Fakulta se člení na součásti, kterými jsou odborné ústavy, rozvíjející pedagogickou, vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost, a další pracoviště pro správu, řízení a provoz fakulty. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.

Ústav ovocnictví

Ústav zabezpečuje výuku profilových odborných předmětů jako jsou ovocnictví, ovocnické školkařství a ovocnictví tropů a subtropů a dále specializovaných předmětů jako je diagnostika chorob zahradnických kultur. Ve výzkumné oblasti se ústav dlouhodobě zabývá studiem ovocných druhů, hodnocením, introdukcí a šlechtěním odrůd meruněk, broskvoní, hrušní, slivoní a podnoží. Podstatnou součástí těchto aktivit jsou výzkumné práce zaměřené na rezistencí rodu Prunus k virové šarce švestky a problematiku fytoplazmy ESFY. Pro studijní a výzkumné aktivity jsou využívány genofondy meruněk, broskvoní a sbírkové kolekce asijských hrušní a asijských slivoní. K neméně významným aktivitám patří introdukce subtropických a netradičních ovocných druhů.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 240 / email: uov@zf.mendelu.cz

Ústav zahradnické techniky

Ústav zajišťuje výuku všeobecných předmětů s cílem rozšířit znalosti a poznatky studentů nutné pro zvládnutí dalšího studia odborných předmětů. Odborné předměty svou náplní připravují studenty na řešení problémů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně základních informací o ekologických aspektech zahradnické výroby. Vyučované předměty jsou určeny pro všechny studijní programy. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti ústav zajišťuje výzkum technických aspektů souvisejících s pěstováním, sklizní, posklizňovým ošetřením a zpracováním zahradnických plodin, včetně řešení kompostování zbytkové biomasy.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 265 / email: uzt@zf.mendelu.cz / stránky pracoviště

Ústav zelinářství a květinářství

Ústav zabezpečuje výuku profilových disciplín zelinářství, květinářství, speciální rostliny, skleníková výroba, semenářství květin a zelenin a volitelného předmětu aranžování rostlin. Výzkumná činnost ústavu se zaměřuje na pěstování zeleniny, květin, léčivých a kořeninových rostlin, testuje jejich kvalitu a zastoupení vybraných obsahových látek, zabývá se rozšiřováním biodiverzity a genetických zdrojů okrasných rostlin a zelenin.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 230 / email: uzk@zf.mendelu.cz

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Ústav je členěn na oddělení Základů zahradnictví (Brno) a oddělení Šlechtění, množení a školkařství (Lednice). Výuka je zajišťována v široké škále disciplín. Ústavem jsou vyučovány například předměty dendrologie a okrasné školkařství, genetika a šlechtění, základy zahradnictví, školkařství. Ve výzkumné oblasti se ústav zaměřuje na problematiku školkařských technologií včetně množení dřevin, studium stresových faktorů, problematiku extenzivního ovocnářství, méně rozšířených ovocných druhů a genové zdroje těchto dřevin.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 320 / email: usmzr@zf.mendelu.cz / stránky pracoviště

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

Ústav zkoumá metody a operace zaměřené na kvalitativní řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny, s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje a jejich hodnocení instrumentálními a senzorickými metodami. Ve výuce je důraz kladen na zvládnutí teoretických základů a logických souvislostí určujících vztah mezi jakostí suroviny, operacemi přípravy a finálními výrobky.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 260 / email: uptzp@zf.mendelu.cz

Ústav vinohradnictví a vinařství

Ústav zabezpečuje výuku předmětů spojených s pěstováním révy vinné, zpracováním hroznů a výrobou vína - vinohradnictví, agrotechnika, ampelografie a biologie révy vinné, vinařství a vinařské technologie. Při výuce je důraz kladen na aplikaci teoretických poznatků do výrobního provozu. Ve vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na šlechtění nových odrůd révy vinné, sledování obsahových látek v moštech a jejich možného ovlivnění a na minimalizaci alergenů v technologii vína.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 250 / email: uvav@zf.mendelu.cz

Ústav zahradní a krajinářské architektury

Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí při rozvoji městského a venkovského prostředí. Specifickou formou výzkumu je rovněž autorizovaná projekční činnost pedagogů ústavu, která se synteticky promítá v ateliérové výuce studentů.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 290 / fax: 519 367 303 / email: uzaka@zf.mendelu.cz

Ústav biotechniky zeleně

V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na problematiku zakládání, údržby, správy, hodnocení a ochrany objektů zeleně v sídlech i v krajině. Důležitý je rovněž aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury a zavádění nových oborových technologií.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 270 / email: ubz@zf.mendelu.cz / stránky pracoviště

Ústav plánování krajiny

Ústav se ve svých výzkumech zabývá mnoha tématy, od územního plánování přes rekultivaci a regeneraci narušených krajin, management kulturní krajiny, výzkum komponované krajiny až po problematiku zapojování veřejnosti do plánovacího procesu.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 280 / email: upk@zf.mendelu.cz

Mendeleum - ústav genetiky

Vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum se zaměřuje na výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci virových chorob.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 310 / email: mend@zf.mendelu.cz

Děkanát

Útvar fakulty pro správu a řízení.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 220 / email: info@zf.mendelu.cz

Vnitřní správa

Pracoviště pro provoz fakulty.

seznam zaměstnanců / tel.: 519 367 210