Ocenění v soutěži studentských prací si odnesli 2 absolventi

12. 12. 2022
V úterý 29. listopadu 2022 proběhla 20. mezioborová konference soutěže studentských prací, kterou organizovala Lipka ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

První místo v diplomových pracích a třetí místo v bakalářských pracích si odnesli absolventi naší fakulty ze Soutěže studentských prací pro Jihomoravský kraj.

V kategorii bakalářských prací se na třetím místě umístila Kateřina Němcová s prací Analýza, interpretace a prezentace krajiny. Bakalářskou práci vedla Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

Anotace oceněné bakalářské práce: „V práci se zabývám dosud málo využitou lokalitou ve městě Lanžhot, kterou navrhuji přeměnit v naučné území. Práci můžeme rozdělit do dvou na sebe navazujících částí . V části teoretické shrnuji podstatné poznatky z vybraných zdrojů a doplňuji je o vlastní názory na danou věc.

Druhá část je praktická a obsahuje autorský návrh na úpravu daného území. Podle něj by mělo být toto území přetvořeno, zkultivováno a doplněno o edukativní funkci. Návrh byl vytvářen se záměrem zviditelnit dané území, docenit přírodní krajinu lužních lesů, které se nachází v těsné blízkosti, a vnuknout tomuto místu i nové funkční využití, jež bude mít naučnou formu. Místo by mělo zpříjemnit zastavení nejen náhodným turistům, cyklistům, ale i obyvatelům Lanžhotu.“

V kategorii diplomových prací byla prvním místem oceněna práce Antonína Filipa s názvem Zhodnocení stavu a perspektivy nových výsadeb stromů („lípy republiky“). Vedoucím práce byl doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Anotace oceněné diplomové práce: „Diplomová práce se zabývá zhodnocením stavu a perspektivy nových výsadeb lip, které byly vysazeny ke 100. výročí vzniku Československé republiky a nesou označení „lípy republiky“. V teoretické části jsou shrnuty poznatky problematiky výběru stromů a stanovišť, postupu výsadby a následné péče. Popisuji i kulturní aspekt „lip republiky“ a současný výzkum řešící úskalí výsadeb lip ve vazbě na projevy změny klimatu.
Praktická část se věnuje mapování a detailnímu zhodnocení stavu 213 výsadeb lip, které byly vysazeny v Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2017–2019. Navrženou metodikou je hodnocen jejich stav, specifika stanoviště a kvalita péče. Současný stav všech stromů je zachycen fotodokumentací.
Výsledky práce doložily, že vysazené lípy převážně prosperují. Důvodem vysokého počtu prosperujících jedinců jsou vhodně zvolená stanoviště pro lípy, a zejména vysoká kvalita navazující péče. Při zacílení na malou skupinu výsadeb v kritickém stavu byly naopak odvozeny projevy systémových nedostatků v kvalitě péče.
Přínosem práce je poznání skutečného stavu mladých „lip republiky“ a faktorů ovlivňujících jejich stav. Dále pak vyplývající doporučení pro další péči o tyto stromy i zobecnění poznatků pro plánování dalších výsadeb lip. Díky strukturované evidenci předmětných výsadeb je dále vytvořen badatelský základ pro další výzkum, který by se s časovým odstupem opakoval na identickém vzorku stromů. Tím by se získaly cenné informace o další perspektivě výsadeb lip v našich obcích a městech, a to nejen ve vazbě na probíhající klimatickou změnu
.“

Gratulujeme Antonínu Filipovi a Kateřině Němcové za krásné umístění.

Anotace všech prací najdete ve Sborníku: www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci

Více aktualit

Všechny aktuality