Předpokladem studia v doktorském studijním programu je absolvování vysokoškolského magisterského studijního programu. Standardní délka doktorského studijního programu je 4 roky a uskutečňuje se prezenční nebo kombinovanou formou. Vedením doktorandů jsou pověřováni habilitovaní docenti a profesoři fakulty. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném doktorském studijním programu po splnění povinností daných individuálním studijním plánem, vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul doktor (Ph.D.).

Školitel

Postavení a náplň práce školitele upravuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (PDF) následujícím způsobem:

 1. Studium v doktorských studijních programech probíhá pod vedením školitele.
 2. Školitelem může být akademický, vědecký, významný výzkumný nebo vývojový pracovník univerzity, zpravidla profesor nebo docent, který působí ve vědním oboru odpovídajícím příslušnému doktorskému studijnímu programu a studijnímu oboru, má širší přehled o rozvoji vědy a praxe v daném vědním oboru a osobní předpoklady pro vedení studentů. Školitelem může být ustanoven i zaměstnanec jiné právnické osoby, která se zabývá vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činností, který vyhovuje uvedeným požadavkům. Školitele ustanovuje na základě návrhu oborové rady a po schválení vědeckou radou děkan.
 3. Školitel se podílí na vzdělávání studenta, kdy zejména
  1. sestavuje za účasti studenta jeho individuální studijní plán,
  2. navrhuje za účasti studenta téma disertační práce,
  3. poskytuje studentovi, především v metodických otázkách, konzultace při zpracování disertační práce,
  4. dbá o zapojení studenta do vědecké, pedagogické a další tvůrčí činnosti a o jeho účast na vědeckých seminářích a konferencích,
  5. sleduje plnění individuálního studijního plánu studenta a každoročně předkládá prostřednictvím oborové rady děkanovi návrhy na opatření sledující splnění cílů studia,
  6. vyjadřuje se k žádostem studenta týkajících se studia v jeho průběhu.
 4. Děkan může zrušit ze závažných důvodů pověření školitele a určit studentovi školitele jiného. V návaznosti na zaměření disertační práce může školitel doporučit prostřednictvím oborové rady děkanovi ustanovení školitele specialisty.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí; její průběh a vyhlášení výsledku jsou podle § 53 odst. 1 zákona veřejné.
Na státní doktorskou zkoušku se může student přihlásit po splnění všech požadovaných studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem. Státní doktorská zkouška předchází obhajobě disertační práce.
Státní doktorskou zkouškou se ověřuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění.
Datum a místo konání státní doktorské zkoušky zveřejní děkan na úřední desce fakulty alespoň měsíc předem.
Zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku svolává děkan. Zkušební komise je schopná usnášení, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů . Při hodnocení státní závěrečné zkoušky se používá klasifikační stupnice "vyhověl" a "nevyhověl". O výsledku zkoušky se zkušební komise usnáší většinou hlasů všech přítomných členů zkušební komise tajným hlasováním.
Státní doktorská zkouška se může v případě hodnocení stupněm "nevyhověl" opakovat v opravném termínu. V případě, že se student bez omluvy nedostaví ke zkoušce, je hodnocen stupněm "nevyhověl".
Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, je mu studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ukončeno. Na rozhodování se vztahuje § 68 zákona.
Státní doktorská zkouška se koná v jazyce, ve kterém je doktorský studijní program akreditován. Se souhlasem oborové rady a komise se může konat rovněž v jazyce anglickém nebo jakémkoli světovém jazyce.
O průběhu státní doktorské zkoušky pořídí zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku zápis, který podepíšou všichni přítomní členové komise.
Jako doklad o vykonané státní doktorské zkoušce vydá univerzita dodatek k diplomu. V případě akreditovaného doktorského studijního programu nebo studijního oboru v cizím jazyce vydá univerzita dodatek k diplomu v tomto jazyce.

Disertační práce

Disertační práce je samostatnou vědeckou prací, která obsahuje původní a v recenzovaném vědeckém časopise nebo sborníku uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění nebo pěvodní výsledky projektů, které byly veřejně vystaveny.
Disertační práce se předkládá v českém (slovenském) nebo v anglickém jazyce, u studijních programů akreditovaných v cizím jazyce v tomto jazyce. Předložení práce v jiném jazyce je možné jen se souhlasem oborové rady. Součástí disertační práce v českém (slovenském) nebo jiném jazyce je souhrn v jazyce anglickém. Součástí disertační práce v anglickém, případně jiném cizím jazyce je souhrn rovněž v jazyce českém (slovenském).
Současně s disertační prací se předkládá autoreferát disertační práce v českém nebo slovenském jazyce s anglickým souhrnem, v případě akreditace doktorského studijního programu nebo studijního oboru v cizím jazyce je autoreferát zpracován v tomto jazyce a jeho součástí je souhrn v anglickém a českém (slovenském) jazyce. Autoreferát obsahuje ve stručné formě základní myšlenky, hypotézy, metody, výsledky a závěry disertační práce a to ve stejné struktuře, jako jsou uvedeny v disertační práci. Součástí autoreferátu je profesní životopis studenta a seznam jeho publikací.

Obhajoba disertační práce

Žádost o konání obhajoby disertační práce podává uchazeč děkanovi a současně předkládá:

 1. vyvázanou disertační práci ve čtyřech vyhotoveních,
 2. autoreferát disertační práce ve stanoveném počtu vyhotovení (minimálně 20 ks),
 3. doklad o uveřejnění původních výsledků práce nebo o výsledcích přijatých k uveřejnění (§ 47 odst. 4 zákona).

Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan tři oponenty disertační práce, z nichž alespoň dva nejsou členy akademické obce univerzity. Nejméně jeden oponent musí být profesor nebo doktor věd.
Po obdržení oponentských posudků a konzultaci s členy oborové rady a oponenty navrhne předseda nebo místopředseda oborové rady termín obhajoby. Termín obhajoby disertační práce vyhlásí děkan.
Datum a místo obhajoby disertační práce musí být alespoň měsíc předem zveřejněny na úřední desce fakulty a oznámeny uchazeči, oponentům a členům oborové rady. Na návrh předsedy nebo místopředsedy oborové rady se oznámení o konání obhajoby s autoreferátem zasílají i jiným právnickým osobám, jejichž odborníci se podle své odbornosti mohou k disertační práci vyjádřit. Disertační práce musí být zájemcům dostupná k nahlédnutí pět dní před konáním obhajoby na děkanátě fakulty. Členům komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací zasílá děkanát fakulty všechny oponentské posudky.
Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí pro obhajobu disertační práce. Obhajobě musí být přítomni alespoň dva oponenti. Zkušební komise pro obhajobu disertační práce je schopná usnášení, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů; rozhoduje tajným hlasováním. Výsledek obhajoby se hodnotí stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl". K úspěšné obhajobě je nezbytný souhlas většiny všech členů zkušební komise. V případě neúspěšné obhajoby určí zkušební komise způsob přepracování disertační práce. Průběh obhajoby disertační práce a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Studentům, kteří předložili disertační práci v doktorském studijním programu akreditovaném v cizím jazyce, může být zkušební komisí povoleno vést její obhajobu v cizím jazyce.
O průběhu obhajoby disertační práce pořídí zkušební komise pro obhajobu disertační práce zápis, který podepíšou všichni přítomní členové komise; přílohou zápisu jsou posudky oponentů.