Vašim zápisem do studia jste se stali novými členy akademické obce Zahradnické fakulty MENDELU. Aby vaše studium probíhalo hladce, doporučujeme hned od začátku přistupovat ke studiu zodpovědně. Pro úspěšné zvládnutí studia jsme pro vás připravili tyto 4 body, které vám pomohou se lépe zorientovat:


Buďte informovaní, neznalost neomlouvá

Studiem vás budou provázet vnitřní předpisy fakulty a univerzity, se kterými vám doporučujeme se seznámit. Všechny předpisy jsou dostupné v elektronické formě v UIS a na univerzitních či fakultních webových stránkách a na úředních deskách.

Z těch nejdůležitějších vnitřních předpisů si rozhodně prostudujte Studijní a zkušební řád a předpisy související s doktorským studiem. V každé situaci je totiž vhodné být informován, protože neznalost vás neomlouvá.

Znáte vaše práva a povinnosti?

Role studenta s sebou přináší určitá práva, ale i povinnosti, které vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu MENDELU, ze zákona o vysokých školách a také ze samotného studia vybraného studijního programu.

Mezi práva a povinnosti studenta patří např.:

  • právo volit a být volen do akademického senátu fakulty nebo univerzity,
  • právo získat stipendium z prostředků univerzity, splníte-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu univerzity;
  • povinnost dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty;
  • povinnost hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši.

Studijní a zkušební řád (tzv. SZŘ) ukládá studentovi obecné povinnosti, ale také povinnosti související s vlastním studiem.

Obecné povinnosti:

  • průběžně sledovat záznamy o svém studiu v UIS a případné nesrovnalosti obratem řešit;
  • nejméně jednou za 7 kalendářních dní kontrolovat elektronickou poštu doručenou na přidělenou univerzitní e-mailovou adresu;
  • oznamovat studijnímu oddělení fakulty změny týkající se svých osobních údajů;
  • dostavit se na výzvu studijního oddělení nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy;
  • zdržet se podvodného nebo jiného nekalého jednání vůči univerzitě, její součásti, studentovi anebo zaměstnanci univerzity (v případě porušení je zahájeno disciplinární řízení).

Více o právech a povinnostech uvádí např. § 62 a § 63 zákona o vysokých školách.

Problémy řešte vždy včas a proaktivně

Celým studiem bez jediného škobrtnutí umí projít snad jen Hartík, náš skřítek z Tematických zahrad. Pokud v průběhu studia narazíte na problém, není to nic neobvyklého. Rozhodně jej ale neodkládejte k LEDu a řešte jej včas.

Abyste se z toho škobrtnutí rychle vzpamatovali, prostudujte si nejprve související dokumenty a další oficiální zdroje. Poté si zjistěte, kdo vám může poradit nebo rovnou pomoci a pokud je to možné, zkuste problém vyřešit sami a hned.

Co vám může zamotat hlavu?

Hlavu vám slušně zamotá nejen omamná vůně růží kvetoucích v našich zahradách, ale i celá řada potíží. Nejčastěji to je neúspěšně ukončený předmět, laxní přístup k průběžné přípravě a vlastní nastavení priorit jiných než je vaše studium.

Co tedy dělat v případě potíží? Nastudujte si vaše práva a povinnosti, nebuďte zalezlí jako paní Columbová a když už se něco objeví, nebojte se požádat o pomoc.