Specializace Zahradnictví

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Místo studia: Lednice

 

Absolventem specializace Zahradnictví je inženýr s odbornými kompetencemi v oblasti zahradnické produkce, jako jsou květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, dendrologie, školkařství a mechanizace. Tyto kompetence umožní řídit a optimalizovat pěstitelské i zpracovatelské technologie, efektivně využívat získanou produkci a současně využívat mimoprodukční potenciál zahradnických plodin. Studiem ale získává absolvent i kompetence pro organizaci vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zahradnictví a také kompetence pro pedagogické působení.

Znalosti absolventa specializace Zahradnictví:

 • Znalost pěstitelských technologií využívaných v zahradnictví a možnosti jejich usměrnění pro efektivní získávání produkce.
 • Znalost požadavků na produkty ovocnářství, zelinářství, květinářství, školkařství vinohradnictví.
 • Znalost integrovaných a ekologických postupů využívaných v zahradnické produkci.
 • Znalost praktických aplikací výživy a hnojení, ošetřování, sklizně a zpracovatelských úprav produkce.
 • Předvídání negativních dopadů biotických a abiotických stresů při pěstování zahradnických plodin a jejich včasná prevence.
 • Znalost principiálních požadavků na zakládání a údržbu okrasných porostů.
 • Znalost negativních vlivů pěstitelských technologií na životní prostředí a znalost možností jejich eliminace.
 • Znalost metod hodnocení kvality zahradnických produktů.
 • Znalost technického zajištění pracovních operací a související mechanizace v zahradnické produkci i podmínek jejich efektivního provozu.
 • Znalost technologií nutných k využívání mimoprodukčního potenciálu zahradnických plodin.

 

Dovednosti absolventa specializace Zahradnictví:

 • Schopnost použití vhodných pěstitelských systémů v zahradnictví.
 • Schopnost tvůrčí práce v oblasti zahradnických technologií.
 • Schopnost sledovat nové poznatky a využívat je v oblasti zahradnických technologií.
 • Schopnost získávání i třídění informací a jejich využití pro inženýrskou a tvůrčí činnost.
 • Schopnost práce s informacemi, jejich správná interpretace a využití v týmové práci.

 

Uplatnění absolventa specializace Zahradnictví na trhu práce:

Absolventi jsou připraveni na všestrannou řídící odbornou práci v oblasti produkčního zahradnictví a zpracování produkce, pro práci ve školkařských podnicích, v poradenství, v komunální oblasti a v orgánech státní správy. Absolvent nalezne uplatnění v individuálním i firemním podnikání zabývajícím se zejména ovocnářstvím, zelinářstvím, školkařstvím, květinářstvím a floristice. Uplatní se i ve vědecko-výzkumné činnosti především v oblasti zahradnického a environmentálního výzkumu.

Dobré uplatnění najde také v obchodních a marketingových organizacích, obchodních řetězcích stejně jako v komunální oblasti při zakládání a údržbě veřejné zeleně, ve školství a v kontrolních institucích státní správy.

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Okruh pěstitelských disciplín (pěstitelské technologie – zahrnuje odrůdový sortiment užitkových a okrasných rostlin, pěstební postupy, choroby a škůdce, pracovní operace)
 2. Okruh speciálních disciplín (diagnostika chorob a postupy ochrany, šlechtění, školkařství rostlin, mechanizace, kvalita produkce)
 3. Obhajoba diplomové práce

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia odbornou praxi. Celková délka praxe je 4 týdny, student ji absolvuje mimo fakultu ve vybrané firmě odpovídající studijnímu zaměření specializace. Celková hodnota praxe je 6 kreditů.

Více informací ZDE

 

Studijní plány (prezenční forma totožná s formou kombinovanou):