Žádosti, formuláře a dotazy

Studium na vysoké škole s sebou nese jistou dávku administrativy. Aby vás to papírování zcela nepohltilo, připravili jsme níže na této stránce základní informace o tom, jak postupovat při vyřizování nejčastějších žádostí v přímé vazbě na platný Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně.

Jednotlivé níže uváděné žádosti se s účinností od 1. listopadu 2020 podávají pouze přes aplikaci Kontaktní centrum (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení). 

U všech žádostí, které v rámci komunikace se Studijním oddělení Zahradnické fakulty MENDELU budete používat, dodržujte stanovené podmínky pro podání, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých žádostí v Kontaktním centru nebo jsou doplněny níže na této stránce.

Platný Studijní a zkušební řád nepřipouští některé žádosti, kterým nebude vyhověno. Jedná se především o tyto situace:

 • mimořádný opravný termín zkoušky (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
 • možnost opakovat studium – semestr, ročník, apod. (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
 • možnost změny oboru nebo specializace v průběhu studia – platný Studijní a zkušební řád umožňuje pouze změnu formy studia – prezenční ↔ kombinovaná (článek 16 platného Studijního a zkušebního řádu);
 • změny v zápisech předmětů pro aktuální studijní období po termínu stanoveném v aktuálním Harmonogramu akademického roku ZF MENDELU (článek 13 odstavec 7).

Pokud potřebujete vyřídit jiné studijní záležitosti, které zde nejsou specifikovány, vždy podávejte Obecnou žádost – Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000_Z: Obecná žádost.

Veškerá rozhodnutí a sdělení na podané žádosti jsou uložena v prostředí UIS v Úložišti dokumentů.

Nejčastěji hledáte

Pokud nastala situace, která vám neumožňuje pokračovat dál ve studiu, tak vyplňte 010_O: Prohlášení o zanechání studia (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 010_O: Prohlášení o zanechání studia).

Prohlášení podejte podle pokynů uvedených v Kontaktním centru a dodejte na Studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti (poštou, osobně).

Studium bude ukončeno v den přijetí (doručení) prohlášení o zanechání studia.

Pokud nastanou skutečnosti, které nedovolují zveřejnění vypracované závěrečné práce podle platné Směrnice rektora 3 / 2018 – Zveřejňování závěrečných prací, musíte podat žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce: 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce).

Podrobný návod:

 1. Odložení zveřejnění závěrečné práce navrhuje autor (student) závěrečné práce formou žádosti 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce v Kontaktním centru, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce.
 2. Povinné údaje uváděné v žádosti:
  • název práce;
  • důvody, proč nemůže být závěrečná práce zveřejněna;
  • rozsah omezení, tzn. části práce (text, kapitoly, přílohy) a dobu, po kterou má být odloženo zveřejnění závěrečné práce, pokud je kratší než tři roky (směrnice 3/2018 umožňuje odložení zveřejnění nejdéle na dobu 3 let);
  • stanovisko vedoucího závěrečné práce.
 3. Děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce schválí nebo neschválí, a to do 30 dnů od podání návrhu.
 4. Návrh může být podán kdykoliv po vypsání tématu závěrečné práce, nejpozději však 30 dní před vložením elektronické podoby závěrečné práce do UIS. V případě, že po tomto termínu vzniknou závažné skutečnosti znemožňující zveřejnění, může autor závěrečné práce podat Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce bezodkladně po zjištění těchto okolností.
 5. Uvedené lhůty pro podání a vyřízení Návrhu na odložení zveřejnění závěrečné práce jsou stanoveny článkem 3 Směrnice 3/2018 a jsou nepřekročitelné. Děkanát ZF MENDELU ve spolupráci se Studijním oddělením může pouze urychlit vyřízení žádosti, ale platí, že Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce musí být podán dříve, než je závěrečná práce do UIS vložena.
 6. Vložená závěrečná práce do UIS bez předcházejícího nastavení odložení zveřejnění je považována za veřejnou.
 7. V okamžiku podání žádosti – Návrhu na odložení zveřejnění závěrečné práce  – musí být v UIS již vloženy požadované doplňující informace, zejména tzv. právní doložka („Čestné prohlášení“) a to v jazyce práce, tj. v českém i anglickém jazyce. Tyto informace do UIS vkládá autor závěrečné práce. Současně musí autor závěrečné práce, u které byl schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce, před vlastním vložením závěrečné práce do UIS informovat systémového integrátora fakulty, aby bezprostředně po vložení závěrečné práce do UIS došlo k nastavení odložení zveřejnění.
 8. Pokud nebude schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce, je závěrečná práce považována za veřejnou.
 9. Text právní doložky a formulář žádosti jsou uvedeny níže.

