Jak získat Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je často žádaným dokumentem, který požadují různé úřady či instituce. Nově již pro jeho získání není nutná návštěva Studijního oddělení. Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat sami po přihlášení do Univerzitního informačního systému (UIS) podle níže uvedeného návodu.

  1. Přihlaste se do aplikace UIS
  2. Přejděte na sekci Moje studium a záložku Portál studenta.
  3. Klikněte na ikonu Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o studiu v angličtině.
  4. Na další stránce si můžete nechat vytisknout dva typy potvrzení. Tlačítko Tisknout elektronické potvrzení vygeneruje potvrzení o studiu opatřené elektronickou pečetí a časovým razítkem. Toto potvrzení se vygeneruje v PDF formátu automaticky do 60 minut a najdete jej poté ve svém Úložišti dokumentů v UIS. Tlačítko Tisknout potvrzení vygeneruje běžné papírové potvrzení, které je nutné vytisknout a opatřit razítkem a podpisem při osobní návštěvě Studijního oddělení.

Při nákupu kupónů (šalinkarty) na přepravu v brněnské MHD předkládáte pouze platný průkaz studenta/ISIC. Statut studenta a jeho platnost si brněnský dopravní podnik DPMB
ověřuje v UIS a potvrzení o studiu tedy nepožaduje ani v elektronické, ani v papírové podobě.

Podrobný návod na získání Potvrzení o studiu si můžete stáhnout v PDF z Dokumentového serveru.

Jaké jsou možnosti

  • Elektronické potvrzení o studiu – Elektronické potvrzení je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou. Elektronické potvrzení je určeno pro zasílání prostředky elektronické komunikace (např. e-mailem na podatelnu orgánu veřejné moci nebo zasláním do datové schránky apod.) a má stejnou platnost jako to (běžné) papírové, nemělo by tedy být např. ze strany orgánů státní správy atd. odmítáno. Autenticita a integrita Potvrzení o studiu v elektronické podobě je zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru. Použitá elektronická pečeť vyhovuje aktuálně platné legislativě, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, známého jako eIDAS. Z tohoto důvodu má elektronické potvrzení minimálně stejnou důvěryhodnost jako jeho papírová varianta. Elektronické potvrzení není primárně určeno k tisku a neobsahuje tak pole pro razítko a podpis. Studenti si však mohou nechat toto elektronické potvrzení o studiu autorizovaně konvertovat do listinné podoby např. na CzechPOINTech. Adresát potvrzení si může ověřit pravost konverze přímo z listiny, a to na základě doložky, která je k listině připojena.
  • Potvrzení o studiu – Běžné papírové potvrzení, které si z UIS vygenerujete po stisknutí tlačítka Tisknout potvrzení, si po vytištění nechte potvrdit během osobní návštěvy Studijního oddělení.