NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční

Místo studia: Lednice

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je vychovat a připravit absolventa v oboru Krajinářská architektura na úrovni magistra, který získá znalosti, schopnosti a dovednosti, jež bude následně schopen uplatnit v odborné praxi a plnohodnotně vykonávat profesi krajinářského architekta na úrovni platné legislativy (především Zákon č. 360/1992 Sb. a Zákon č. 183/2006 Sb.).

Profil absolventa studijního programu

Student programu Krajinářská architektura je po absolvování komplexně vytvořeného studijního plánu (v systému dvoustupňového studia – čtyřletého bakalářského a dvouletého magisterského) plnohodnotným reprezentantem soudobé školy krajinářské architektury na úrovni mezinárodních zvyklostí v rámci EFLA (European Federation for Landscape Architects) a ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools).

Absolventem je krajinářský architekt s kompetencemi v oblastech plánování, navrhování a projektování kulturní krajiny – městské i venkovské. Je kompetentní provádět průzkumy, rozbory a hodnocení kontextu místa, má kompetence v oblasti péče o památky zahradního umění a krajinářské architektury, pro tvorbu a realizaci zahrad a parků a pro péči o ně, pro konstrukci drobných staveb. Je kompetentní dotvářet a spoluvytvářet urbánní prostory, podílet se na tvorbě venkovské krajiny, ale současně má znalosti, dovednosti a kompetence i pro další vzdělávání, vědu a výzkum v krajinářské architektuře.

Studiem nabyl komplexních znalostí historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury, hlubokého biologického základu k výtvarnému seskupování rostlin i ekologické myšlení. V rámci svých dovedností je způsobilý kreativní imaginace v konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací, stavbami, uměleckými, technickými a přírodními artefakty v procesu vytváření prostoru a prostředí. Je schopen komunikace s experty v jiných oborech a práce v interdisciplinárním týmu.

Po splnění předepsané délky praxe a složení autorizačních zkoušek bude komplexně připraven k výkonu povolání autorizovaného krajinářského architekta ve smyslu zákona č. 360/92 Sb.

Je rovněž připraven, aby rozvíjel svou osobnost jako koncepční pracovník v odborných institucích a orgánech státní správy a následným vzděláváním dosáhl úrovně potřebné pro působnost v pedagogických a vědeckých funkcích na univerzitách a ve výzkumných pracovištích.

Profil absolventa je formován v souladu se studijními standardy evropských pracovních sítí ECLAS (Evropská rada škol krajinářské architektury; http://www.eclas.org/https://iflaeurope.eu/). Tento studijní program byl je mezinárodně akreditován federací krajinářských architektů IFLA () s akreditací do roku 2024.

V průběhu magisterského studia získá student znalosti z praktických i teoretických předmětů, které navazují na vědomostní základ získaný v předchozím bakalářském stupni studia a prohlubují jej. Jedná se o předměty z oblastí dějin umění, architektury a urbanismu, krajinného plánování, krajinné ekologie, použití rostlin, krajinářské architektury, ale především kreativní předměty ateliérové povahy, kde student uplatní nabyté schopnosti a znalosti synteticky.

Teoretický i praktický základ profilových předmětů je prezentován v širších kulturních a environmentálních souvislostech. Výuka se zaměřuje i na mezioborové propojení základních krajinářských témat s problematikou přesahující do oblastí architektury, urbanismu a práva. Právní předpisy relevantní pro praxi krajinářského architekta jsou součástí závěrečného semestru studia.

 

Znalosti absolventa:

 • znalost metod krajinného plánování
 • znalost tvorby územních systémů ekologické stability
 • znalost typů vegetačních prvků v krajině
 • znalost základních plánovacích procesů
 • prohloubení znalosti právní úpravy fungování veřejné správy
 • znalost teorie a vývoje zahradního umění a krajinářské architektury
 • znalost procesu územního plánování
 • znalost vývoje městských prostorů
 • znalost plánování a navrhování městských prostorů
 • znalost vlastností primární, sekundární a terciární struktury krajiny
 • znalost kompozičních a dalších relevantních vlastností rostlin a jejich uplatnění při zakládání a pěstování vegetačních prvků
 • znalost materiálů a konstrukci
 • znalost základních geodetických metod a jejich použití

 

Schopnosti a dovednosti absolventa:

 • schopnost analýzy a syntézy
 • schopnost komunikace s experty v jiném oboru a práce v interdisciplinárním týmu
 • schopnost komunikace s investorem
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost kreativní činnosti v širších souvislostech
 • schopnost organizace a plánování
 • schopnost spoluvytvářet a dotvářet městské prostory
 • schopnost urbanistického navrhování
 • schopnost aplikace znalostí v praxi
 • schopnost architektonického navrhování a tvorby prostoru
 • schopnost navrhnout architekturu malých forem
 • schopnost orientace v architektonické typologii
 • schopnost zpracování krajinného plánu
 • schopnost hodnocení ekologické stability krajiny
 • schopnost posuzování krajinného rázu
 • kapacita přizpůsobovat se novým situacím
 • kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
 • schopnost tvorby projektů a jejich management
 • schopnost orientace v základních složkách znalostního právního vědomí
 • schopnost orientace v právním řádu dle hierarchie pramenů a právní síly
 • schopnost využití výpočetní techniky při zpracování projektů
 • vědecko-výzkumné dovednosti

 

Součásti SZZ a jejich obsah:

 • obhajoba diplomové práce – diplomního projektu
 • ústní zkouška z okruhů:
  • Plánování krajiny (Ateliér krajinného plánování, Krajinná ekologie, Krajinné plánování, Územní plánování, Environmentální studia),
  • Použití rostlin v krajinářské architektuře (Použití rostlin III a IV, Interiérové květinářství)
  • Krajinářská architektura (Ateliér navrhování IV, Ateliér projektování, Urbanismus II, Architektura a stavby I a II., Krajinářská architektura III, Péče o památky zahradního umění).

 

Další studijní povinnosti

Povinnou součástí studia je odborná praxe v délce 4 týdny, provozní praxe v kampusu Zahradnické fakulty v Lednici v délce 2 dny za semestr a vypracování a obhájení diplomové práce.

 

Studijní plány:

 

Struktura studijního plánu

Studium probíhá v prostředí kreditního systému (ECTS). Skladba předmětů je volena s ohledem na naplnění předpokládaného cíle studia, rozvoj tvůrčího, technického a ekologického myšlení, na rozvoj představivosti a zajištění znalosti, schopnosti a dovednosti vymezených v profilu absolventa. Podíl povinných a povinně volitelných předmětů typu A (resp. 1) ve studijním plánu představuje 108 kreditů z celkových 120 kreditů za studium. Z povinně volitelných předmětů ve studijním plánu má student povinnost si z nabídky vybrat tolik předmětů, aby jejich absolvováním získal minimální počet 33 kreditů. Pro volitelné předměty se předpokládá prostor ve výši min. 4 kreditů

Více informací ZDE.