Dokumenty ke stažení:

Přerušení studia, možnosti a formy přerušení jsou popsány v článku 14 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně:

 • máte splněné studijní povinnosti – splnění podmínek pro zápis do dalšího semestru – MŮŽETE POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
 • těhotenství, porod, rodičovství, péče o dítě nahrazující péči rodičů – MŮŽETE POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
 • jste reprezentant ČR ve sportovním odvětví (účastníte se přípravy na reprezentaci) – doložte potvrzení o této skutečnosti vydané sportovní organizací zastupující reprezentaci ČR – MŮŽETE POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
 • ze závažných zdravotních důvodů – nutné doložit lékařské potvrzení – MŮŽETE POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA

Pro přerušení studia se podává žádost podle pokynů uvedených v Kontaktním centru: 005:Z: Žádost o přerušení studia. Žádost se odesílá elektronicky v Kontaktním centru, včetně požadovaných příloh, a současně se podává (osobně, poštou) vytištěná, podepsaná, rovněž včetně příloh na Studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU. (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 005_Z: Žádost o přerušení studia).

Studium může být přerušeno i opakovaně, vždy na dobu určitou. Celková doba přerušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia (až 1,5 roku u bakalářského studia a 1 rok u navazujícího magisterského studia). Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství i doby přerušení se nezapočítávají do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia.

Během přerušení studia nejste studentem! Studentem se opětovně stáváte opětovným zapsáním do studia. Pro zápis do studia použijte formulář 006_Z: Žádost o opětovný zápis do studia po přerušení v Kontaktním centru (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 006_Z: Žádost o opětovný zápis do studia po přerušení). Žádost se podává nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení přerušení studia.

Další žádosti související s přerušením, prodloužením přerušení nebo předčasným ukončením přerušení studia jsou umístěny v Kontaktním centru (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení):

Zápis do studia uchazečů přijatých ke studiu do studijních programů, současně také „zápis“ do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 5).

Pokud nastanou důvody, které přijatým uchazečům ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně, znemožní účast  na zápisu v řádném nebo jednom náhradním termínu (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF MENDELU) může se písemně omluvit a požádat o  stanovení náhradního termín zápisu do studia (článek 5 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně).

Pokud jste byli přijati ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU a nemůžete se z nějakého důvodu dostavit na zápis v den, který vám byl přidělen, můžete požádat o náhradní termín zápisu do studia. V případě, že máte odůvodněnou termínovou kolizi s termínem zápisu, vyplňte tuto žádost. Žádost se podává písemně, tzn. žádost vytiskněte, podepište a dodejte na Studijní oddělení (osobně nebo poštou).

V případě, že kromě termínové kolize, nebudete mít v den stanoveného zápisu požadované dokumenty prokazující předcházející vzdělání, vyplňte tuto žádost. Žádost se podává písemně, tzn. žádost vytiskněte, podepište a dodejte na Studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Studenti, u kterých nastanou objektivní důvody, pro které neprovedou zápis do dalšího semestru studia ve stanovených termínech (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF MENDELU) se řídí článkem 6 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. V těchto případech student ZF MENDELU podává žádost 000 Z: Obecná žádost v Kontaktním centru, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000 Z: Obecná žádost.

Uznávání absolvovaných částí studia se řídí platnou Vyhláškou děkana č. 2/2021 – Uznávání absolvovaných částí studia.

POZOR: Žádost o uznání absolvovaných části studia se podává nejpozději v období zápisu do prvního semestru studia. Součástí žádosti jsou povinné přílohy specifikované ve Vyhlášce děkana č. 2/2021 (viz výše).

Byli jste přijati ke studiu na ZF MENDELU a máte absolvované studium na jiné univerzitě?

Žádost o uznávání absolvovaných částí studia se podává formou žádosti 009 Z: Žádost o uznání předmětu/ů. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, a to včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

Absolvovali jste studium na ZF MENDELU?

Pokud jste úspěšně ukončili identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném studijním programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na ZF MENDELU, tak podáváte žádost 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

Jste absolventem jiné fakulty MENDELU?

