Na začátku studia je dobré se trochu zorientovat. Na této stránce najdete pár rad a tipů, které vám v tom pomohou. Přečtěte si je, ať vám v prvním ročníku nic neuteče.


Zápis do prvního ročníku

Zápisy do prvních ročníků probíhají obvykle v červenci. O přesném termínu vás budeme včas informovat. Zápisy probíhají v Aule na adrese Zahradnická fakulta MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě a vaše osobní přítomnost je nutná. Mimo jiné také proto, že se budete ten den fotografovat na identifikační kartičku studenta.

K zápisu si s sebou přineste:

 • platný občanský průkaz nebo pas
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bez tohoto dokumentu vás nemůžeme zapsat)
 • uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky dále dokládá úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v ČR a ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší (bez těchto dokumentů vás nemůžeme zapsat)
 • vytištěný a podepsaný dokument Souhlas a prohlášení studenta u zápisu
 • tiskopisy, které potřebujete potvrdit – průkaz na dopravu, žádost o sociální dávku apod.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete zápisu zúčastnit, je nutné zaslat poštou nejpozději do tohoto termínu písemnou žádost o omluvu z termínu řádného zápisu. Žádost o omluvu z řádného termínu zápisu se posílá na Studijní oddělení.

Nedostavíte-li se bez předchozí písemné omluvy, bude vaše nepřítomnost považována jako projev nezájmu o studium a vaše místo bude obsazeno jiným uchazečem.

Adresa pro zasílání žádostí:

Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení děkanátu
Valtická 337
691 44 Lednice

Zápisy do všech dalších ročníků studia už pak probíhají pouze elektronicky přes Univerzitní informační systém (UIS).

Úvod do studia

Úvod do studia je setkání určené pro studenty přijaté do prvních ročníků prezenční i kombinované formy bakalářských studijních programů. Obvykle probíhá v polovině září ještě před začátkem výuky. O přesném termínu a místě konání vás budeme včas informovat.

Během úvodu do studia získáte důležité informace o studiu, o možnostech výjezdů do zahraničí a povinných praxích. Zorientujete se v našem Univerzitním informačním systému (UIS). Při odchodu budete znát nabídku sportů v Centru sportovních aktivit a nabídku služeb v univerzitní knihovně. Dozvíte se, kde se nachází prodejna skript. Zástupci Studentské komory ZF MENDELU vás zároveň pozvou na Prvákoviny a Záškolovák.

Toto setkání si rozhodně nenechte ujít, protože se na něm dozvíte spoustu užitečných informací. Nezapomeňte si tedy dělat poznámky, protože jde vám přece o známky! Po úvodech do studia si budete moct vyzvednout také identifikační kartičku studenta a začít na ni čerpat studentské slevy.

Heslo do Univerzitního informačního systému

Přístupové údaje do Univerzitního informačního systému (UIS) získáte tak, že se den po zápisu do studia znovu přihlásíte do vaší e-přihlášky. Zobrazí se vám informace, že již proběhl zápis do studia a tabulka s přihlašovacím jménem a heslem. Vedle přihlašovacího hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete vaše první přihlášení do UIS. Adresa e-přihlášky, kde naleznete přístupové údaje do UIS je https://is.mendelu.cz/prihlaska. Pokud si nepamatujete přístupové údaje nebo jste si je zapomněli zapsat, klikněte na „generování nového hesla“.

V případě problémů s přihlášením do UIS kontaktujte systémového integrátora fakulty na e-mailu josef@knezlik@mendelu.cz.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností

Uznávání absolvovaných částí studia se řídí platnou Vyhláškou děkana č. 2/2021 – Uznávání absolvovaných částí studia.

POZOR: Žádost o uznání absolvovaných části studia se podává nejpozději v období zápisu do prvního semestru studia. Součástí žádosti jsou povinné přílohy specifikované ve Vyhlášce děkana č. 2/2021 (viz výše).

Žádost o uznávání absolvovaných částí studia se podává formou žádosti 009 Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru v UIS. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, a to včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

Ke stažení: příloha k žádosti 009_Z

Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

Ke stažení: příloha k žádosti 009_Z

Pokud jste úspěšně ukončili identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném studijním programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na jiné fakultě MENDELU, podáváte žádost 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

Ke stažení: příloha k žádosti 009_Z

Pokud jste se v průběhu studia na Zahradnické fakultě MENDELU účastnili zahraničního studijního pobytu na základě smlouvy Learning Agreement, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů. Uznávání předmětů se řídí podle Metodického pokynu rektora č. 1/2018 pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+.

