Zemřel pan profesor Vojtěch Řezníček

24. 4. 2024
S lítostí oznamujeme, že nás opustil Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. Profesor Řezníček byl specialistou na oblast ovocnářství, zvláště školkařství, vynikající a uznávaný pomolog se zaměřením zejména na staré a krajové odrůdy, ale s širokým rozhledem v celé problematice zahradnictví. Na naší univerzitě a fakultě působil nepřetržitě od roku 1965. Byl uznávaným pedagogem a autorem mnoha vědeckých i odborných publikací. Prof. Řezníček byl neúnavným propagátorem zahradnictví, o čemž svědčí četné přednášky pro veřejnost i vystupování v mediích.

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. se narodil 1. května 1940 v Radostíně nad Oslavou, kde získal i základní vzdělání. V letech 1954 nastoupil na učební obor na ÚŠZ Žehušice u Čáslavi. Po ukončení učebního oboru v roce 1956 byl do roku 1960 zaměstnancem firmy Koniferové školky Žehušice u Čáslavi, kde během tohoto období získal středoškolské vzdělání. V letech 1960 – 1965 studoval na Agronomické fakultě obor zahradnický, který ukončil s vyznamenáním.

Po absolvování základní prezenční služby nastoupil v roce 1966 na Katedru šlechtění a zahradnictví AF VŠZ jako asistent. V roce 1997 obhájil kandidátskou disertační práci „Vliv Zn jako průmyslového exhalátu na růst a vývoj ovocných druhů“. Docentem pro obor speciální produkce rostlinná byl jmenován v roce 1990. V roce 1997 habilitoval v oboru Ovocnářství na základě předložené habilitační práce „Možnost ovlivnění vegetativního růstu jádrovin“. Profesorem pro obor Zahradnictví se stal v roce 2002.

Od roku 1966 až do roku 2015 byl na univerzitě zaměstnán jako učitel (akademický pracovník), vedoucím Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MENDELU byl v letech 1991 – 2004, proděkanem pro vědu a výzkum na Zahradnické fakultě od roku 1998 do roku 2004. V pregraduálním studiu byl garantem předmětu Zahradnictví na Agronomické fakultě, na oboru Technologie potravin, Fytotechnika a Ochrana rostlin, Vinohradnictví na oboru Fytotechnika a Všeobecném oboru. Školitel v doktorandském studijním programu Zahradnická produkce, později Zahradnictví. Vedl téměř 200 diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny. Je spoluautorem 7 skript.

Do vědecko-výzkumné činnosti se zapojil od počátku působení na univerzitě, např. i jako spoluorganizátor fakultních a celostátních konferencí SVOČ a zároveň byl vedoucím 27 studentských vědeckých prací v rámci této soutěže. Vlastní vědecko-výzkumná činnost byla profesně zaměřena na obor ovocnářství, ovocné školkařství a pěstování méně rozšířených ovocných druhů. V rámci jednotlivých grantových agentur (GA ČR, NAZV, FRVŠ, Vega, Výzkumné záměry, FRVŠ a dalších) se zapojil do řešení 28 projektů výzkumu. Výsledky odborné a vědecké práce byly prezentovány v mnoha původních vědeckých pracích, příspěvcích ve sbornících národních nebo mezinárodních sympozií, vědeckých konferencí a odborných časopisech. Byl členem Oborové rady PGS, vědeckých rad, komisí pro SZZ u nás i na Slovensku (FZKI SPU Nitra).

Odborná činnost v posledních letech aktivního odborného působení profesora Řezníčka na MENDELU sledovala problémy ovocnářství, zaměřené na použití starých a krajových odrůd v ovocných výsadbách či vhodnost kombinace podnoží a odrůd ve školkařské činnosti. Je spoluautorem vyšlechtěné odrůdy Moravia (jabloň). Vysoce ceněný odborník v oblasti hodnocení netradičních ovocných druhů.

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. byl emeritním profesorem ZF MENDELU, velmi známou osobností nejen mezi odbornou veřejností, ale také u veřejnosti laické. Byl velmi vyhledávaným odborníkem pro různé tematické zahradnické přednášky pro veřejnost a vyhlášeným odborníkem v oblasti pomologie starých a krajových odrůd ovocných dřevin.

Pro Zahradnickou fakultu i Mendelovu univerzitu za dobu svého působení vykonal mnoho pozitivního a zasloužil se o dobré jméno univerzity, univerzitu nepřestal podporovat ani po odchodu na zasloužený odpočinek. Za všechno, co pro naši fakultu a náš obor pan profesor udělal, mu z celého zahradnického srdce srdečně děkujeme.

V Lednici dne 24. 4. 2024 doc. Dr. Ing. Petr Salaš a Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D., ZF MENDELU, upraveno

Foto: AVC MENDELU a Petr Salaš

Více aktualit

Všechny aktuality