Zemřel pan profesor Vlastimil Fic

16. 7. 2021
S lítostí oznamujeme, že nás opustil …

S lítostí oznamujeme, že nás opustil prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. (1925 – 2021), první děkan Zahradnické fakulty MENDELU. V této funkci působil v letech 1986 – 1990 a výrazně se zasloužil o rozvoj Zahradnické fakulty.

 

Pan profesor se narodil 11. září 1925 ve Velkých Bílovicích v učitelské rodině. Po maturitě (1945) na Střední zemědělské škole v Přerově studoval v letech 1945–1949 na Vysoké škole zemědělské v Brně. Do kontaktu se zemědělskou praxí se dostal již za dob studia na statku na Prechově (Moravský Žižkov), později také ve Vinařském družstvu v Bzenci. Jako absolvent studia na VŠZ nastoupil na praxi do Státních vinic a révových školek v Mutěnicích. Po ukončení základní vojenské služby v roce 1952 působil na Krajském výzkumném ústavu zemědělském se sídlem v Ostrohu, kde nejprve pracoval na úseku šlechtění (udržovací šlechtění odrůdy Neburské) a později mechanizace. V roce 1956 byl přijat do Výzkumného ústavu vinohradnického v Bratislavě na stanici detašované vědecké pracoviště do Mutěnic. 

Již roku 1960 byl zapojen do výzkumu a výuky v oblasti zahradnické a vinohradnické mechanizace také na VŠZ v Brně, dnešní Mendelově univerzitě v Brně. V roce 1962 obhájil kandidátskou disertační práci a od roku 1964 zastával funkci vedoucího Výzkumné stanice vinohradnické v Mutěnicích. V roce 1984 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci s názvem „Soustava mechanizace zpracování půdy ve středních sponech vinic” a získal vědeckou hodnost vyššího stupně Doktor věd (doctor scientiarum).

V roce 1985 stál jako první děkan při zrodu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. V témže roce byl jmenován profesorem pro obor Zahradnická mechanizace. Byl vedoucím řady diplomových a disertačních prací. Pod jeho vedením tak vyrostla řada předních a uznávaných odborníků, kteří působí nejen u nás, ale i v zahraničí.

Vědecká a odborná činnost Prof. Vlastimila Fice byla velmi obsáhlá. Podílel se na výzkumu agrotechnických zásahů do půdy ve vinicích, na vývoji strojů pro orbu, rotační a hloubkové kypření i kultivaci vinic. Řada z nich byla zavedena do sériové výroby u nás i v zahraničí (Rakousko, Maďarsko). Za svého působení předložil k oponentnímu řízení řadu závěrečných zpráv zejména z úseku vinohradnické a ovocnářské mechanizace. Výrazně se podílel na zpracování návrhu soustavy strojů pro komplexní mechanizaci vinic a její uvádění do praxe. V 70. letech patřil k prvním propagátorům zavádění plně mechanizované sklizně hroznů do pěstitelské praxe, známé jsou jeho četné práce z této oblasti.

Spolupracoval s řadou mezinárodních komisí s odborným zaměřením, byl členem vědeckých rad i členem komisí pro Státní závěrečné zkoušky. Výsledky výzkumu postupně publikoval v řadě vědeckých prací, odborných knihách, monografiích a vysokoškolských studijních textech. Pracovní elán a nasazení pana profesora bylo převeliké. Později jako emeritní profesor spolupracoval s Mendelovou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a dalšími výzkumnými pracovišti v ČR na řešení výzkumných záměrů a výzkumných projektů. Za vědeckovýzkumnou práci a přenos výsledků výzkumu do praxe mu bylo uděleno prezidentem republiky Státní vyznamenání ˝Za vynikající práci˝.

Pan Prof. Vlastimil Fic patřil k lidem, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj Zahradnické fakulty v Lednici. Za vše, co pro naši fakultu a náš obor pan profesor udělal, mu z celého zahradnického srdce děkujeme.

Více aktualit

Všechny aktuality