Ministr Hladík jednal v Lednici o připravovaném CHKO Soutok

11. 11. 2023

Dne 10. 11. 2023 se Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici stala významným místem setkání představitelů státní správy i obecní samosprávy. Předmětem jednání bylo zodpovězení otázek spojených s přípravou a projednáním záměru vyhlášení CHKO Soutok. Plánovaná chráněná krajinná oblast Soutok zahrnuje oblast soutoku Moravy a Dyje s největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Měla mít kolem 12 000 hektarů.

Jednání se zúčastnila řada významných hostů např. ministr ŽP Petr Hladík, senátorka Eva Rajchmanová, poslankyně a předsedkyně výboru pro ŽP Jana Krutáková, bývalá ministryně ŽP Anna Hubáčková, bývalý ministr ŽP Libor Ambrozek a zástupce ředitele AOPK ČR Pavel Pešout. Za Mendelovu univerzitu se setkání účastnil rektor Jan Mareš, prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost Martin Klimánek a děkan ZF MENDELU Patrik Burg. Z dalších významných hostů se jednání zúčastnilo více jak 15 starostů obcí, jejichž katastrální území bude CHKO zahrnovat.

„Jsem nesmírně potěšen, že je místem setkání právě Zahradnická fakulta, která je již po více jak tři desetiletí významným regionálním i celonárodním lídrem v oblasti krajinného plánování a krajinářské architektury. Své aktivity fakulta přenáší do pedagogické a vědecko-výzkumné roviny. Při této příležitosti bych chtěl vzpomenout více jak 20ti letou spolupráci s AOPK. V rámci této spolupráce vznikly hodnotné výstupy v podobě standardů a metodik. Jako příklad bych si dovolil uvést např. Standardy pro výsadbu ovocných dřevin v zemědělské krajině nebo metodiku pro oceňování dřevin rostoucích mimo les. Věřím, že také v budoucnu dojde k posílení regionální spolupráce při řešení aktuálních témat spojených např. s přípravou plánu péče o CHKO Soutok nebo preventivní posouzení krajinného rázu, do nichž bude ZF aktivně zapojena,” doplnil děkan Burg.

Více aktualit

Všechny aktuality