Velkým a nepříjemným strašákem každého studenta jsou poplatky za studium, které mohou razantně zasáhnout do vašeho rozpočtu.

Stanovení poplatků za delší studium

Z jakých dokumentů se vychází při stanovení poplatků za delší studium?

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • § 58 odstavec 3 – „Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jeden a půl násobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.“
  • a) § 45 (Bakalářský studijní program) odst. 3 – „Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.“
  • b) § 46 (Magisterský studijní program) odst. 3 – „Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.“
 1. Studijní a zkušební řád MENDELU
 2. Nařízení rektora č. 13/2020 Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (2. změna, znění účinné od 1. 9. 2022)
 • článek 1 odstavec 3: Poplatky podle § 58 odst. 3 zákona za studium delší než je standardní doba studia příslušného bakalářského nebo magisterského studijního programu (za každých započatých šest měsíců studia):
  • v prvním roce se poplatek nehradí;
  • ve druhém roce 18.000,- Kč;
  • ve třetím roce 24.000,- Kč;
  • ve čtvrtém roce 30.000,- Kč;
  • v pátém roce a dalších 36.000,- Kč.

Příklady stanovení poplatků za delší studium

Pro vysvětlení přijdou vhod níže uvedené orientační příklady ze studentského života. Upozorňujeme, že uvedené příklady jsou orientační a ve skutečnosti se mohou lišit především v souvislosti konkrétním výpočtem poplatku „za každých započatých šest měsíců studia“.

Příklad A – Jsem student tříletého bakalářského studijního programu a mé současné studium je moje první vysokoškolské studium

Z čeho se vychází:

 • délka předchozího neúspěšně ukončeného studia: 0;
 • standardní doba aktuálního studia: 3 roky;
 • maximální doba aktuálního studia: 6 let.

Kdy budu platit za delší studium:

 1. pokud studium ukončím ve standardní době tří let (šest semestrů) – poplatek za delší studium neplatím;
 2. pokud si studium prodloužím o jeden rok (4 roky/8 semestrů) – poplatek za delší studium neplatím, protože podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3a) se poplatek za první rok prodlouženého studia neplatí;
 3. pokud si studium prodloužím o dva roky (5 roků/10 semestrů) – je poplatek za delší studium vyměřen podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3b) ve výši 18.000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia;
 4. v následujících ročnících se poplatek za delší studium zvyšuje, podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3), až do doby úspěšného ukončení aktuálního studia, které nesmí překročit maximální dobu studia.

Příklad B – Jsem student tříletého bakalářského studijního programu a mé současné studium není moje první vysokoškolské studium. Předcházející studium jsem ukončil/a NEÚSPĚŠNĚ po 4 semestrech studií.

Z čeho se vychází:

 • délka všech předcházejících neúspěšně ukončených studií: 2 roky (4 semestry);
 • standardní doba aktuálního studia: 3 roky;
 • maximální doba aktuálního studia: 6 let.

Kdy budu platit za delší studium:

 1. v tomto případě se do standardní doby studia již započítávají všechny dříve neúspěšně ukončená studia: 2 roky (4 semestry);
 2. poplatek za delší studium neplatím za první a druhý ročník studia, protože:
  • předchozí studium 2 roky + aktuální studium (první dva roky) = 4 roky studií (to znamená, že mám absolvovanou standardní dobu studia (3 roky) + jeden rok navíc – poplatek za delší studium neplatím, protože podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3a) se poplatek za první rok prodlouženého studia neplatí;
 3. pokud jsem v tomto případě již ve třetím ročníku studia, tak se při výpočtu poplatku použije:
  • předcházející studium (2 roky) + současné studium 3 roky = 5 let, to znamená, že standardní dobu studia je prodloužena o 2 roky – poplatek za delší studium je vyměřen podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3b) ve výši 18.000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia;
 4. v následujících ročnících se poplatek za delší studium zvyšuje, podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3), až do doby úspěšného ukončení aktuálního studia, které nesmí překročit maximální dobu studia.

Příklad C – Jsem student tříletého bakalářského studijního programu, od 2. ročníku studia mám uznanou dobu rodičovství, a současně jsem předchozí studium ukončil/a NEÚSPĚŠNĚ po 4. semestru studia.  

Z čeho se vychází:

 • délka všech předcházejících neúspěšně ukončených studií: 2 roky (4 semestry);
 • standardní doba aktuálního studia: 3 roky;
 • maximální doba aktuálního studia: 6 let;
 • uznaná doba rodičovství.

Kdy budu platit za delší studium:

 1. uznaná doba rodičovství se  nezapočítává do celkové doby studií (předcházející neúspěšně ukončená + aktuální studia);
 2. v tomto případě se pro výčet poplatků za delší studium vychází z celkové délky předcházejících neúspěšně ukončených studií (2 roky) + celková délka aktuálního studia, která předcházela uznané době rodičovství (1 rok), tj. celkem 3 roky studií;
 3. v tomto případě se poplatek za delší studium neplatí, protože mám celkem absolvovány 3 roky studií, tj. nepřekročil/a jsem standardní dobu studia;
 4. po ukončení  uznané doby rodičovství, a v případě, že během této doby studium úspěšně neukončím, mohou být poplatky za delší studium následující:
  • první rok studia (dva semestry) po ukončení uznané doby rodičovství poplatek za delší studium neplatím, protože podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3a) se poplatek za první rok prodlouženého studia neplatí;
  • druhý rok studia po ukončení uznané doby rodičovství (prodloužení studií o dva roky nad rámec standardní doby studia) poplatek za delší studium je vyměřen podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3b) ve výši 18.000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia;
 5. v následujících ročnících se poplatek za delší studium zvyšuje, podle Nařízení rektora 13/2020 (článek 1, odstavec 3), až do doby úspěšného ukončení aktuálního studia, které nesmí překročit maximální dobu studia.

Výše uvedené příklady jsou pouze orientační a patří mezi nejčastější situace typické jak pro prezenční tak pro kombinovanou formu studia. V případě, že se ocitnete v situaci, kdy lze předpokládat stanovení poplatků za delší studium, kontaktujte co nejdříve tajemníka Zahradnické fakulty MENDELU, který vám sdělí přesné informace.