Publikované metodiky

Metodika množení vybraných hrušňových podnoží dřevitými řízky

titulní listSoučasná ovocnářská praxe se zaměřuje na stále intenzivnější systém pěstování. Tato intenzifikace je spojena se zakládáním výsadeb s vysokým počtem jedinců na jednotce plochy a je založena na používání nových odrůd a podnoží. Cílem této metodiky bylo navrhnout pracovní postup množení vybraných perspektivních podnoží hrušní z dřevitých řízků za předpokladu minimální výtěžnosti 25 %. Nové poznatky z oblasti výzkumu metody množení dřevitými řízky využijí podnožové školky, které budou moci navrženými pracovními postupy množit některé nedostatkové hrušňové podnože.

Metodika rychlého ověření afinity peckovin pomocí bylinného řízkování „on-line“ (kopulanty)

titulní listCílem je navrhnout metodiku dopěstování řízkovanců „on-line“ pro potřebu ověření srůstatelnosti a případně zkrácení juvenilního období v procesu šlechtění. Jelikož se v poslední době ve světě i u nás zavádí mnoho nových podnoží nejrůznějšího botanického původu, je nezbytné ověřit afinitu se širším okruhem odrůd a k tomuto účelu byly v rámci řešeného projektu směřovány dva výstupy. Jedním výstupem projektu bylo stanovení polyfenolů pomocí HPLC chromatografu a druhým metoda „on-line“ bylinné řízkování.

Separace semen révy vinné z matolin

titulní listMetodika je určena vinařským subjektům, zabývajících se možnostmi separace semen révy vinné z matoliny za účelem jejich dalšího využití. Popisuje problematiku separace semen z matolin a její možná technická řešení, poskytuje základní informace o vlastnostech matoliny, výtěžnosti a vlastnostech semen u nejčastěji pěstovaných odrůd. Naznačuje možná řešení stacionárních i mobilních částí linek pro získávání semen z čerstvě lisované matoliny s využitím výsledků návrhu a ověřování vibračního separátoru. Uvádí bilanční, výkonnostní a ekonomické aspekty návrhu a realizace těchto technologických linek pro střední i velká vinařství.

Zásady pro zpracování technologických postupů při údržbě TTP v ÚSES

titulní listMetodika je vypracována pro potřeby subjektů zajišťujících údržbu trvalých travních porostů v prvcích ÚSES. Zabývá se problematikou návrhu technologického postupu údržby při zohlednění územních zvláštností lokality. Rozlišuje hlediska maloparcelních a velkoparcelních podmínek, zohledňuje požadavky na odvoz získané travní biomasy a její možné využití. Důležitou částí metodiky jsou zásady pro výběr strojů pro zajištění jednotlivých pracovních operací v technologickém postupu.

Technologie a ekonomika využití odpadního dřeva vinic a sadů k energetickým účelům

titulní listMetodika je vypracována pro pěstitelské subjekty obhospodařující trvalé porosty vinic a sadů s pravidelnou produkcí odpadního dřeva. Zabývá se problematikou návrhu a zavedení technologií pro jeho využití k energetický účelům. Na základě pěstitelských podmínek popisuje postup návrhu, charakterizuje používané technické prostředky a určuje ekonomické aspekty popsaných technologií. Součástí metodiky je také soubor technologií využívaných v současných podmínkách.

Technologie a nákladovost při aplikaci vyšších dávek kompostů

titulní listMetodika je určena všem subjektům, které provádějí aplikace vyšších dávek kompostů na půdu i na trvalé travní porosty. Umožní uživatelům optimalizaci výběru a využití použité aplikační techniky i rychlé a snadné stanovení provozních nákladů podle velikosti hnojeného pozemku, aplikované dávky v závislosti na nosnosti použitého rozmetadla. Je využitelná v zemědělském poradenství, v oblasti přípravy a realizace rekultivačních a revitalizačních zásahů, při přípravě pozemků pro zakládání trvalých porostů a při jiných opatřeních spojených s aplikací vyšších dávek kompostů.

