Podívejte se na nejvýznamnější milníky

 • 1895 – Vznik Vyšší ovocnicko-zahradnické školy (Höhere Obst-Gartenbauschule) v Lednici na Moravě, první střední školy s maturitou v celé tehdejší Rakousko-uherské monarchii.
 • 1912 – Zřízení Ústavu zušlechťování rostlin knížete Jana z Liechtensteinů J. G. Mendela v Lednici na Moravě, k poctě zakladatele genetiky J.G. Mendela. Pro výstavbu ústavu byly dány pozemky, nacházející se jižně od Lednice podél Valtické aleje, dnes Bezručovy aleje, a navazující na zahrady tehdejší německé Vyšší ovocnicko-zahradnické školy a vily Thuma, která patřila lednickému umělci malíři Karl Maria Thumovi (1870 – 1925).
 • 1919 – 24. června1919 byla založena Vysoká škola zemědělská v Brně jako první samostatná zemědělská škola v celé Československé republice. V počátku měla škola dva odbory (obory) Zemědělské inženýrství a Lesnické inženýrství. Zahradnické disciplíny zahrnuty v povinných předmětech Ovocnictví, Zelinářství, Vinohradnictví a vinařství a Ovocnický průmysl.
 • 1922 – Z iniciativy profesora Bayera byla zřízena Biologická stanice českých vysokých škol v Lednici na Moravě jako společné výzkumné pracoviště brněnských vysokých škol: Vysoké školy zemědělské, Vysoké školy zvěrolékařské, Přírodovědecké fakulty a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Sídlem stanice se stal Rybniční zámeček v Lednici, od roku 1951 ve správě VŠZ.
 • 1947 – 15. dubna 1947 byl na Vysoké škole zemědělské v Brně zřízen vinařsko-zahradnický studijní směr. V rámci tohoto směru vznikly ústavy:
  • Ústav ovocnictví, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Jindřich Schmidt (1908 – 1963)
  • Ústav zelinářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Karel Kočnar, od roku 1949, název změněn na Ústav zelinářství a zušlechťování a docenta Kočnara vystřídal Doc. Dr. Ing. Jaroslav Podešva.
  • Ústav vinařství a sklepního hospodářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Josef Blaha
  • Ústav technologie a sklepního hospodářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Vladimír Kyzlink
  • Ústav sadovnictví a květinářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Jaromír Scholz
 • 1952 – Založena Zahradnická katedra s návaznými specializovanými ústavy a expoziturami. V témže roce Zahradnická katedra přestěhována do Lednice. Vedoucím katedry byl jmenován prof. J. Scholz, rektor VŠZ Brno. Posluchači ubytováni v upravené budově po bývalé nemocnici sv. Hedviky sester Vincentek, v prostorách bývalých zámeckých jízdáren a v prostorách zámeckého Loveckého dvora.
 • 1953 – Zahradnický směr nabyl celostátní působnosti. Posluchači ze všech zemědělských vysokých škol (Praha, Nitra, Brno) přešli do 3. ročníku studia do Lednice na Moravě
 • 1963 – K zajištění provozu zahradnických oborů bylo vytvořeno tzv. lednické oddělení děkanátu Agronomické fakulty v čele s proděkanem.
 • 1977 – Veškeré úkony přijímacího řízení byly přesunuty z Brna do Lednice. Uchazeči si mohli vybírat ze dvou samostatných oborů: Zahradnická výroba a Sadovnictví a krajinářství. Těmto oborům se dostalo práva mít vlastní státní komisi pro obhajoby disertačních kandidátských prací k získání vědecké hodnosti Kandidát zemědělsko-lesnických věd. Ukončena výstavba Kolejí P. Bezruče v Lednici (1974 – 1979).
 • 1985 – 1. září 1985 zřízení Zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně se sídlem v Lednici na Moravě. Prvním děkanem nové fakulty byl jmenován Prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. Výuka probíhala ve dvou oborech: Zahradnictví, Sadovnictví a krajinářství.
 • 1986 – Zahradnická fakulta ve spolupráci s dalšími subjekty zakladatelem vědecko-výrobního sdružení Resistant v rámci Společného zemědělského podniku jižní Morava ve Velkých Bílovicích.
 • 1987 – Zahájeno mezioborové studium Pěstění okrasných rostlin. Založeno výrobní sdružení pro využití explantátů a tkáňových kultur, spolupráce VŠZ a ČSAV v Brně a explantátová laboratoř Katedry botaniky a šlechtění rostlin na Školním zemědělském podniku v Lednici.
