Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia: Lednice

 

Absolventem specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin je inženýr s odbornými kompetencemi v oblasti zpracovatelských technologií ovoce a zeleniny. Má kompetence pro návrh a uplatňování systémů řízení kvality potravin z ovoce a zeleniny. Mezi další kompetence patří schopnost hodnotit jakostní parametry produktů i výrobků instrumentálními a senzorickými metodami. Studiem získává absolvent i kompetence pro organizaci vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zpracovatelských technologií a kompetence pro pedagogické působení. Během studia posluchač může získat certifikáty, které zvyšují jeho konkurenceschopnost na trhu práce např. Osvědčení interního auditora systému řízení jakosti podle normy ISO 9001, Osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

 

Znalosti absolventa specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

 • Znalost zpracovatelských technologií zahradnických produktů.
 • Znalost konvenční a alternativní zahradnické produkce.
 • Znalost parametrů kvality surovin a potravin rostlinného původu.
 • Znalost analytických a senzorických metod hodnocení kvality surovin a potravin rostlinného původu.
 • Znalost řízení kvality a vnitřního auditora systému kvality.
 • Znalost technologie výroby alkoholických a nealkoholických nápojů.

 

Dovednosti absolventa specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

 • Výběr a uplatnění vhodných metod a nástrojů řízení kvality a zdravotní nezávadnosti produktů.
 • Analýza jakostních parametrů produktů zahradnické a konzervárenské výroby, interpretace výsledků.
 • Návrh a realizace systémů senzorického hodnocení potravin.
 • Schopnost sledovat nové poznatky a využívat je v oblasti zpracovatelských technologií.
 • Schopnost práce s informacemi, jejich správná interpretace a využití v týmové práci.
 • Plánování a řízení zpracovatelského provozu, včetně technologií skladování ovoce a zeleniny.
 • Znalost problematiky kontrolních činností inspekčních a certifikačních orgánů.
 • Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
 • Schopnost řízení jakosti podle normy ISO 9001 a zajištění senzorické analýzy podle normy ISO 8586.

Uplatnění absolventa na trhu práce specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin:

Absolventi jsou připraveni pro řídící a odbornou činnost ve výrobních provozech při zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů. Jejich uplatnění je také v obchodních a marketingových organizacích v oblasti produktů z ovoce a ze zeleniny. Významné uplatnění naleznou v kontrolních institucích státní správy, jako manažeři kvality potravin v obchodních řetězcích a v poradenské činnosti certifikačních organizací. Absolventi se dále uplatňují ve školství a ve vědecko-výzkumné činnosti především v oblasti zpracovatelských technologií.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh technologických disciplín (posklizňové technologie, fermentační technologie, technologie   
 2. nealkoholických nápojů)
 3. Okruh hodnocení a řízení kvality (metody analýzy potravin, systémy řízení kvality, hygiena potravin a nutriční  
 4. toxikologie)
 5. Obhajoba diplomové práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia odbornou praxi. Celková délka praxe je 4 týdny, student ji absolvuje mimo fakultu ve vybrané firmě odpovídající studijnímu zaměření specializace. Celková hodnota praxe je 6 kreditů.

Více informací ZDE

 

Studijní plány (prezenční forma totožná s formou kombinovanou):