Pokud jste úspěšně ukončili identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném studijním programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na jiné fakultě MENDELU, tak podáváte žádost 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Žádost se odesílá elektronicky přes Kontaktní centrum a současně písemně na adresu Studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve Vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes Kontaktní centrum.

příloha k žádosti 009_Z 

Byli jste na zahraničním studijním pobytu?

Pokud jste se v průběhu studia na Zahradnické fakultě MENDELU účastnili zahraničního studijního pobytu na základě smlouvy Learning Agreement, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů. Uznávání předmětů se řídí podle Metodického pokynu rektora č. 1/2018 pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+.

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podává nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení výpisu známek (Transcript of Records). Rozhodující je datum na Transcript of Records. Transcript of Records je povinnou přílohou žádosti 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů. Žádost 009_Z vyplňte, vytiskněte, podepište, přiložte povinné přílohy (Transcript of Records, Studijní smlouva schválená všemi 3 stranami) a předejte na Zahraniční oddělení fakulty (osobně nebo poštou).

Pokud chcete v průběhu studia změnit formu studia prezenční na kombinovanou nebo naopak, můžete o tuto změnu požádat podle článku 16 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

POZOR: Podmínkou pro uznání žádosti je skutečnost, že forma studia, pro kterou žádost podáváte je v příslušném období uskutečňována. Žádost musí být podána nejpozději před začátkem semestru (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku Zahradnické fakulty MENDELU).

Žádost se podává přes Kontaktní centrum – formulář 034_Z: Žádost o změnu formy studia, viz Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 034_Z: Žádost o změnu formy studia.

Zápis do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6). Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Žádost podávejte až si budete jistí, že jste vyčerpali všechny možnosti vedoucí ke splnění podmínky 12 kreditů. Teprve pak podejte 030_Z: Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 12 kreditů. Najdete ji viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 030_Z: Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 12 kreditů.

V žádosti nezapomeňte uvést všechny objektivní důvody, které způsobily nesplnění požadovaného počtu kreditů. V případě potřeby doplňte přílohy.

Zápisy do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6). Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Žádost podávejte, až si budete jistí, že jste vyčerpali všechny možnosti vedoucí ke splnění podmínky 40 kreditů. Teprve pak podejte 031_Z: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů. Najdete ji viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 031_Z: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů.

V žádosti nezapomeňte uvést všechny objektivní důvody, které způsobily nesplnění požadovaného počtu kreditů. V případě potřeby doplňte přílohy.

Zrušení předmětu ze zápisu v aktuálním studijním období se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6 odstavec 4, článek 17 odstavec 12).

POZOR: Zrušit zápis předmětu lze maximálně dvakrát za celou dobu studia v příslušném studijním programu. V případě objektivních důvodů může ve výjimečných případech o dalším zrušení předmětu rozhodnout děkan fakulty.

PŘÍKLAD: Pokud se vám nepodařilo úspěšně ukončit konkrétní předmět, můžete si ho automaticky sami zapsat v dalším semestru studia. Pokud se vám opět nepodaří daný předmět úspěšně ukončit, musíte požádat o zrušení zápisu předmětu  (žádost: 032_Z: Žádost o zrušení zápisu předmětu). Pokud vám bude vyhověno, můžete si předmět zapsat potřetí. Pokud vám nebude vyhověno, bude vám studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Žádost se podává přes Kontaktní centrum, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 032_Z: Žádost o zrušení zápisu předmětu.

DOPORUČENÍ: Do odůvodnění uveďte všechny důvody, které vedly k nastalé situaci. Buďte konkrétní a přesní. Formou přílohy nezapomeňte doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžete své odůvodnění podpořit. 

Pokud splňujete podmínky Rozhodnutí rektora č. 4/2014 Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – podpora studentů rodičů a současně ustanovení článku 10 platného Studijního a zkušebního řádu MENDELU, můžete požádat o evidenci uznané doby rodičovství, která vám umožní následně prodloužit lhůty pro plnění studijních povinností včetně podmínek pro postup do dalšího semestru studia (na základě podané žádosti 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě).

POZOR: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě se podává až po akceptaci uznané doby rodičovství na základě žádosti 011_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství. Opačný postup není možný.

Žádost 011_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství se podává přes Kontaktní centrum, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 011_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství.

Pokud máte akceptovanou uznanou dobu rodičovství na základě podané žádosti 012_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství, můžete požádat v souladu s § 54a odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně o prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě o 28 týdnů.

Žádost 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě se podává přes Kontaktní centrum, viz. Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě.