Aktuální informace

31. 3. 2021 Možnost odborných praxí v zahraničí

Od 31. 3. 2021 je realizace odborných praxí umožněna také v zahraničí. Realizace praxe v zahraničí je uskutečněna na základě uzavřené smlouvy o praxi mezi fakultou - studentem a institucí, ve které bude odborná praxe probíhat (smlouva je uveřejněna v Dokumenty - smlouvy, formuláře pro hodnocení praxí, žádosti).

26. 4. 2021 Praxe končících ročníků

Od 26. 4. 2021 jsou pro studenty končících ročníků ZF povoleny realizace dvoudenních a dvoutýdenních provozních praxí na pozemcích školního zahradnictví. Praxe budou vypisovány standardním způsobem v aplikaci UIS. Studenti končících ročníků, kteří se z důvodu "covidové" situace nacházejí v zahraničí mohou tyto praxe uskutečnit v místě svého bydliště (nutno absolvovat 2 dny, nebo 10 dnů, nebo 12 dnů). Jako doklad o absolvování této praxe použijte tuto smlouvu.

9. 5. 2021 Obnovení provozních praxí pro všechny ročníky

Od 10. 5. 2021 jsou obnoveny všechny provozní praxe (dvoudenní a dvoutýdenní) na pozemcích školního zahradnictví ZF. Pro studenty končících ročníků platí informace ze dne 26. 4. 2021.

 

Praxe

V průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia je student Zahradnické fakulty povinen absolvovat jednotlivé typy praxí, které jsou součástí studijních plánů všech uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Garantem systému praxí na Zahradnické fakultě je proděkan pro pedagogiku a informatiku.

Charakteristika jednotlivých typů praxí včetně zařazení do studijních plánů je uvedena ZDE.

Povinná dvoudenní provozní praxe

Místo výkonu: pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví Zahradnické fakulty, laboratoře, sklepní hospodářství apod.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v každém semestru studovaném v Lednici. Provozní dvoudenní praxe v areálu je ukončena zápočtem, který zapisuje do UIS příslušný vypisovatel termínu (odborný garant).

Termín uskutečňování: praxe se uskutečňuje v době rozvrhované výuky. Jednotlivé termíny pro vykonání provozní dvoudenní praxe v areálu Zahradnické fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Časová dotace: praxe je uskutečňována v celkové délce 16 hodin v rozsahu 8 hodin/den.

Garanti praxe:

 • Hana STRNADOVÁ
 • Ing. Alice ČÍŽKOVÁ
 • Ing. Miloš JURICA, Ph. D.
 • Irena DROBILIČOVÁ
 • Dr. Ing. Anna NĚMCOVÁ
 • Ing. Radek SOTOLÁŘ, Ph. D.
 • Bc. Rostislav SLAVÍK
 • Ing. Kateřina BARÁNKOVÁ, Ph. D.
 • Ing. Katarína PAVLAČKOVÁ
 • doc. Ing. Tatiana KUŤKOVÁ, CSc.
 • Ing. Jiří MARTÍNEK, Ph. D.
 • Ing. Renata ŽELÍSKOVÁ

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s pevnou pracovní obuví. Součástí povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Povinná provozní praxe

Místo výkonu: pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví Zahradnické fakulty.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských studijních programů v prezenční formě studia. U kombinované formy studia je povinná u následujících studijních programů a specializací:

 • Zahradnické inženýrství – specializace Zahradnictví,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Vinohradnictví a vinařství,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin,
 • Realizace a správa zeleně – specializace Správa zeleně.

Termín uskutečňování: praxe je realizována mimo rozvrhované období výuky mezi letním a zimním semestrem a student ji musí absolvovat 1x za dobu celého studia (období určené pro uskutečňování povinné provozní praxe je uvedeno v Harmonogramu akademického roku Zahradnické fakulty). Termíny pro povinné provozní praxe v areálu Zahradnické fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Časová dotace: délka praxe je stanovena na 2 týdny (10 pracovních dnů – rozsah 8 hodin/den).