Omezení negativních důsledků vláhového deficitu na hospodářské ukazatele zeleniny

titulní listMetodika přináší pro pěstitele zeleniny doporučení ke snížení negativního dopadu nedostatku vláhy na hospodářské ukazatele, případně jakost zeleniny. Obsahuje výsledky s použitím různých technologických prostředků a inovativních přístupů, které prokazují antistresový účinek. Nově doporučované postupy jsou testovány průřezově u základních modelových zástupců zeleniny tak, aby jejich účinnost byla ověřena v dostatečné šíři sortimentu zeleniny. Metodika obsahuje řadu konkrétních inovací produkčních technologií, které vedou ke snížení vlivu vodního deficitu, včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Řada navržených inovací je v praxi ihned uplatnitelná, vyžaduje jen minimální náklady a není spojena s náročným technickým vybavením.

Využití biologických aditiv pro zvýšení kvality produkce zeleniny

titulní listCertifikovaná metodika přináší pro pěstitele zeleniny informace o možnostech využití biologických aditiv na bázi mykorhizních, saprotrofních a mykoparazitických hub a půdních bakterií, extraktů vyšších rostlin a bakteriálně řasových kultur. Nově doporučované postupy jsou testovány průřezově u základních modelových zástupců.

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

titulní listKomplexní metodika opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu v suchých oblastech ČR. Metodika definuje negativní faktory a navrhuje nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území. Určena pro praxi, veřejnou správu, odbornou veřejnost, studenty a pedagogické pracovníky středních a vysokých škol.

Osvědčení degustátorské zkoušky - vzor 2016

vzhled platného osvědčení vyjádřeníZkoušky pro degustátory vín jsou organizovány v České republice od roku 2008 podle metodiky schválené Ministerstvem zemědělství ČR. Obsah a realizace této certifikované metodiky pro provádění výcviku a výběru specializovaných expertů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 garantuje Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

titulní listMetodika shrnuje možnosti, kterými lze hlavní náměstí komplexně zhodnotit pro potřebu jejich komparace a předprojektové přípravy. Obsahuje komentované grafické výstupy a formulář, založený na terénním sběru informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení formou pětibodové stupnice u kvalitativních charakteristik. Součástí metodiky jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých jsou tvrzení zobrazena, dokumentována a popsána. Využití metodiky významně zpřesní znalosti o stavu hlavních náměstí malých měst u nás a umožní veřejné správě zohlednit zájmy národní a kulturní identity v rozhodovacích procesech při plánování rozvoje svěřeného území.

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

titulní listMetodika se zaměřuje na navrhování veřejných prostorů v nově zakládaných obytných souborech. Zabývá se prostorovou tvorbou a důraz klade na spoluvytváření urbánních prostorů zahradně architektonickými prostředky. Těžištěm metodiky jsou metodické části, které po definování vlastností, vztahů a typů veřejných prostranství zpracovávají kroky předcházející navrhování veřejných prostorů. Věnují se podrobně analýzám a podtrhují důležitost jejich následných interpretací. Nejpodrobnější metodická část rozpracovává fáze navrhování, odstupňované podle detailnosti a podle cílových skupin, kterým je primárně určena. Závěrečnou fází je shrnutí hlavních zásad pro řešení vnějšího obytného prostředí v obytných souborech, ilustrovaných četnými příklady použití zahradně architektonických prostředků pro dotváření a tvorbu prostoru. Závěrem se metodika věnuje návrhu systému veřejných prostorů, který je předpokladem pro fungování městských prostorů jako celku.

Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období

titulní listCílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost (památkáře a projektanty) s praktickými postupy, uplatňovanými v procesu předprojektové a projektové přípravy obnovy kulturních památek zahradního umění, založených v meziválečné době 20. století. Metodika je rozšířena o kapitoly, jejichž cílem je seznámit uživatele metodiky s historickým vývojem vilové zahrady a charakteristikou vilových zahrad meziválečného období v Československu.
Vlastní metodika je formálně strukturována do dílčích kapitol, věnovaných získávání historických zdrojů k řešené problematice, terénnímu průzkumu a specifikám projektování obnovy díla.

Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění

titulní listCílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo dosaženo co nejdelší doby existence dřevin na stanovišti při zachování všech požadovaných funkcí. Nosná je kapitola 4, která pojednává o jednotlivých pěstebních opatřeních. Jsou vysvětleny základní použité pojmy a definovány způsoby a formy použití dřevin v historické zeleni podle různých hledisek. Prezentovány jsou nejdůležitější právní předpisy týkající se problematiky. Zohledněny jsou též zásady výsadby dřevin a jejich autenticita v památkách zahradního umění.