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podává nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení výpisu známek (Transcript of Records). Rozhodující je datum na Transcript of Records. Transcript of Records je povinnou přílohou žádosti 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů. Žádost 009_Z vyplňte, vytiskněte, podepište, přiložte povinné přílohy (Transcript of Records, Studijní smlouva schválená všemi 3 stranami) a předejte na Zahraniční oddělení fakulty (osobně nebo poštou).

Průkaz studenta ISIC a fotografování

Uchazeč přijatý ke studiu do bakalářského studijního programu si může nechat vyhotovit identifikační kartu. Identifikační kartička s fotografií je vlastně taková občanka studenta. Slouží ke vstupům do areálu, budov, počítačových učeben, knihoven apod. O předložení identifikační kartičky můžete být také požádáni u zápočtu nebo zkoušky.

Mendelova univerzita vydává průkaz ISIC (pro studenty prezenční formy), průkaz ALIVE (pro studenty kombinované formy) nebo průkaz studenta MENDELU (pro studenty kombinované formy). Fotografii potřebnou pro vydání této identifikační kartičky vám pořídíme během zápisu do studia. Také proto je důležité, abyste na něj přišli osobně.

Podrobně popsaný rozdíl mezi jednotlivými kartičkami najdete v Souhlasu a prohlášení studenta u zápisu (viz sekce Ke stažení).

K získání zvolené identifikační kartičky je nutné předat v den zápisu do studia vytištěný, vyplněný a podepsaný dokument Souhlas a prohlášení studenta u zápisu (viz sekce Ke stažení), na kterém si také zaškrtnete, zda chcete ISIC, ALIVE nebo obyčejný průkaz studenta MENDELU.

Souhlas a prohlášení studenta u zápisu ale není všechno, ještě potřebujete kartičku objednat. Identifikační kartička se však objednává až poté, co budeme od vás mít ten podepsaný souhlas, tzn. až po zápisu do studia.

Postup objednání kartičky:

 • Identifikační kartička se objednává v prostředí UIS, ne dříve než proběhne váš zápis do studia. Během zápisu do studia budete také vyfotografováni, aby byla vaše identifikační kartička kompletní.
 • Den po vašem zápisu do studia se přihlaste do vaší e-přihlášky (https://is.mendelu.cz/prihlaska), kde se vám zobrazí informace, že již proběhl zápis do studia. Zároveň se vám na obrazovce objeví přihlašovací jméno a heslo do UIS. Vedle přihlašovacího jména a hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete vaše první přihlášení do UIS. Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje do e-přihlášky, klikněte na „generování hesla“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. V případě problémů s přihlášením do UIS kontaktujte systémového integrátora fakulty na e-mailu josef@knezlik@mendelu.cz.
 • Po přihlášení do UIS si identifikační kartičku objednejte v Portálu studenta > Objednávky – výběr identifikační karty.
 • Vybranou identifikační kartu si objednejte co nejdříve po vašem zápisu do studia (ideálně do konce září) tak, abyste na ni mohli ihned čerpat veškeré její výhody.
 • Vyhotovené identifikační karty se vyzvedávají po úvodech do studia nebo potom v úředních hodinách na Studijním oddělení ZF MENDELU v Lednici nebo v Brně na základě výzvy.

Registrace předmětů, zápis předmětů a rozvrh

Registrace předmětů je první krok, kterým dáváte rozvrhové komisi najevo svůj zájem o konkrétní předmět. Registrace probíhá elektronicky v UIS. Je to důležitý krok zejména u povinně-volitelných a volitelných předmětů. Pokud se totiž do konkrétního předmětu zaregistruje málo studentů, nemusí se tento předmět v daném semestru vůbec vypsat, což vám nakonec může zkomplikovat studium (většinou nezískáte dostatek kreditů). Registrace předmětů je období, které má svůj pevně stanovený termín. Sledujte proto aktuální harmonogram, abyste jej neprošvihli.

Zápis předmětů je dalším krokem, který následuje po registracích. Zápis probíhá elektronicky v UIS a obvykle trvá jeden týden. Teprve po úspěšném zápisu do daného předmětu jej máte právo absolvovat. Pokud si studium předmětu rozmyslíte, můžete si jej zrušit. K takovým změnám slouží tzv. období změn v zápise předmětů. Toto období obvykle navazuje bezprostředně na zápisy do předmětů, trvá obvykle 14 dní a po jeho uplynutí již není možné provádět změny. Sledujte proto harmonogram akademického roku, ať pak nejste překvapeni. Při zápisech se nezapomeňte zaměřit na předměty, u kterých je i cvičení. Účast na cvičeních je totiž povinná a proto přihlašování do skupin nepodceňujte. Pokud je v daném předmětu studentů více a kapacita učebny nedovolí výuku všech studentů najednou, vytváří se tzv. skupiny. Každá skupina má pak cvičení v jinou dobu, někdy i v jiný den. Vašim úkolem je vybrat si jednu skupinu, do té se zapsat a zápis potvrdit. Jedině pak vás vyučující dané skupiny v UIS uvidí.

