Specializace Zahradnictví

Specializace Vinohradnictví a vinařství

Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Cíle studia ve studijním programu

Studijní program Zahradnické inženýrství zahrnuje především produkční zahradnictví v celé jeho šíři i v odborných specializacích směrovaných do zahradnické a zpracovatelské praxe na úrovni magisterského stupně. Program se ve výukovém plánu zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti pěstitelských a zpracovatelských technologií včetně jejich technického i organizačního zajištění. Rozvíjí i znalosti biologických zákonitostí významných pro cílené pěstování, šlechtění a množení zahradnických rostlin a klade důraz na systémy řízení kvality zahradnických produktů. Získané znalosti povedou k optimalizaci pěstitelských i zpracovatelských technologií, k efektivnímu využívání získané produkce a také k využívání mimoprodukčního potenciálu zahradnických plodin. Současně poskytuje akademický studijní program dostatečnou míru znalostí pro uplatnění absolventů ve vědecko-výzkumné činnosti, především v oblasti zahradnického, vinohradnického, vinařského a environmentálního výzkumu.

Program posiluje vazby zemědělské činnosti na přírodní zdroje, krajinu a životní prostředí s cílem jejich trvale udržitelného využívání. Dalším cílem je výchova k odpovědnému, odbornému, ale i ekonomicky efektivnímu usměrňování veškerých aktivit na úrovni individuálního nebo firemního podnikání či v místní a státní správě. Významným aspektem je trvalé uvědomění sociálního rozměru všech aktivit v oboru zahradnictví a vinohradnictví s akcentem na venkovský prostor. Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin je zaměřena na problematiku produkce zdravotně nezávadných potravinových surovin, bezpečných potravin a nápojů.

Cílem studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s hlubokými a komplexními znalostmi praktického zaměření pro řídící a organizační činnosti v uvedených oblastech v souladu s aktuálními požadavky trhu práce.

Akademicky zaměřený magisterský studijní program Zahradnické inženýrství je sestaven z předmětů povinných a na ně navazujících předmětů povinně volitelných, umožňujících profilaci studentů v jednotlivých studijních specializacích (Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství, Zpracovatelské technologie a kvalita potravin). Studijní plány všech specializací jsou sestaveny tak, aby rozvíjely znalosti a dovednosti potřebné pro inženýrskou a organizační činnost absolventů při zajišťování a řízení pěstitelských a zpracovatelských technologií v oblasti zahradnictví. Současně rozvíjí hluboké teoretické znalosti a nezbytné praktické dovednosti potřebné pro výkon povolání nebo pro další vzdělávání v doktorském stupni oboru Zahradnictví. Program klade také velký důraz na připravenost absolventa pro samostatnou tvůrčí práci. Obsahová náplň předmětů ve studijním programu reflektuje soudobé poznatky a metody vědecké činnosti včetně praktických aplikací se zaměřením na efektivní zahradnickou produkci, moderní vinohradnictví a vinařství a na současné technologie zpracování zahradnických produktů do podoby potravin.

Společný profil absolventa navazujícího magisterského studijního programu Zahradnické inženýrství

Absolvent je připraven k výkonu řídicích a odborných funkcí na úrovni individuálního nebo firemního podnikání či v místní a státní správě. Předmětová skladba studia umožňuje prohloubení znalostí teoretických disciplín přírodovědného základu a především hlubší porozumění problematice disciplín podle jednotlivých specializací (Šlechtění rostlin, Diagnostika chorob, Integrovaná a ekologická produkce, Stroje pro sklizeň a tržní úpravy aj.). To zahrnuje zejména studium předmětů v souladu s nejnovějšími metodickými postupy, technikou a technologiemi příslušného programu. Nedílnou součástí vzdělávání je prohlubování praktických znalostí a dovedností potřebných pro rozhodování v oblasti organizace a řízení individuálního nebo firemního podnikání. Současně je při studiu kladen větší důraz na formování obecných způsobilostí, jako je schopnost samostatného získávání informací, formování úsudku a týmové práce. V rámci studia zpracovávají absolventi diplomovou práci, ve které osvědčují schopnost samostatné orientace v zadané problematice, schopnost návrhu a realizace metodického postupu řešení a schopnost výstižné interpretace dosažených výsledků. Diplomové práce mají převážně praktický charakter, vyžadují provedení experimentální činnosti vedoucí k rozvoji organizačních schopností a komunikačních dovedností. Diplomové práce jsou mnohdy základem další vědecko-výzkumné činnosti absolventa, např. v navazujícím doktorském studijním programu. Vysokým podílem praktické výuky se u absolventů dosáhne širokých praktických dovedností studovaného studijního programu.


Studijní plán

 
 
PŘEPNOUT NA KOMBINOVANOU FORMU
 

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Zahradnické inženýrství musí získat během celého studia alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů (povinné, povinně volitelné a volitelné), a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje také obhajobu diplomové práce.
Více informací ZDE.