Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia:

 • prezenční – Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
 • kombinovaná - Lednice

 

Podívejte se na video o specializaci Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

 

Absolventem specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti produkce a posklizňových technologií ovoce a zeleniny. Studiem získal znalosti v řízení kvality potravin z ovoce a zeleniny. V rámci svých dovedností je způsobilý hodnotit jakostní parametry instrumentálními a senzorickými metodami. Během studia posluchač může získat certifikáty zvyšující jeho konkurenceschopnost na trhu práce, např. Osvědčení interního auditora systému řízení kvality podle normy ISO 9001, Osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

 

Klíčové kompetence absolventa specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

 • Znalost fyziologie rostlin, potravinářské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Znalost produkčních technologií ovoce a zeleniny.
 • Znalost parametrů kvality surovin a potravin rostlinného původu.
 • Znalost řízení kvality a vnitřního auditora systému kvality.
 • Znalost sklizňové techniky, skladování a zpracování zahradnických produktů.
 • Znalost konzervačních technologií výroby potravin rostlinného původu.
 • Znalost technologie výroby alkoholických a nealkoholických nápojů.
 • Znalost ekonomických principů a marketingu rostlinných potravinových zdrojů.
 • Přehled v systému potravinového práva.
 • Přehled v oblasti výživy člověka a hygieny potravin.
 • Schopnost aplikovat v praxi teoretická východiska fyziologie rostlin, potravinářské chemie, biochemie a mikrobiologie.
 • Využívat metody a nástroje řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Analyzovat a interpretovat jakostní parametry produktů zahradnické a konzervárenské výroby.
 • Provádět a organizovat senzorické hodnocení potravin.
 • Plánovat a řídit technologie skladování a distribuce čerstvého ovoce a zeleniny.
 • Plánovat a řídit technologie zpracování ovoce a zeleniny do podoby potravinářských výrobků.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Připravenost k úspěšnému podnikání a uplatnění nových poznatků v komerčním sektoru.

 

Uplatnění absolventa na trhu práce specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích na zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami, v kontrolních institucích státní správy, jako manažer kvality potravin v obchodních řetězcích a certifikačních organizacích.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh biologického základu (Botanika, Fyziologie rostlin)
 2. Okruh technologický (Skladování zahradnických produktů, Konzervační metody, Technologie zpracování ovoce a zeleniny, Ovocné destiláty)
 3. Okruh hodnocení a řízení kvality (Instrumentální analýza v kontrole kvality, Senzorické hodnocení kvality, Kvalitologie a řízení jakosti, Kvalita potravin v legislativě)
 4. Obhajoba bakalářské práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

 

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

 

Studijní plány:

 
Více informací ZDE.
 
PŘEPNOUT NA KOMBINOVANOU FORMU