Profesor Jiří Mareček slaví

3. 6. 2023
Narozeniny dnes slaví pan profesor Jiří Mareček, nestor zahradní a krajinářské architektury. Narodil se 3. června 1930 v Hradci Králové.

Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc. patří mezi spoluzakladatele zahradnického oboru na dnešní Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici. Profesor Mareček též významně rozvinul sadovnicko-krajinářskou část výzkumu ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích.

Vyučený zahradník pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde v roce 1955 absolvoval studijní obor zahradnictví v Lednici. Jeho vzorem po profesní i osobnostní stránce byl zejména prof. Scholz. Po úspěšné obhajobě kandidátské disertační práce na téma Současný stav zeleně v sídlech venkovského typu na VŠZ v Praze se stal ředitelem Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde mimo jiné inicioval založení Dendrologické zahrady. Už v této době pravidelně dojížděl přednášet do Lednice. Po dvacetiletém působení v Průhonicích se stává v roce 1986 vedoucím Katedry biotechniky krajinné zeleně na Zahradnické fakultě VŠZ. Zde byl také později jmenován profesorem pro obor speciální rostlinná produkce – zahradní a krajinná architektura.

Rozhodující část jeho aktivní vědecko-výzkumné činnosti i pedagogické práce byla spojena s problematikou zahradní a krajinářské architektury v podmínkách venkovské krajiny a venkovských sídel. Významnou stránkou jeho odborné činnosti bylo průběžné členství ve vědeckých radách výzkumných ústavů a Vědecké radě Zahradnické fakulty MENDELU, a dále dlouholeté členství v redakčních radách řady odborných časopisů. Z jeho bohaté projektové činnosti vybíráme například koncepci odborného zaměření a prostorového řešení Dendrologické zahrady v Průhonicích, úvodní koncepci řešení vegetačního doprovodu dálnice D1, generely zeleně některých lázeňských měst a řadu projektů sídelní zeleně.

V 90. letech minulého století působil profesor Mareček na Katedře zahradnictví České zemědělské univerzity v Praze, kde až do roku 2015 vedl vybrané přednášky pro obor zahradní a krajinná architektura. V roce 2022 byla panu profesorovi udělena medaile Za zásluhy I. stupně, kterou si převzal z rukou tehdejšího prezidenta republiky (na fotografii, zdroj: irozhlas.cz).

Za kolektiv bývalých i současných pracovníků Ústavu biotechniky zeleně, za kolektiv zaměstnanců Zahradnické fakulty MENDELU a nekonečnou řadu absolventů, které pan profesor Jiří Mareček odborně vychoval, přejeme k dnešním narozeninám především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

V Lednici 3. 6. 2023 Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. a Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D., ZF MENDELU

Foto: irozhlas.cz

Více aktualit

Všechny aktuality