Registrací předmětů, zápisem předmětů a volbou konkrétní skupiny u cvičení si vlastně tvoříte rozvrh sami. Rozvrhová komise jen na základě registrací předmětů určuje, zda se předmět vypíše či nikoliv, a podle hodinové dotace daného předmětu a nároků na prostor a vybavení učeben určí, kdy a kde se bude výuka odehrávat. Věnovat tedy dostatečnou pozornost registracím a zápisům se vyplatí.

Jak je to u prváků?

U prvních ročníků registrace do předmětů neprobíhají. Do povinných předmětů budete zaregistrováni automaticky. Důležitý je pro vás až zápis u povinně-volitelných a volitelných předmětů a také u předmětu Světový jazyk a Sportovní aktivity. V těchto případech je zápis zcela na vás. V rámci zápisů je nutné se také zapsat do konkrétních skupin v případě cvičení. V druhém semestru se už vás bude týkat i registrace a zápis do všech předmětů. Nezapomeňte tedy sledovat harmonogram akademického roku a zapište si další období registrací a zápisů do kalendáře, ať něco neprošvihnete.

A jak je to u vyšších ročníků?

U vyšších ročníků (a také u letního semestru prvních ročníků) registrace i zápisy předmětů probíhají. Budou vám zpřístupněny, jakmile provedete v UIS zápis do dalšího semestru. Vše probíhá elektronicky v Portálu studenta. Nezapomeňte tedy sledovat harmonogram akademického roku a zapište si období registrací a zápisů do kalendáře.

Status studenta

Co to je status studenta?

Status studenta je termín, který se používá pro označení toho, že je někdo aktuálně studentem.

Kdy status studenta získáte?

Status studenta získáte po řádném nebo opětovném zápisu do bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia bez ohledu na věk.

Jaké z toho plynou výhody?

S aktivním statusem studenta máte možnost získat nejen slevy na dopravu. Přehled aktuálních slev pro držitele ISIC karet najdete na webových stránkách isic.cz.

Zároveň nemusíte po dobu studia řešit zdravotní pojištění. To za vás jako za vysokoškoláky platí stát, ale pouze do dovršení 26 let. Poté jste povinni si zdravotní pojištění platit sami nebo jej platí váš zaměstnavatel.

Kdy status studenta ztrácíte?

Status studenta ztrácíte:

 • dnem úspěšného absolvování kompletní státní závěrečné zkoušky;
 • dnem ukončení studia pro nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu dle platného Studijního a zkušebního řádu (obvykle nemáte dost kreditů);
 • zanecháním studia poté, co jste to písemně oznámili fakultě;
 • vyloučením ze studia (obvykle pro disciplinární přestupek);
 • při přerušení studia.

Jak je to během přerušení studia?

Status studenta během přerušení ztrácíte. V této době nemůžete dělat zkoušky, navštěvovat výuku, učebny ani menzu. Nemáte nárok na žádné stipendium, ani na ubytování na kolejích. Zůstává vám pouze právo na opětovný zápis po uplynutí doby přerušení a také možnost navštěvovat a studovat v knihovně.

Účast na přednáškách a cvičeních

Je účast ve výuce povinná?

Obecně platí, že účast na přednáškách povinná není. Během přednášek se ale dozvíte často informace, které ve skriptech ani literatuře nenajdete. Účast na cvičeních je povinná. Každý předmět má zároveň stanoveny požadavky na ukončení, kde se mimo jiné dočtete, jaká míra absence je u cvičení tolerována. Tyto informace jsou uvedeny v sylabu daného předmětu (UIS > Katalog předmětů). Míru absence a požadavky na ukončení předmětu stanovuje garant předmětu.

Co když se nemohu výuky zúčastnit?

Pokud se z vážných zdravotních důvodů nemůžete výuky zúčastnit, je nutné zaslat e-mail garantovi předmětu/ů a z výuky se řádně omluvit. Potvrzení od lékaře zároveň zašlete na Studijní oddělení příslušné studijní referentce, která jej vloží do UIS.

Mohlo by vás dále zajímat