Specializace Správa zeleně

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: kombinovaná

Místo studia: Lednice

 

Podívejte se na video o specializaci Správa zeleně

 

Absolventem specializace Zahradní a krajinářské realizace je bakalář vybavený teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v aktuálních tématech denní oborové praxe. Obsahové zaměření této specializace vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na střední úrovni managementu ve veřejné správě.

 

Klíčové kompetence absolventa specializace Zahradní a krajinářské realizace:

 • Schopnost argumentovat v oborových rozhodovacích správních procesech.
 • Schopnost aplikovat systémový přístup v oblasti rozvoje a péče o zeleň.
 • Schopnost rozpoznat a zhodnotit základní stav, kvalitu a potenciál vegetačních prvků související s jejich významem pro objekty krajinářské architektury s důrazem na hodnocení dřevin a formulovat návrhy potřebných zásahů a opatření.
 • Schopnost připravovat zadání, spravovat a systematicky využívat nástroje informační správy (pasport, územní studie, oborové průzkumy) a jednotlivé stupě projektové dokumentace.
 • Schopnost formulovat odborné zadání pro výběrová řízení.
 • Schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností.
 • Schopnost orientovat se v soudobých trendech krajinářské architektury.
 • Schopnost zastávat roli městského investora ve svěřené oblasti.
 • Schopnost orientovat se v problematice financování včetně mimorozpočtových zdrojů.

 

Uplatnění absolventa specializace Zahradní a krajinářské realizace:

Absolvent nalezne uplatnění v oblasti správy zeleně zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů krajinářské architektury.

 

Součásti SZZ a jejich obsah:

 1. Biologický okruh (zahrnuje především: Ekologie, Nauka o krajině, Dendrologie, Květinářství)
 2. Technicko-technologický okruh (zahrnuje především: Stavební prvky zahrad a parků, Mechanizace, Zakládání a údržba zeleně)
 3. Právně-ekonomický okruh (zahrnuje především: Právo životního prostředí, Stavební právo a územní plánování, Veřejná správa, Finance veřejné samosprávy
 4. Obhajoba bakalářské práce

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány: