Specializace Vinohradnictví a vinařství

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
 • kombinovaná - Lednice

 

Podívejte se na video o specializaci Vinohradnictví a vinařství

 

Absolventem specializace Vinohradnictví a vinařství je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti pěstování révy vinné, výroby vína, řízení vinařského provozu a marketingu vyrobených produktů. Studiem získal komplexní znalosti v oblasti vinohradnictví a vinařství. V rámci svých dovedností je schopný využívat k hodnocení vyrobených produktů analytické a senzorické metody. Během studia posluchač může získat osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

 

Klíčové kompetence absolventa specializace Vinohradnictví a vinařství:

 • Znalost pěstitelských technologií využívaných při pěstování révy vinné.
 • Znalost vinařské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Znalost technologických postupů využívaných při zpracování hroznů.
 • Znalost metod hodnocení kvality hroznů a vína.
 • Znalost ekonomických principů a marketingu hroznů a vína.
 • Schopnost řízení vinohradnického nebo vinařského provozu.
 • Aplikace vhodných technologických kroků na základě získaných teoretických znalostí při nečekaných změnách výrobní strategie.
 • Předvídání negativních dopadů biotických a abiotických stresů při pěstování révy vinné a jejich včasná prevence.
 • Vykonávání stěžejních laboratorních analýz pro správný management kvality produkce.
 • Vedení a řízení senzorického hodnocení vína.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa specializace Vinohradnictví a vinařství na trhu práce:

Absolvent nalezne uplatnění v podnicích zabývajících se vinohradnictvím a vinařstvím, v obchodních a marketingových organizacích zabývajících se obchodem s vínem, v kontrolních institucích státní správy, v obchodních řetězcích.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh biologického základu (Botanika, Fyziologie rostlin)
 2. Okruh pěstitelských disciplín (Vinohradnictví, Ampelografie, Agrotechnika révy vinné)
 3. Okruh technicko-technologických disciplín (Enologie, Technika pro vinařství, Technologie speciálních vín)
 4. Obhajoba bakalářské práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány:

 
Více informací ZDE.
 
PŘEPNOUT NA KOMBINOVANOU FORMU