Akademický senát

Je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy akademického senátu volí přímo, v tajném hlasování, ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu je nejvýše tříleté. Pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, dále pak Volební a jednací řád Akademického senátu Zahradnické fakulty MENDELU.

Vědecká rada

Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce MENDELU. Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem. Pravomoci vědecké rady, její složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU.

Disciplinární komise

Projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi dle Disciplinárního řádu Zahradnické fakulty MENDELU. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období je nejvýše dvouleté.

Kolegium děkana

Je poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí ústavů, předseda akademického senátu fakulty, předsedové oborových sekcí, zástupce studentů z řad členů akademického senátu fakulty a další členové jmenovaní děkanem.

Oborové sekce

Jsou poradním orgánem proděkana pro pedagogiku. Projednávají veškeré záležitosti týkající se magisterského a bakalářského studia. Členy sekce jmenuje a odvolává děkan z řad akademických pracovníků fakulty, ostatních fakult univerzity a odborníků z praxe.

Oborové rady

Řeší záležitosti doktorského studia. Členy oborové rady, se souhlasem vědecké rady fakulty, odvolává a jmenuje děkan fakulty.