Aktuality pro akademický rok 2023/2024

Předpisy související s psaním závěrečných prací

Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (I. úplné znění, účinný od 11.10.2023)

Směrnice rektora 2/2021 – Prevence a odhalování plagiátů

Směrnice rektora 3/2018 – Zveřejňování závěrečných prací

Vyhláška děkana č. 6/2007 (požadavky na předkládání portfolií u závěrečných prací studijních programů Krajinářská architektura, Zahradní a krajinářská architektura – obor Zahradní a krajinářská architektura)

Nařízení děkana č. 6/2023 – Harmonogram akademického roku 2023/2024 Zahradnické fakulty

Nařízení děkana č. 3/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 Zahradnické fakulty

Metodické pokyny a doporučení

Jak se vyhnout plagiátorství – příručka pro studenty

Pokud nastanou skutečnosti, které nedovolují zveřejnění vypracované závěrečné práce podle platné Směrnice rektora 3 / 2018 – Zveřejňování závěrečných prací, musíte podat žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce: 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce).

Podrobný návod:

 1. Odložení zveřejnění závěrečné práce navrhuje autor (student) závěrečné práce formou žádosti 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce v Kontaktním centru, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce.
 2. Povinné údaje uváděné v žádosti:
  • název práce;
  • důvody, proč nemůže být závěrečná práce zveřejněna;
  • rozsah omezení, tzn. části práce (text, kapitoly, přílohy) a dobu, po kterou má být odloženo zveřejnění závěrečné práce, pokud je kratší než tři roky (směrnice 3/2018 umožňuje odložení zveřejnění nejdéle na dobu 3 let);
  • stanovisko vedoucího závěrečné práce.
 3. Děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce schválí nebo neschválí, a to do 30 dnů od podání návrhu.
 4. Návrh může být podán kdykoliv po vypsání tématu závěrečné práce, nejpozději však 30 dní před vložením elektronické podoby závěrečné práce do UIS. V případě, že po tomto termínu vzniknou závažné skutečnosti znemožňující zveřejnění, může autor závěrečné práce podat Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce bezodkladně po zjištění těchto okolností.
 5. Uvedené lhůty pro podání a vyřízení Návrhu na odložení zveřejnění závěrečné práce jsou stanoveny článkem 3 Směrnice 3/2018 a jsou nepřekročitelné. Děkanát ZF MENDELU ve spolupráci se Studijním oddělením může pouze urychlit vyřízení žádosti, ale platí, že Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce musí být podán dříve, než je závěrečná práce do UIS vložena.
 6. Vložená závěrečná práce do UIS bez předcházejícího nastavení odložení zveřejnění je považována za veřejnou.
 7. V okamžiku podání žádosti – Návrhu na odložení zveřejnění závěrečné práce  – musí být v UIS již vloženy požadované doplňující informace, zejména tzv. právní doložka („Čestné prohlášení“) a to v jazyce práce, tj. v českém i anglickém jazyce. Tyto informace do UIS vkládá autor závěrečné práce. Současně musí autor závěrečné práce, u které byl schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce, před vlastním vložením závěrečné práce do UIS informovat systémového integrátora fakulty, aby bezprostředně po vložení závěrečné práce do UIS došlo k nastavení odložení zveřejnění.
 8. Pokud nebude schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce, je závěrečná práce považována za veřejnou.
 9. Text právní doložky a formulář žádosti jsou uvedeny níže.

Dokumenty ke stažení:

Povinné přílohy

Na základě platné Směrnice 3/2018 Zveřejňování závěrečných prací je stanovena povinnost, podle článku 4 této směrnice, vložit do závěrečné práce souhlas autora se zveřejněním závěrečné práce. Tento souhlas se uděluje Čestným prohlášením. Platný text Čestného prohlášení v českém, slovenském a anglickém jazyce je přístupný ke stažení níže.