1895

 • Vznik "Vyšší ovocnicko-zahradnické školy (Höhere Obst-Gartenbauschule) v Lednici na Moravě", první střední školy s maturitou v celé tehdejší Rakousko-uherské monarchii.

1912

 • Zřízení "Ústavu zušlechťování rostlin knížete Jana z Liechtensteinů J. G. Mendela v Lednici na Moravě", k poctě zakladatele genetiky J.G. Mendela. Pro výstavbu ústavu byly dány pozemky, nacházející se jižně od Lednice podél Valtické aleje, dnes Bezručovy aleje, a navazující na zahrady tehdejší německé "Vyšší ovocnicko-zahradnické školy" a "Vily Thuma", která patřila lednickému umělci malíři Karl Maria Thumovi (1870 - 1925).

1919

 • 24.6.1919 byla založena "Vysoká škola zemědělská v Brně" jako první samostatná zemědělská škola v celé Československé republice. V počátku měla škola dva odbory (obory) Zemědělské inženýrství a Lesnické inženýrství. Zahradnické disciplíny zahrnuty v povinných předmětech Ovocnictví, Zelinářství, Vinohradnictví a vinařství a Ovocnický průmysl.

19221922

 • Z iniciativy profesora Bayera byla zřízena "Biologická stanice českých vysokých škol v Lednici na Moravě" jako společné výzkumné pracoviště brněnských vysokých škol: Vysoké školy zemědělské, Vysoké školy zvěrolékařské, Přírodovědecké fakulty a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Sídlem stanice se stal Rybniční zámeček v Lednici, od roku 1951 ve správě VŠZ.

1947

 • 15.4.1947 byl na Vysoké škole zemědělské v Brně zřízen vinařsko-zahradnický studijní směr. V rámci tohoto směru vznikly ústavy:
  • Ústav ovocnictví, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Jindřich Schmidt (1908 - 1963)
  • Ústav zelinářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Karel Kočnar, od roku 1949, název změněn na Ústav zelinářství a zušlechťování a docenta Kočnara vystřídal Doc. Dr. Ing. Jaroslav Podešva.
  • Ústav vinařství a sklepního hospodářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Josef Blaha
  • Ústav technologie a sklepního hospodářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Vladimír Kyzlink
  • Ústav sadovnictví a květinářství, vedením byl pověřen Doc. Dr. Ing. Jaromír Scholz

1952

 • 1952Založena "Zahradnická katedra" s návaznými specializovanými ústavy a expoziturami. V témže roce Zahradnická katedra přestěhována do Lednice. Vedoucím katedry byl jmenován prof. J. Scholz, rektor VŠZ Brno.
 • Posluchači ubytováni v upravené budově po bývalé nemocnici sv. Hedviky sester Vincentek, v prostorách bývalých zámeckých jízdáren a v prostorách zámeckého Loveckého dvora.

1953

 • Zahradnický směr nabyl celostátní působnosti. Posluchači ze všech zemědělských vysokých škol (Praha, Nitra, Brno) přešli do 3. ročníku studia do Lednice na Moravě.

1963

 • K zajištění provozu zahradnických oborů bylo vytvořeno tzv. lednické oddělení děkanátu Agronomické fakulty v čele s proděkanem.1965

1965

 • Do struktury VŠZ začleněno také vědecko-výzkumné pracoviště "Mendeleum", založené v roce 1912 jako Ústav zušlechťování rostlin knížete Jana z Liechtensteinů J.G.Mendela v Lednici na Moravě, později přejmenované na Mendeleum.1967

1977

 • Veškeré úkony přijímacího řízení byly přesunuty z Brna do Lednice. 1977Uchazeči si mohli vybírat ze dvou samostatných oborů: Zahradnická výroba a Sadavnictví a krajinářství. Těmto oborům se dostalo práva mít vlastní státní komisi pro obhajoby disertačních kandidátských prací k získání vědecké hodnosti Kandidát zemědělsko-lesnických věd.
 • Ukončena výstavba Kolejí P. Bezruče v Lednici (1974 - 1979).

1985

 • 1.9.1985 zřízení "Zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně se sídlem v Lednici na Moravě". Prvním děkanem nové fakulty byl jmenován Prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. Výuka probíhala ve dvou oborech: Zahradnictví, Sadovnictví a krajinářství.

1986

 • Zahradnická fakulta ve spolupráci s dalšími subjekty zakladatelem vědecko-výrobního sdružení Resistant v rámci Společného zemědělského podniku jižní Morava ve Velkých Bílovicích.

1987

 • Zahájeno mezioborové studium Pěstění okrasných rostlin.
 • Založeno výrobní sdružení pro využití explantátů a tkáňových kultur, spolupráce VŠZ a ČSAV v Brně a explantátová laboratoř Katedry botaniky a šlechtění rostlin na Školním zemědělském podniku v Lednici.

