Poděkování Dr. Ing. Anně Němcové

8. 4. 2024

Na konci února tohoto roku odchodem do důchodu ukončila své dlouhodobé působení na naší univerzitě, Zahradnické fakultě, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů naše dlouholetá spolupracovnice v oboru skladování, zpracování a kvality zahradnických produktů Dr. Ing. Anna Němcová.

Dr. Ing. Anna Němcová se narodila 9. dubna 1957 v Brně. V Břeclavi vystudovala gymnázium a poté Vysokou školu zemědělskou v Brně, na které dosáhla v roce 1981 inženýrského titulu a v roce 1998 hodnosti philosophiae doktor a patřila mezi první absolventy tohoto doktorandského studia.

Již v roce 1982 nastoupila na tehdejší Katedru zahradnické technologie a mechanizace jako technik a později jako odborný asistent a tomuto zájmu o studovaný obor zůstala věrná až do dnešní doby. Dr. Ing. Anna Němcová byla garantem mnoha odborných předmětů týkající se posklizňových technologií ovoce a zeleniny, ale i řezaných květin, které profilovaly absolventy tohoto studia v bakalářském a magisterském studiu.

Její vstup do výuky byl obdobím činorodé práce při tvorbě výukových disciplín, budování laboratoří a nového stylu výzkumu v oblasti posklizňových změn ovoce a zeleniny. Všechno se odehrávalo rychle a spontánně za souběžné přednáškové činnosti pro veřejnost, aktivit studentů v zájmových spolcích, jako byl Spolek studentů zpracovatelského inženýrství. Do tohoto dění tvorby a rozvoje studijních oborů a později nových studijních programů se Dr. Ing. Němcová plně zapojila. Výuková diverzita se nakonec stratifikovala v bakalářském a navazujícím magisterském studiu se specializací Zpracovatelské technologie a kvalita potravin. Za svoji akademickou kariéru se Dr. Ing. A. Němcová významně podílela na výchově mnoha absolventů a vedla více než 100 úspěšně obhájených závěrečných prací studentů.

Její pedagogická praxe byla svázána s výzkumnou činností ústavu. Byla řešitelkou a spoluřešitelkou desítek projektů NAZV, FRVŠ i výzkumných projektů s mezinárodním přesahem. Získané výsledky spoluautorsky publikovala v mnoha prestižních zahraničních časopisech a výstupech s právní ochranou.

Nelze nevzpomenout její další rozsáhlou práci pro Zahradnickou fakultu a Mendelovu univerzitu v Brně, kdy byla dlouholetou členkou Akademického senátu Zahradnické fakulty, Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně, členkou Vědecké rady Zahradnické fakulty a Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně. Z uvedených činností je potřeba zdůraznit její řídící pedagogickou činnost ve funkci proděkana Zahradnické fakulty, kterou vykonávala v letech 2006 – 2019. Přitom výkon funkce proděkana není běžnou součástí vysokoškolského způsobu práce, naopak vyžaduje při cyklickém hodnocení studijních oborů a programů vysoké pracovní nasazení pod zorným úhlem Akreditační komise.

Paní Dr. Ing. Němcová byla a je příkladem nesmírné pracovitosti pro své spolupracovníky a následovníky po celou dobu její aktivní práce na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Za to jí upřímně děkujeme a přejeme jí mnoho zdraví a sílu do dalších let.

Spolupracovníci

Více aktualit

Všechny aktuality