Specializace Vinohradnictví a vinařství

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia: Lednice

Absolventem specializace Vinohradnictví a vinařství je inženýr s odbornými kompetencemi v oblasti zakládání vinic, pěstitelských technologií révy vinné, technologií výroby vína a dalších nápojů, řízení vinařských provozů a obchodu s vínem. Studiem získává absolvent i kompetence pro organizaci vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství a také kompetence pro pedagogické působení. Mezi další kompetence patří schopnost využití analytických a senzorických metody pro hodnocení vín. Během studia posluchač může získat osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

 

Znalosti absolventa specializace Vinohradnictví a vinařství:

 • Znalost moderních pěstitelských technologií použitelných při pěstování révy vinné.
 • Znalost pěstitelských technologií využívaných v systémech ekologického vinohradnictví.
 • Znalost technického zajištění pracovních operací ve vinohradnictví a podmínek jejich efektivního provozu.
 • Předvídání negativních dopadů biotických a abiotických stresů při pěstování révy vinné a jejich včasná prevence.
 • Znalost negativních vlivů pěstitelských technologií ve vinohradnictví na životní prostředí a znalost možností jejich eliminace.
 • Znalost technologií nutných k využívání mimoprodukčního potenciálu vinic.
 • Znalost kvalitativních parametrů produktů a možností jejich analytického stanovení.
 • Znalost vinařské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Znalost analytických a senzorických metod hodnocení kvality hroznů, vína a dalších nápojů.
 • Znalost technologie výroby vína a dalších nápojů.

Dovednosti absolventa specializace Vinohradnictví a vinařství:

 • Schopnost získávání i třídění informací a jejich využití pro řízení vinohradnického nebo vinařského provozu.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Schopnost sledovat nové poznatky a využívat je v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Schopnost použití vhodných pěstitelských operací ve vinici v závislosti na vnějších faktorech.
 • Výběr potřebných technologických zásahů při šetrné a efektivní výrobě vína.
 • Schopnost vyhodnocení stěžejních laboratorních analýz vína.
 • Vedení a řízení senzorického hodnocení hroznů a vína.
 • Schopnost práce s informacemi, jejich správná interpretace a využití v týmové práci.

 

Uplatnění absolventa specializace Vinohradnictví a vinařství na trhu práce:

Absolventi s uvedenou specializací jsou připraveni pro řídící a odbornou činnost v oblasti pěstitelských technologií ve vinohradnictví a v oblasti výroby vína. Naleznou uplatnění ve výrobních podnicích v individuálním i firemním podnikání, v obchodních a marketingových organizacích v oblasti vína a dalších nápojů, ve školství a v kontrolních institucích státní správy. Významné uplatnění absolventů je také v poradenské činnosti spojené s hodnocením kvality vína a s gastronomií, dále ve vědecko-výzkumné činnosti především v oblasti vinohradnického a vinařského výzkumu.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh pěstitelských a technologických disciplín (pěstitelské technologie ve vinohradnictví, technologie výroby  vína)
 2. Okruh hodnocení a řízení kvality (metody analýzy vína, metody senzorického hodnocení, systémy řízení kvality)
 3. Obhajoba diplomové práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia odbornou praxi. Celková délka praxe je 4 týdny, student ji absolvuje mimo fakultu ve vybrané firmě odpovídající studijnímu zaměření specializace. Celková hodnota praxe je 6 kreditů.

Více informací ZDE

 

Studijní plány (prezenční forma totožná s formou kombinovanou):