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad

titulní listMetodika stanovuje postup pro přípravu a koordinaci celostátní akce, jejíž prostřednictvím jsou zpřístupněny a popularizovány přístupné i běžně nepřístupné zahrady a parky a jejíž hlavní náplní je odborně-populární, edukační, případně i kulturní program se širokým osvětovým dopadem na veřejnost. Akce je koncipována tak, aby se jí mohli zúčastnit zájemci (přihlašovatelé) o zpřístupnění objektu bez omezení jeho velikostí či formou. Postup zahrnuje vlastní organizační aktivity ústředního realizačního týmu i přihlašovatelů objektů a jednotnou prezentaci akce směrem k veřejnosti.

Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

titulní listÚčelem metodiky je hodnocení současného stavu a potenciálu dřevin v památkách zahradní a krajinářské architektury. Metodika je založena na vizuálním hodnocení a má modulární charakter a sestává ze základního modulu a rozšiřujícího (speciálního) modulu. Metodika je zaměřena jak na hodnocení jednotlivých exemplářů dřevin, tak i na hodnocení souborů jedinců (od jednotlivých skupin a porostů dřevin až po všechny dřeviny v objektu). Rozšiřující modul hodnocení je orientován na specifické potřeby památkové péče.

Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury

titulní listMetodika má být nástrojem pro dostatečně jednotný postup zjištění, shromáždění, utřídění a vyhodnocení informací o konkrétním díle krajinářské architektury, jež je předmětem zájmu památkové péče.

Metodika identifikace komponovaných krajin

titulní listCílem metodiky je přesně určit (identifikovat) území, vykazující znaky krajinářské kompozice. Na příkladu čtyř zcela rozdílných krajin jsou analyzovány skladebné prvky kompozice a je formulován závěr o existenci průkazných kompozičních principů. Zásady jsou zobecněny a analytické postupy certifikovány.

Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině

titulní listMetodika představuje nástroj pro rozeznávání a třídění různorodých artefaktů – drobných objektů a prvků v krajině, které svou kulturní hodnotou spoluvytvářejí jedinečnost konkrétního místa a odhalují jeho identitu. Součástí metodiky je typologie, umožňující jednoznačnou a jednoduchou identifikaci kulturních artefaktů s cílem obnovit jejich autenticitu v terciární struktuře krajiny znovunalezením původní kulturně-historické hodnoty.

Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území

titulní listNa základě analýzy primární, sekundární a terciární struktury krajiny metodika řeší vzájemné příčinné a prostorové souvislosti vzniku problémů a střetů při využívání území. Zaměřuje se na řešení příčin problémů a střetů, nikoliv na pouhou eliminaci jejich dopadů. Při řešení využívá existující legislativní nástroje České republiky.

Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny

titulní listCílem metodiky je vytvoření postupu pro sledování aktuálního stavu krajinné památkové zóny ve vztahu k vymezeným hodnotám krajiny a posouzení dlouhodobých vývojových trendů v území. Východiskem byla potřeba prosazovat historickou a kulturní kontinuitu vývoje v krajinných památkových zónách s důrazem na zachování jejich klíčových charakteristik a hodnot. Postup vychází z principu prevence a je navržen tak, aby pomohl předcházet nevratným zásahům, které by mohli kulturně historické hodnoty území negativně ovlivnit.

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny

titulní listCílem metodiky je vytvoření postupu pro vyhodnocování vlivu nových záměrů v území na hodnoty definované v krajinných památkových zónách. Důvodem byla potřeba prosazovat historickou a kulturní kontinuitu vývoje v krajinných památkových zónách a integrovat rozvoj území s plány ochrany a regenerace krajinné památkové zóny. Postup využívá principu prevence a je navržen tak, aby pomohl předcházet nevratným zásahům, které by mohli kulturně historické hodnoty území negativně ovlivnit.

Metodika simultánní detekce a kvantifikace nepovirů GFLV (Grapevine fanleaf virus) a ArMV (Arabis mosaic virus) pomocí TaqMan® Real Time PCR systému

titulní listMetodika nabízí rutinní diagnostickou metodu schopnou spolehlivě, citlivě a souběžně detekovat a kvantifikovat dva významné a destruktivní nepoviry ohrožující révu vinnou – Grapevine fanleaf virus (GFLV) a Arabis mosaic virus (ArMV).
Je určena pracovištím státní správy (SRS, ÚKZUZ), vědeckým a výzkumným institucím jejichž činnost se zabývá problematikou zdravotního stavu révy vinné a také pracovištím, které se zabývají produkcí a prodejem bezvirózních, certifikovaných sazenic révy vinné. Mnohé zajímavé informace však přináší i běžným pěstitelům révy a dalším zájemcům. V současné době je již metodika rutinně používána v rámci testování pro potřeby technického izolátu pro révu vinnou, který funguje na ústavu Mendeleum v Lednici.

