BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Délka studia: 4 roky (8 semestrů)

Forma studia: prezenční

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. a 2. ročník), Lednice (3. a 4. ročník)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je vychovat a připravit absolventa v oboru Krajinářská architektura na úrovni bakaláře, který získá znalosti, schopnosti a dovednosti, jež bude moci rozvíjet jednak v dalším stupni vzdělávání (magisterském) tak, aby po splnění předepsaných povinností byl následně schopen plnohodnotně vykonávat profesi krajinářského architekta na úrovni platné legislativy (především Zákon č. 360/1992 Sb. a Zákon č. 183/2006 Sb.) jako autorizovaný krajinářský architekt, ale také tak, aby se na úrovni bakaláře uplatnil v oborové praxi – viz profil absolventa.

Profil absolventa bakalářského studijního programu Krajinářská architektura

Student programu Krajinářská architektura je po absolvování komplexně vytvořeného studijního plánu (v systému dvoustupňového studia - čtyřletého bakalářského a dvouletého magisterského) plnohodnotným reprezentantem soudobé školy krajinářské architektury na úrovni mezinárodních zvyklostí v rámci EFLA (European Federation for Landscape Architects) a ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools).

Studium směřuje do oblastí plánování, navrhování a projektování kulturní krajiny – městské i venkovské. Absolvent studiem nabude komplexní znalosti historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury, hlubokého biologického základu k použití rostlin, jejich seskupování, péči o ně a ekologické myšlení. Cílevědomě je rozvíjena jeho tvůrčí představivost v konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací, stavbami, uměleckými, technickými a přírodními artefakty v procesu vytváření prostoru a prostředí. Je rovněž připraven rozvíjet svou osobnost jako koncepční pracovník v odborných institucích a orgánech státní správy a samosprávy. Může se věnovat také samostatnému podnikání, např. v oblasti zakládání zeleně a péče o ni.

V průběhu čtyřletého bakalářského studia získá student znalosti z praktických i teoretických předmětů, které mu poskytnou potřebný vědomostní základ především z oblastí historie zahradního umění, výtvarného umění, architektury a urbanismu, krajinného plánování, ekologie, botaniky, dendrologie, použití rostlin v krajinářské tvorbě, technologie zakládání a údržby vegetačních prvků.

Teoretický i praktický základ profilových předmětů je prezentován v širších kulturních a environmentálních souvislostech. Výuka se dále zaměřuje na mezioborové propojení základních krajinářských témat s problematikou přesahující do oblastí urbanismu, architektury a stavebnictví. Právní předpisy relevantní pro praxi krajinářského architekta jsou spolu s manažerskými disciplínami součástí závěrečného semestru studia.

 

Znalosti absolventa:

 • znalost teorie a vývoje zahradního umění a krajinářské architektury
 • znalost procesu územního plánování
 • znalost vývoje městských prostorů
 • znalosti k plánování a navrhování městských prostorů
 • znalost vlastností primární, sekundární a terciární struktury krajiny
 • znalost stavby a funkce rostlin, sortimentu rostlin a jejich vlastností
 • znalost kompozičních vlastností rostlin a jejich uplatnění při zakládání a pěstování rostlinných prvků
 • znalosti materiálů a konstrukcí
 • znalost základních geodetických metod a jejich použití
 • znalost základních vztahů ekonomiky podniků
 • znalost základních geodetických metod a jejich použití

 

Schopnosti a dovednosti absolventa:

 • schopnost analýzy a syntézy
 • schopnost komunikace s experty v jiném oboru a práce v interdisciplinárním týmu
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost kreativní činnosti v širších souvislostech a vytvářet koncepce a architektonické studie
 • schopnost spoluvytvářet a dotvářet městské prostory
 • schopnost uvědomování si a respektování socio-ekonomických faktorů při regeneraci urbanizované krajiny
 • schopnost zpracování krajinného plánu
 • schopnost zpracovávat a obratně využívat biodiverzitu a regeneraci urbanizované krajiny
 • schopnost hodnocení ekologické stability krajiny
 • schopnost vnímat krajinu z pohledu věd o Zemi
 • schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
 • kapacita přizpůsobovat se novým situacím
 • kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
 • schopnost tvorby projektů a jejich management
 • schopnost využití výpočetní techniky při zpracování projektů
 • dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
 • vědecko-výzkumné dovednosti

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. obhajoba bakalářské práce
 2. ústní zkouška z okruhů: 
  • Výtvarně-architektonické základy krajinářské architektury (Dějiny umění, Teorie a vývoj krajinářské architektury, Krajinářská architektura, Stavebnictví)
  • Biologicko-technologické základy krajinářské architektury (Dendrologie, Květinářství, Použití rostlin, Zakládání a údržba zeleně)
  • Urbanismus a územní plánování (Nauka o krajině, Ekologie, Krajinné plánování, Územní plánování, Urbanismus)

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 6 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe, 2 kredity), 4 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe, 6 kreditů). Celková hodnota praxe za obě části je 8 kreditů.

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány:

 

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Krajinářská architektura musí získat během celého studia alespoň 240 kreditů v předepsané struktuře předmětů (povinné, povinně volitelné a volitelné), a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje také obhajobu bakalářské práce.

Obecné podmínky přijetí ke studiu

Přesné podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2021/2022 budou včas zveřejněny na webových stránkách fakulty (termín k 1. 12. 2020). Níže jsou uvedeny pouze obecné podmínky.

A) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

B) Povinnými přílohami přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu jsou:

 1. údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy; pokud uchazeč střední školu absolvoval v předcházejících letech, může prospěch doložit kopiemi ročníkových vysvědčení, a
 2. ověřená kopie maturitního vysvědčení

C) Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské vzdělání, je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit:

 1. ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice podle obecně závazných předpisů České republiky,
 2. ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem, a
 3. doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

D) Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška a písemná zkouška z biologie.

 1. Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby a je složena z realizace tří kresebných studií a ústního pohovoru.
  • kresebné studie předmětné skutečnosti
  • kresebná studie z představy - vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru
  • ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor
 2. Zkouška z biologie je formou písemného testu, který má tři části – část testovou, písemnou a poznávací (perokresby rostlin)
  • zkouška prověřuje znalosti, které uchazeč o studium oboru získal středoškolským studiem
  • z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí
  • pozorováním v sídlech, v krajině a ze současných sdělovacích prostředků.