NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční

Místo studia: Lednice

Cíle studia ve studijním programu

Podstatou studia programu Realizace a správa zeleně v magisterském stupni studia jsou technické, technologické, ekonomické, právní, správní a manažerské aspekty tohoto programu. Posláním dvouletého studia je komplexní výchova odborníků s univerzitním vzděláním pro práci v oblasti realizací zahradních a krajinářských úprav, pěstování vegetačních prvků a jejich obnovy, pro činnost ve veřejné správě, ve školství, výzkumu a také v souvisejících oblastech.

Studium navazuje na základní znalosti nabyté v bakalářském stupni, které dále prohlubuje a rozšiřuje. V tomto stupni posluchači rozvíjejí své tvůrčí schopnosti, hluboký biologický a environmentální základ i technické, technologické, ekonomické a manažerské myšlení. Absolvent je způsobilý podílet se na výzkumné činnosti v institucích zabývajících se vědou, vývojem a inovacemi. Značná pozornost je věnována praktickým kurzům, v kterých posluchači ověřují teoretické znalosti při řešení modelových objektů a situací.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je schopen vykonávat komplexní škálu činností v oblasti zakládání a péče všech objektů zeleně a dalších přírodních prvků města i krajiny. Pro tuto oblast je připravován zejména z hlediska technických, technologických a manažerských kompetencí. Studovaná problematika zahrnuje také hlubší poznání aktuálně požadovaných (v čase proměnných) témat praxe (např. specifické kompetence v oblasti hodnocení provozní bezpečnosti dřevin, jejich kvalitativního stavu a souvisejících návrzích pěstebních zásahů a posuzování objektů krajinářské architektury apod.).

V oblasti územního a krajinného plánování a správ zeleně obcí je schopen zajišťovat provozní, plánovací a rozhodovací činnosti pro komplexy městské i venkovské krajiny.

Klíčové kompetence absolventa

 • Schopnost kreativního rozvoje oborově specifických témat v rámci dosažených pracovních pozic.
 • Schopnost plánovat a rozvíjet systémy zeleně měst a obcí s důrazem na benefity zeleně.
 • Schopnost kreativně navrhovat a následně zajišťovat technologické postupy při zakládání objektů zeleně s důrazem na vegetační prvky.
 • Schopnost specifikovat trendy a racionalizační postupy v oblasti péče o zeleň.
 • Schopnost navrhovat pěstební postupy, zásahy a opatření, vycházející z rozpoznání stavu a potenciálu vegetačních prvků související s jejich významem pro objekty krajinářské architektury s důrazem na hodnocení dřevin.
 • Schopnost specifikace výběru sortimentu rostlin pro zakládání vegetačních prvků na různorodých stanovištích v městské a krajinné zeleni.
 • Schopnost řízení provozu realizačních firem a firem podnikajících v péči o zeleň na úrovni manažerských pozicí.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Schopnost spolupráce v rámci mezioborových týmů při přípravě i realizaci objektů krajinářské architektury.
 • Schopnost spolupráce v rámci mezioborových týmů při plánování rozvoje městské a krajinné zeleně a při strategickém a koncepčním plánování pěstební a udržovací péče o městskou či krajinou zeleň a její skladebné objekty.
 • Schopnost řízení pracovních týmů při realizacích objektů krajinářské architektury.
 • Schopnost rozvíjet specifické oborové postupy pro využití oblasti forenzních věd.
 • Schopnost obhájit zvolené pracovní a rozhodovací přístupy vůči odborné i laické veřejnosti.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání specifikací podnikatelských záměrů a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění jako zaměstnanec ale i jako podnikatel, případně jako úředník veřejné a státní správy při rozhodovacích řízeních, kontrole a dozoru zahradních a krajinářských realizací a činností souvisejících s péčí o zeleň a plánováním jejího dalšího rozvoje.

 

Součásti SZZ a jejich obsah:

 • obhajoba diplomové práce
 • ústní zkouška z okruhů:
  • Rostliny a technologie v zahradně krajinářské tvorbě (Použití rostlin, Mechanizace pro RSZ, Arboristika)
  • Ekonomické a právní disciplíny (Podnikový management a management veřejné správy, Veřejné a soukromé právo, Právo a podnikání)
  • Krajinářská architektura a krajinné plánování (Krajinné plánování RSZ, Voda v krajině, Krajinářská architektura II)

 
Další studijní povinnosti

Součástí studijního plánu je odborná praxe v délce 4 týdnů. Jejím cílem je praktické ověření poznatků získaných v průběhu studia. Odborná praxe může být realizovaná na pracovištích/firmách působících v oboru krajinářské architektury, především:

 • realizační firmy v oboru zahradní a krajinářská architektura – realizace staveb
 • firmy profilované do oblasti péče o veřejnou zeleň
 • obecní úřady (samospráva, státní správa v oboru) – management veřejné zeleně
 • sortimentální a sbírková pracoviště – univerzity, botanické zahrady, výzkumná pracoviště
 • projekční ateliéry – zaměřené na inženýrskou činnost v oboru "krajinářská architektura"

Během odborné praxe vede student deník praxe, kde zaznamenává jednotlivé oblasti své činnosti a je hodnocen konzultantem, určeným pracovištěm.

Povinnou součástí studia je také provozní praxe v kampusu Zahradnické fakulty v Lednici v délce 2 dny za semestr.

 

Studijní plány:

 

Struktura studijního plánu

Studium probíhá v prostředí kreditního systému (ECTS). Studijní plán, je tvořen povinnými předměty profilujícího základu a předměty povinně volitelnými

profilujícího základu s dostatečnou nabídkou tak, aby bylo umožněno specializované zaměření absolventa. Tuto nabídku dále doplňuje možnost vybírat si z volitelných předmětů. Za celé studium musí student získat 120 kreditů

Více informací ZDE.