NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční

Místo studia:

 • Fakulta biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově
 • Fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře
 • Zahradnická fakulta, MENDELU Brno

 

Cíle studia ve studijním programu

Mezinárodní studijní program International Master of Horticultural Science se ve společném výukovém plánu s partnerskými institucemi, zaměřuje na přípravu studentů pro působení v produkční i řídící sféře, obchodu i službách, jakož i ve státní sféře i s evropským významem. V rámci studia program umožňuje studentům určitý stupeň specializace prostřednictvím povinných i volitelných předmětů, které jsou vybrány podle současných trendů moderní, evropské zahradnické produkce.

Po absolvování studijního programu International Master of Horticultural Science získají studenti následující:

 • Znalost sortimentů okrasných a užitkových druhů zahradních rostlin.
 • Znalost výrobních technologií zahradnických kultur.
 • Znalost využití moderních biotechnologií při produkci rostlin.
 • Přehled systému realizace a odbytu zahradnických produktů.
 • Znalost kvalitativních parametrů produkce.
 • Přehled legislativních opatření souvisejících se zahradnickou produkcí a odbytem.
 • Znalost k přírodě šetrných alternativních výrobních systémů.
 • Znalost posklizňových technologií potravin rostlinného původu
 • Znalost metod fyzikálně-chemické a senzorické analýzy potravin
 • Schopnost řízení pracovních týmů.
 • Znalost vědecké a odborné terminologie ve světovém jazyce.
 • Schopnost samostatné odborné, tvůrčí a vědecké práce.

 

Profil absolventa studijního programu

Mezinárodní, magisterské navazující studium (joint-degree) je navrženo tak, aby absolvent:

 • získal základní vědomosti z profilových zahradnických předmětů s orientací na mezinárodní prostředí zahradnické produkce
 • dosáhl vykonáním úspěšné obhajoby závěrečné práce a složením Státní závěrečné zkoušky vysokoškolského titulu „Inženýr“
 • syntetizoval získané poznatky a získal přehled pro jejich aplikaci do praxe
 • splnil požadavky pro případné doktorské studium

 

Cílem studia je seznámit posluchače se současným stavem zahradnické produkce z mezinárodního pohledu a následně připravit vysokoškolské odborníky, kteří využijí nabyté studijní poznatky jak v oblasti teoretické tak praktické. Klíčovou předností absolventů bude orientace v evropském zahradnickém prostředí, kterou získají díky studiu na partnerských institucích v různých zemích. V rámci studia je kladen důraz na současnou, moderní problematiku zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím, vinařstvím, skleníkovou produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů a jejich kvalitou. Těžištěm studia je zpracování Diplomové práce, kde student využije možnost úzké specializace z pohledu vlastního zájmu o konkrétní odvětví zahradnické produkce. Díky volitelným předmětům dosáhnou absolventi rozšíření vědomostí v různých dalších oblastech zahradnické produkce, která je v tomto studijním programu komplexně zachycena.

K uplatnění absolventů bude docházet v řídících funkcích společností zabývajících se problematikou zahradnické produkce a to ve státním i soukromém sektoru, uplatnění mohou nalézt i v resortních výzkumných nebo vysokoškolských institucích. Typické pracovní pozice jsou: hlavní agronom, vedoucí provozu – technolog, vedoucí laboratoře, samostatný vědecko-výzkumný pracovník. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní studijní program (joint-degree), dosáhne absolvent odpovídající úrovně znalosti anglického jazyka, díky které může zastávat příslušná místa i v zahraničí.

 

Rozložení studia

Mezinárodní studijní program International Master of Horticultural Science ve spolupráci s Fakultou biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově a Fakultou zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře představuje moderní formu studia, ve které studenti nabydou zkušenosti a znalosti z výuky v různých evropských zemích.

Výuka mezinárodního studijního programu bude probíhat v anglickém jazyce. Pravidla studia jsou vymezena Studijním plánem, Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity a ostatními interními vyhláškami Zahradnické fakulty v Lednici.

Studium je rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti absolvují výuku na každé ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem na Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakově, v rámci kterého si také student vybírá téma své diplomové práce. Druhý semestr stráví mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě v Lednici a třetí semestr studium pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře. Průběžně v rámci druhého a třetího semestru student také provádí experimenty související s jeho diplomovou prací. Poslední, čtvrtý semestr, který může být nazván „domácím“, stráví studenti na každé ze svých univerzit a zaměří se na dokončení a obhajobu diplomové práce.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška probíhá v anglickém jazyce za účasti členů spolupracujících institucí.

 • Povinné předměty (Sophisticated Vegetable Production, Stone Fruit Production, Winemaking)
 • Volitelné předměty (student si vybírá 1 volitelný předmět z povinných předmětů studijního plánu nabízených zahraničními partnery)
 • Obhajoba diplomové práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti zapsaní do studijního programu "International Master of Horticultural Science" se budou účastnit terénních cvičení a musí také absolvovat provozní praxi na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

 

Studijní plány:

 

Struktura studijního plánu

Studium probíhá v prostředí kreditního systému (ECTS) a za jeden akademický rok student získává v průměru 60 kreditů. Jeden studijní kredit vyjadřuje časové zatížení studenta během studia předmětu (28 hodin práce studenta na kredit). V rámci tohoto magisterského studijního programu musí být získáno celkem 120 kreditů.

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu

Přesné podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2021/2022 budou včas zveřejněny na webových stránkách fakulty (termín k 1. 12. 2020). Níže jsou uvedeny pouze obecné podmínky.

 • Absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu, realizovaného na ZF MENDELU v Brně, budou po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky přijati do magisterského studia na základě přihlášky a studijních výsledků v bakalářském stupni studia.
 • Uchazeči o mezinárodní program „International Master of Horticultural Science“ musí absolvovat jazykovou zkoušku z angličtiny v termínu určeném studijním oddělením ZF.
 • Absolventi bakalářského studijního programu, realizovaného na jiných fakultách nebo univerzitách, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia po předložení diplomu o vykonání státní bakalářské zkoušky na základě přihlášky a studijních výsledků v bakalářském stupni studia, v případě, že se nebude jednat o stejný nebo příbuzný studijní program po absolvování rozdílové zkoušky.
 • Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném bakalářském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis a motivační dopis a doporučující dopis respektovaného odborníka v daném oboru.