 • 1988 – Na Školním zemědělském podniku v Lednici vybudována laboratoř tkáňových kultur. Dokončení první etapy přístavby děkanátu Zahradnické fakulty v Lednici (1985 – 1988). Zahájeno mezioborové studium Množení zahradnických rostlin a pětileté studium Biotechnologie v reprodukci zahradnických rostlin. Zahradnická fakulta si pořídila insignie dle návrhu akademického sochaře Slavomíra Čermáka z UMPRUM v Praze.
 • 1990 – Mendeleum se stává součástí Zahradnické fakulty VŠZ v Brně.
 • 1991 – Dokončena přístavba Zahradnické fakulty v Lednici.
 • 1993 – Na Zahradnické fakultě zaveden inženýrský studijní obor Posklizňová technologie a zahájeno bakalářské studium oboru Zahradnictví. V areálu Zahradnické fakulty v Lednici vystavěna a otevřena studentská menza ve spolupráci se Středním odborným učilištěm zemědělským v Lednici.
 • 1995 – Vysoká škola zemědělská v Brně přejmenována na Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zrušeno detašované pracoviště školy v Jihlavě. Na Zahradnické fakultě zřízen inženýrský studijní obor Zpracování zahradnických produktů.
 • 1996 – Pro zahradnické studie na Zahradnické fakultě zřízena Nadace Humanitas hortorum.
 • 1998 – Na Zahradnické fakultě se započalo s implementací Evropského kreditního a transferového systému studia (ECTS). Druhé ročníky magisterského studia Zahradnické fakulty převedeny z Lednice do Brna.
 • 1999 – Provedeny ve všech studijních programech změny související s akreditačním řízením a přechodem na strukturované studium.
 • 2000 – Sloučením dvou školních zemědělských podniků MZLU v Lednici a Žabčicích vznikl Školní zemědělský podnik MZLU v Brně se sídlem v Žabčicích a s depoziturou v Lednici. Dokončena Genová banka v Lednici. Rekonstrukce kolejí Petra Bezruče v areálu ZF v Lednici.
 • 2001 – Zahájeno studium bakalářských oborů Zahradní a krajinná architektura, Management zahradních a krajinářských úprav, studium magisterského oboru Management zahradních a krajinářských úprav. Vznik Technického izolátu v Lednici, výzkumného pracoviště pro testování genetického materiálu teplomilných ovocných druhů v révy vinné.
 • 2002 – Integrace nového univerzitního informačního systému do každodenního života zaměstnanců a studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Vybavení laboratoří Technického izolátu v Mendeleu pro testování ELISA, PCR laboratoř a laboratoř pro termoterapii.
 • 2003 – Modernizace objektu pavilonu A a Mendelea. Zahájena výuka v bakalářském studijním oboru Vinohradnictví a vinařství studijního programu Zahradnictví.
 • 2004 – Zakoupení objektu bývalé učňovské školy.
 • 2005 – Akreditace nových studijních oborů Vinohradnictví a vinařství, Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Zahradní a krajinná architektura. Zahájeno bakalářské studium oboru Management zahradnických a krajinářských úprav. Otevřen doktorský studijní obor Horticultural Production. Vznik unikátního pracoviště pro studium posklizňové fyziologie a technologie dužnatých plodů a řezaných květin.
 • 2007 – Otevřen rekonstruovaný pavilon D s detašovaným pracovištěm ústřední knihovny.
 • 2008 – Zahájena výuka magisterského studijního oboru Řízení zahradnických technologií.
 • 2009 – Vybudováno Grafické centrum a v Mendeleu vybudována biotechnologická laboratoř s možností práce s GMO.
 • 2010 – 1. ledna 2010 změna názvu na Mendelova univerzita v Brně. Zahájeno studium bakalářského studijního oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů.
 • 2011 – Otevření Akademické zahrady. Spolupráce Zahradnické fakulty s italskou Svobodnou univerzitou v Bolzanu a se slovinskou Univerzitou v Ljubljani v mezinárodním magisterském Joint Degree programu Ovocnictví/Fruit Science. Otevřen doktorský studijní program Horticultural Engineering. Zavedení studia bakalářského oboru Zahradní a krajinářské realizace. Zhotoveny nové insignie Zahradnické fakulty MENDELU. Autorem uměleckého návrhu je akademický sochař Michal Vitanovský.
 • 2013 – Zahradnická fakulta MENDELU získala mezinárodní akreditaci EFLA (European Federation for Landscape Architecture) pro obor Zahradní a krajinářská architektura.
 • 2015 30. výročí vyhlášení samostatné Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Realizace areálu „Labyrint světa a ráj zahrad“.