Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. slaví 10. výročí založení

6. 10. 2014
Za 10 let svého působení se obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava podílela na celé řadě aktivit směřujících k zachování přírodních a kulturních hodnot na Mikulovsku, v Lednicko-valtickém areálu a Podluží a za tu dobu si vydobyla uznání nejen u nás, ale hlavně v zahraničí. Od roku 2012 se na managementu této biosférické rezervace přímo podílí i Mendelova univerzita.

Území nazvaná biosférické rezervace byla na celém světě vyhlášena Organizací spojených národů k naplňování cílů Programu MAB (Man and the Biosphere – Program Člověk a Biosféra), zejména k podpoře rozumného a udržitelného využívání přírodních zdrojů a zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí. V praxi se jedná o hledání aktivních způsobů ochrany přírodních a kulturních hodnot prostřednictvím promyšlených každodenních lidských aktivit.

Biosférická rezervace Dolní Morava, jako součást Světové sítě biosférických rezervací UNESCO, vznikla v roce 2003 rozšířením bývalé Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Na ploše 349 km2 se vedle sebe nacházejí lokality velké biologické a kulturní hodnoty.

Organizačním zajištěním činnosti BR Dolní Morava byla v roce 2004 pověřena stejnojmenná obecně prospěšná společnost. BR Dolní Morava je tak jediná biosférická rezervace v ČR, zastupovaná neziskovou nevládní organizací, v jejichž orgánech jsou navíc zástupci podnikatelských subjektů, státní správy, obcí, profesních organizací a neziskových organizací působících na území BR, včetně Mendelovy univerzity. Tento model správy je v našich podmínkách ojedinělý, protože až doposud je řízení českých BR vždy spojeno s výkonem správy některého z orgánů ochrany přírody a to buď chráněné krajinné oblasti, nebo národního parku.

Management Biosférické rezervace Dolní Morava je založen i na snaze změnit některé negativní jevy související s intenzivním využíváním zemědělské krajiny a směřuje ke zvýšení biotopové pestrosti a ekologické stability krajiny a k zapojení místních obyvatel do udržitelného rozvoje celé oblasti. Další aktivity OPS zahrnují například ediční a osvětovou činnost, spolupráci s tuzemskými a zahraničními subjekty či koordinaci aktivit se Světovou sítí biosférických rezervací, UNESCO a jinými podobně zaměřenými programy.

Poprvé od svého založení Biosférická rezervace Dolní Morava zpracovala povinné desetileté periodické hodnocení pro UNESCO. Mezinárodní koordinační radou, která je nejvyšším orgánem Programu MAB, bylo konstatováno, že BR Dolní Morava může sloužit jako vzor pro ostatní biosférické rezervace.

Rada uvítala skutečnost, že BR je spravována obecně prospěšnou společností, a doporučuje, aby sloužila jako model struktury řízení prostřednictvím zainteresovaných subjektů. Rada také přivítala různé projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, udržitelný rozvoj, podporu turistiky a revitalizaci stanovišť. Oceněny byly i intenzivní spolupráce a sdílení informací a zkušeností s ostatními biosférickými rezervacemi na mezinárodní úrovni.

„Začali jsme cestu, která by měla ukázat, že management území biosférických rezervací v kulturní krajině musí být založen především na pokoře a úctě k dědictví našich předků, na respektu k obyvatelům a profesím utvářejícím krajinu a ve schopnosti přijmout společnou odpovědnost za stav přírodního prostředí.“

 

mapa

www.dolnimorava.org

 

Více aktualit

Všechny aktuality