Metodika ozdravování rostlin odrůd meruňky, broskvoně a slivoně pomocí chemoterapie v podmínkách in vitro

titulní listCílem metodiky je zveřejnit metodický postup, podle kterého je možno odrůdy meruňky a broskvoně ozdravit a namnožit v laboratorních podmínkách. Zpřehlednit dostupné informace týkající se ozdravování rostlin s důrazem na aktuální výzkum a označit postup, který je při ozdravování odrůd pěstovaných v České republice účinný.

Metodika eliminace virů vyskytujících se na meruňce a broskvoni s využitím chemoterapie in vitro

titulní listCílem metodiky je zveřejnit metodický postup, podle kterého je možno odrůdy meruňky a broskvoně ozdravit od virových patogenů s využitím v rostlinolékařství dosud méně běžných antivirotik a namnožit v laboratorních podmínkách. Dalším cílem je shromáždění dostupné informace týkajících se eliminace virových patogenů u rostlin s důrazem na aktuální výzkum a doporučení postupu, který je při ozdravování odrůd pěstovaných v České republice účinný.

Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky

titulní listMetodika je zaměřena na obnovu vilových zahrad, které byly zakládány mezi světovými válkami 20. století v ČSR. Metodika je strukturována do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. V metodických východiscích jsou vysvětleny základní termíny, se kterými je v textu pracováno. Stručně je zmíněna také obnova historických zahrad – památek zahradního umění –v kontextu národní legislativy a ve vazbě na mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Metodické "jádro" dokumentu představuje kapitola nazvaná "DOPORUČENÉ POSTUPY". Zaměřena je na analýzu skladebních prvků kompozice a na interpretaci historického a současného stavu prvorepublikových zahrad. Závěrečná podkapitola je soustředěna na vlastní projekční přípravu obnovy.

Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu

titulní listCílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné provádět průzkum zahradně-architektonických děl, která vznikla mezi dvěma světovými válkami v tehdejším Československu a nebyla předmětem řešení projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. Metodika se zaměřuje na řadu specifických činností, vycházejících z rozsahu a formy zkoumané oblasti kulturního dědictví, s cílem definovat postup identifikace, lokalizace, klasifikace, analýzy, interpretace a uchování informací o zkoumané oblasti prostřednictvím sofistikovaných sběrných databází. Metodika vychází ze základní premisy: co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace. Opírá se o metody zpracování, vyhodnocování a uchování dat, které byly ověřeny prostřednictvím realizace projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky.

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky.

KUŤKOVÁ, Tatiana a Jiří UHER. ISBN 978-80-7509-508-4.Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné postupovat při studiu, identifikaci a výběru vhodného sortimentu rostlin, s důrazem na rostliny okrasné – dřeviny, keře a byliny – při navrhování, projektování a realizování obnov zahradně-architektonických objektů období První Československé republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče, s cílem podpořit a maximálně zachovat jejich autentičnost. Rovněž je cílem zprostředkovat přehled nejčastěji používaných rostlin v předmětném období.

Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky.

ŠIMEK, Pavel a Lukáš ŠTEFL. ISBN 978-80-7509-507-7.Cílem metodiky je vytvoření metodického nástroje pro realizaci optimální péče o díla zahradní a krajinářské tvorby především s důrazem na vegetační složku kompozice. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha vytvořit funkční metodiku, která by odstranila informační bariéru v oblasti péče o vegetační prvky. Tomuto tématu, které je specifické právě pro období 1. Československé republiky, nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Dílčím metodickým krokem proto byla relativně rozsáhlá analýza literárních zdrojů (především odborných periodik) a zpřístupnění dobových názorů tehdejších autorů na péči o objekty krajinářské architektury.

Metodika řízkování podnoží vybraných ovocných druhů.

Celá metodika dostupná ZDE. (.pdf příloha)

Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae.

Celá metodika dostupná ZDE. (.pdf příloha)

Metodika šlechtění odolných odrůd slivoní

Celá metodika dostupná ZDE. (.pdf příloha)

Kvantifikace fytoplazem ovocných dřevin skupiny 16SrX

Celá metodika dostupná ZDE. (.pdf příloha)