1988

 • Na Školním zemědělském podniku v Lednici vybudována laboratoř tkáňových kultur.
 • Dokončení první etapy přístavby děkanátu Zahradnické fakulty v Lednici (1985 - 1988).
 • Zahájeno mezioborové studium Množení zahradnických rostlin a pětileté studium Biotechnologie v reprodukci zahradnických rostlin
 • Zahradnická fakulta si pořídila insignie dle návrhu akademického sochaře Slavomíra Čermáka z UMPRUM v Praze.

1990

 • Mendeleum se stává součástí Zahradnické fakulty VŠZ v Brně.

1991

 • Dokončena přístavba Zahradnické fakulty v Lednici.

1993

 • Na Zahradnické fakultě zaveden inženýrský studijní obor Posklizňová technologie a zahájeno bakalářské studium oboru Zahradnictví.
 • V areálu Zahradnické fakulty v Lednici vystavěna a otevřena studentská menza ve spolupráci se Středním odborným učilištěm zemědělským v Lednici.

1995

 • Vysoká škola zemědělská v Brně přejmenována na Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
 • Zrušeno detašované pracoviště školy v Jihlavě.
 • Na Zahradnické fakultě zřízen inženýrský studijní obor Zpracování zahradnických produktů.

1996

 • Pro zahradnické studie na Zahradnické fakultě zřízena Nadace Humanitas hortorum.

1998

 • Na Zahradnické fakultě se započalo s implementací Evropského kreditního a transferového systému studia (ECTS).
 • Druhé ročníky magisterského studia Zahradnické fakulty převedeny z Lednice do Brna.

1999

 • Provedeny ve všech studijních programech změny související s akreditačním řízením a přechodem na strukturované studium.

2000

 • Sloučením dvou školních zemědělských podniků MZLU v Lednici a Žabčicích vznikl Školní zemědělský podnik MZLU v Brně se sídlem v Žabčicích a s depoziturou v Lednici.
 • Dokončena Genová banka v Lednici.
 • Rekonstrukce kolejí Petra Bezruče v areálu ZF v Lednici.2001

2001

 • Zahájeno studium bakalářských oborů Zahradní a krajinná architektura, Management zahradních a krajinářských úprav, studium magisterského oboru Management zahradních a krajinářských úprav.
 • Vznik Technického izolátu v Lednici, výzkumného pracoviště pro testování genetického materiálu teplomilných ovocných druhů v révy vinné.

2002

 • Integrace nového univerzitního informačního systému do každodenního života zaměstnanců a studentů Zahradnické fakulty MENDELU.
 • Vybavení laboratoří Technického izolátu v Mendeleu pro testování ELISA, PCR laboratoř a laboratoř pro termoterapii.

2003

 • Modernizace objektu pavilonu A a Mendelea.
 • Zahájena výuka v bakalářském studijním oboru Vinohradnictví a vinařství studijního programu Zahradnictví.

2004

 • Zakoupení objektu bývalé učňovské školy.

2005

 • Akreditace nových studijních oborů Vinohradnictví a vinařství, Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Zahradní a krajinná architektura.
 • Zahájeno bakalářské studium oboru Management zahradnických a krajinářských úprav. Otevřen doktorský studijní obor Horticultural Production.
 • Vznik unikátního pracoviště pro studium posklizňové fyziologie a technologie dužnatých plodů a řezaných květin.

2007

 • Otevřen rekonstruovaný pavilon D s detašovaným pracovištěm ústřední knihovny.

2008

 • Zahájena výuka magisterského studijního oboru Řízení zahradnických technologií.

2009

 • Vybudováno Grafické centrum a v Mendeleu vybudována biotechnologická laboratoř s možností práce s GMO.

2010

 • 1.1.2010 změna názvu na "Mendelova univerzita v Brně".
 • Zahájeno studium bakalářského studijního oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů.

2011

 • Otevření Akademické zahrady.
 • Spolupráce Zahradnické fakulty s italskou Svobodnou univerzitou v Bolzanu a se slovinskou Univerzitou v Ljubljani v mezinárodním magisterském Joint Degree programu Ovocnictví/Fruit Science.
 • Otevřen doktorský studijní program Horticultural Engineering. Zavedení studia bakalářského oboru Zahradní a krajinářské realizace.
 • Zhotoveny nové insignie Zahradnické fakulty MENDELU. Autorem uměleckého návrhu je akademický sochař Michal Vitanovský.

2013

 • Zahradnická fakulta MENDELU získala mezinárodní akreditaci EFLA (European Federation for Landscape Architecture) pro obor Zahradní a krajinářská architektura.

2015