Věda a výzkum

 

Konference, výstavy, workshopy

Přehled událostí za období 2015 - 2021

Interní grantová agentura

Rada Interní grantové agentury (Zahradnická fakulta)

Předseda

Členové orgánu

 

IGA

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně zahajována podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

    Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
    • Zahradnictví
    • Zahradní a krajinářská architektura

Nařízení rektora č. 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)

Nařízení děkana č. 6/2019 - Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELU

Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)

Formuláře pro habilitační řízení

Formuláře pro profesorské řízení

Genetické zdroje rostlin

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NA OBDOBÍ

2018 – 2022

 

6.2.10 Teplomilné a méně známé ovoce, réva vinná, vytrvalé zeleniny, vybrané druhy květin a léčivých rostlin

Vznik genofondových kolekcí na Zahradnické fakultě v Lednici je z historického hlediska spojen se vznikem 1. kolekce, a to kolekce meruněk v letech 1963-1964, kdy bylo vysazeno na ucelené ploše 71 položek. Dalším milníkem stabilizace genofondových kolekcí na Zahradnické fakultě je vznik „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin“, do kterého se Zahradnická fakulta zapojila v roce 1994. V současné době probíhá uchovávání genofondových kolekcí pod záštitou „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022". Součástí práce s genofondovými kolekcemi rostlin je i „Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022“, který upravuje a zpřesňuje aktivity spojené s řešením národního programu.


Genofondové kolekce na Zahradnické fakultě v Lednici:

 

GENOFONDOVÁ KOLEKCE MERUNĚK

garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (koordinátor Národního programu na ZF v Lednici)


GENOFONDOVÁ KOLEKCE BROSKVONÍ A MANDLONÍ

garant: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. 

GENOFONDOVÁ KOLEKCE MÉNĚ PĚSTOVANÝCH OVOCNÝCH DRUHŮ

garant: Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.

GENOFONDOVÁ KOLEKCE RÉVY VINNÉ

garant: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. 

GENOFONDOVÁ KOLEKCE LÉČIVÝCH ROSTLIN A VYTRVALÝCH ZELENIN

garant: doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. 

GENOFONDOVÁ KOLEKCE VYBRANÝCH KVĚTIN

garant: Ing. Oldřiška Sotolářová


U genetických zdrojů jsou zaznamenávána pasportní data a cyklicky hodnocená popisná data podle příslušného klasifikátoru. Data jsou publikovaná v databázi GRIN Czech, kde je také po registraci možné provést objednávku dostupných položek z kolekcí. https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx .

Genetické zdroje rostlin ČR, oficiální web: https://www.gzr.cz
European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - http://www.ecpgr.cgiar.org/
Platná RÁMCOVÁ METODIKA - Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Legislativa:

Zákon č. 148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-148

Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů - www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-458