Absolventky získaly hned dvě ocenění v soutěži

3. 10. 2021
Věda pro zemi 2021

Absolventky Zahradnické fakulty MENDELU letos ovládly stupně vítězů v kategorii diplomových prací. Druhé sdílené místo obsadila Petra Kunovská se svou závěrečnou prací na téma Optimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany a podpory biodiverzity. Třetí místo v téže kategorii obsadila Alice Frydrychová s tématem Krajina vilových čtvrtí a její proměny; studie území Baba v Praze. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 24. září 2021 v Národním zemědělském muzeu v Praze, kde bylo předání diplomů součástí programu tradiční Noci vědců. Obě oceněné jsou absolventkami navazujícího magisterského studia Zahradní a krajinářské architektury a jejich vedoucí práce byla Alena Salašová, děkanka ZF MENDELU.

 

Diplomová práce Petry Kunovské se zabývá problematikou biodiverzity živočichů v zemědělské krajině a hledáním krajinářských opatření pro její podporu a ochranu. Praktická část práce se věnuje zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu (LVA). Cílem rozborů bylo posoudit stav biodiverzity v území. Kvůli nedostatku existujících dat o nálezech živočichů v zemědělské krajině LVA autorka hledala vlastní metody, jak by se mohla k posouzení biodiverzity alespoň přiblížit. Kromě typických krajinářských rozborů byla věnována pozornost i definování cílových živočichů po zemědělskou krajinu LVA a zjišťování jejich potřeb v krajině. Při práci s faunou spolupracovala autorka s rakouským konzultantem. Návrh je věnován třem charakterově odlišným oblastem zemědělské krajiny a v drobnějším měřítku zemědělským pozemkům Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Přínosem diplomové práce je zejména vývoj katalogu liniových struktur krajinné vegetace, který se snaží reagovat na požadavky cílových živočichů zemědělské krajiny.

 

Diplomová práce Alice Frydrychové se zabývá tématem vilových čtvrtí s důrazem na jejich krajinný kontext a veřejná prostranství. Pro definování charakteristických principů uspořádání těchto specifických území byla použita vlastní metodika, která jednotným způsobem popisuje referenční vilové čtvrti s důrazem na jejich krajinářské a urbanistické řešení i proměny v průběhu historie. Výsledné grafické karty umožňují vzájemné srovnání čtvrtí a poukazují na jedinečnost krajin, v níž se vilové čtvrti nacházejí i význam jejich veřejných prostranství. Zanedbanost a nevhodná péče o veřejná prostranství vilové čtvrti Baba v Praze se staly impulsem pro návrh optimálního řešení této unikátní lokality. Zpracování formou územní studie věnující se především urbanistickému a krajinářskému řešení ověřuje možnosti revitalizace této čtvrti s mezinárodním významem. Soubor funkcionalistických vil je zde vnímán v širším kontextu celého ostrohu Baby vymezeného údolím Vltavy a Šáreckého potoka. Návrh vyzdvihuje jedinečné přírodní, historické, urbanistické, architektonické i estetické hodnoty této lokality, která je zároveň vizuálně propojená s nejvýznamnějšími dominantami Prahy.

 

Soutěž Věda pro zemi 2021 pořádá Národní zemědělské muzeum. Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich kvalifikačních prací.

 

Foto: BASFoto.cz

 

Kontakt pro bližší informace: Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D., PR oddělení (ZF MENDELU), hana.kuchynkova@mendelu.cz; tel.: 519 367 343.

Více aktualit

Všechny aktuality