Destilační aparatura

O studiu oboru

Student v bakalářském stupni získá teoretické vědomosti i praktické znalosti v oblastech zpracovatelských technologií a řízení kvality potravin. Z technologických disciplín je kladen důraz na produkci alkoholických a nealkoholických nápojů, zpracování a skladování ovoce a zeleniny, konzervační metody a vinařskou technologii. Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým a senzorickým postupům hodnocení parametrů kvality a zdravotní nezávadnosti potravin především rostlinného původu. Druhým pilířem studia jsou ekonomické disciplíny a orientace na legislativu a marketing potravinové produkce.

V průběhu studia mají studenti možnost získat vedle vysokoškolského diplomu také řadu uznávaných certifikátů na pracovním trhu, které jsou v souladu s mezinárodními standardy např. Interní auditor systému řízení kvality podle ISO 9001, certifikát pro oblast systémů bezpečnosti potravin HACCP, BRC Food, IFS a certifikát Vybraný senzorický posuzovatel podle ISO 8685.

Studenti mohou část svého studia absolvovat na zahraničních univerzitách za plné finanční podpory naší univerzity. Tato aktivita je využívána stále větším počtem studentů a stává se pro ně neocenitelnou jazykovou, odbornou a společenskou zkušeností. Máme dlouhodobé studijní a výzkumné kontakty s řadou univerzit s podobným studijním zaměřením a to nejen v Rakousku, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, ale také v USA nebo v Thajsku. 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijní specializace najde uplatnění v odvětvích, které významně spolurozhodují o kvalitě života každého z nás:

 • v ekologické produkci a ve výrobě biopotravin
 • ve výrobních podnicích na zpracování a skladování ovoce a zeleniny
 • v nápojovém průmyslu (výroba vín, lihovin a nealkoholických nápojů)
 • v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami
 • v kontrolních laboratořích státní správy
 • jako manažer kvality zboží v obchodních řetězcích
 • v hygienické službě při sledování výskytu cizorodých látek a mikroorganizmů v potravinách
 • externí auditor kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu
 • ve vývoji, inovacích a výzkumu nových potravin

Profilové předměty 

 • Technologie nealkoholických nápojů
 • Technologie zpracování ovoce a zeleniny
 • Ovocné destiláty
 • Vinařství
 • Skladování zahradnických produktů
 • Potravinářská mikrobiologie
 • Konzervační metody
 • Fermentační technologie
 • Výživa člověka
 • Kvalita rostlinných produktů a zbožíznalství
 • Senzorické hodnocení kvality
 • Metody analýzy potravin
 • Kvalitologie a řízení jakosti
 • Marketing
 • Právo v podnikání
 • Podníková ekonomika

Navíc každý student si může svůj odborný profil specializovat vlastním výběrem volitelných předmětů vyučovaných nejen na Zahradnické fakultě, ale i na ostatních fakultách univerzity.

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2020
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 24. června 2020

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.