Garanti praxe:

 • Irena DROBILIČOVÁ
 • Bc. Rostislav SLAVÍK
 • Hana STRNADOVÁ
 • Ing. Renata ŽELÍSKOVÁ

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s dalšími ochrannými prostředky souvisejícími s místem výkonu praxe a podmínkami počasí (dostatek tekutin, pokrývka hlavy, krémy, atd.) a také s pevnou pracovní obuví. Součásti povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Studentům kombinované formy studia může být praxe uznána na základě doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici související s profilem studovaného studijního programu/specializace, u osob samostatně výdělečně činných výpisem a doložením skutečně realizovaných činností souvisejících s profilem studovaného studijního programu/specializace.

Odborná praxe

Místo výkonu: specializované firmy, podniky, státní správa a samospráva. Místo výkonu musí odpovídat zaměření jednotlivých studijních programů a specializací nebo oborů.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů podle specifikací uvedených v jednotlivých studijních plánech.

Termín praxe: praxe se uskutečňuje výhradně  v době mimo rozvrhovanou část letního semestru. Ve výjimečných případech lze praxi uskutečnit v době mimo rozvrhovanou část zimního semestru.

Časová dotace: délka praxe je stanovena podle jednotlivých studijních plánů od 3 do 5 týdnů (počítáno na pracovní dny, rozsah 8 hodin/den).

 

Podmínky praxe:

   1. SMLOUVA - Praxe je uskutečněna na základě uzavřené Smlouvy o praxi mezi Zahradnickou fakultou MENDELU a přijímající institucí.
   2. Student je povinen řádně a pravdivě vyplnit smlouvu – elektronicky (ne ručně) a vyhotovit 3 výtisky (1x fakulta, 1x přijímající instituce, 1x student). Do 30. 4. je student povinen dodat na studijní oddělení potvrzené a podepsané výtisky smlouvy od přijímající instituce, kde bude praxe probíhat. Před nástupem na praxi je nutné si na studijním oddělení vyzvednout 2 výtisky smlouvy potvrzené fakultou (1x student, 1x přijímající instituce). Teprve po doručení smlouvy firmě je možný nástup na praxi, v opačném případě nebude studentovi praxe uznána.
   3. Po skončení praxe je student povinen nejpozději do 15. 9. odevzdat na studijní oddělení fakulty Hodnocení odborné praxe studentem a Hodnocení studenta na odborné praxi.
   4. Zápočet za uskutečněnou praxi bude udělen pouze v případě splnění podmínek uvedených v odstavcích B a C.
   5. Studentům kombinované formy studia může být praxe uznána na základě doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici související s profilem studovaného studijního programu/specializace. U osob samostatně výdělečně činných výpisem a doložením skutečně realizovaných činností souvisejících s profilem studovaného studijního programu/specializace. V tomto případě neplatí informace uvedené v odstavcích A – D. Zápočet bude udělen na základě potvrzení uvedených v odstavci E.
   6. PODMÍNKY (VÝJIMKY, ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY) PRO MÍSTO VÝKONU ODBORNÉ PRAXE:
     1. Odborná praxe ve vlastním podniku – student podává žádost na o umožnění praxe ve vlastním podniku, součástí je doložení kopie živnostenského listu. Žádost se podává na Studijní oddělení (formulář žádosti ZDE).
     2. Odborná praxe v rodinné firmě (podniku) je umožněna pouze v navazujícím magisterském studiu a to pouze na základě žádosti studenta. Žádost se podává na Studijní oddělení (formulář žádosti ZDE).
     3. u bakalářského studijního programu Zahradní a krajinářská architektura/ obor Zahradní a krajinářská architektura a pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura (bez specializace) je student povinen před sepsáním Smlouvy o odborné praxi, projednat místo výkonu praxe na Ústavu biotechniky zeleně s doc. Ing. P. Krejčiříkem, Ph. D., který schvaluje a organizuje umístění studentů do vybraných ateliérů nebo podniků a kontroluje jejich činnost a vyjádření konzultanta.


Dokumenty - smlouvy, formuláře pro hodnocení praxí, žádosti