Na této stránce jsou uveřejněné základní informace „jak postupovat“ ve věci vyřizování nejčastějších žádostí v přímé vazbě na platný Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně.

Jednotlivé níže uváděné Žádosti se s účinností od 1. 11. 2020 podávají pouze přes aplikaci „Kontaktní centrum“ (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení). 

U všech „Žádostí!, které v rámci komunikace se Studijním oddělení Zahradnické fakulty budete používat, dodržujte stanovené podmínky pro podání, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých žádostí v Kontaktním centru, nebo jsou doplněny na této stránce.

Platný studijní a zkušební řád nepřipouští některé žádosti, kterým nebude vyhověno. Jedná se především o tyto situace:

  • mimořádný opravný termín zkoušky (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • možnost opakovat studium - semestr, ročník, apod. (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • možnost změny oboru nebo specializace v průběhu studia - platný Studijní a zkušební řád umožňuje pouze změnu formy studia - prezenční ↔ kombinovaná (článek 16 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • změny v zápisech předmětů pro aktuální studijní období po termínu stanoveném v aktuálním Harmonogramu akademického roku ZF (článek 13 odstavec 7).

 Pokud potřebuješ vyřídit jiné studijní záležitosti, které zde nejsou specifikovány, vždy podávej „Obecnou žádost“ - Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000_Z: Obecná žádost.

Veškerá rozhodnutí a sdělení na podané Žádosti jsou uložena v prostředí UIS v „Úložišti dokumentů“.


Co bych měl vědět, než začnu psát „žádost“?

 

Prohlášení o zanechání studia ve studijním programu

Pokud nastala situace, která ti neumožňuje pokračovat dál ve studiu, tak vyplň 010_O: Prohlášení o zanechání studia (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 010_O: Prohlášení o zanechání studia).

Prohlášení podej podle pokynů uvedených v Kontaktním centru a dodej na Studijní oddělení Zahradnické fakulty nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti (poštou, osobně).

Studium bude ukončeno v den přijetí (doručení) prohlášení o zanechání studia.

Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce

Pokud nastanou skutečnosti, které nedovolují zveřejnění vypracované závěrečné práce, podle platné Směrnice rektora 3 / 2018 - Zveřejňování závěrečných prací, musíš podat žádost o odležení zveřejnění závěrečné práce: 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 013_Z: Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce).

Více informací a podrobný návod je ZDE

Žádost o přerušení studia

Přerušení studia, možnosti a formy přerušení jsou popsány v článku 14 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně:

  • máš splněné studijní povinnosti – splnění podmínek pro zápis do dalšího semestru – MŮŽEŠ POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
  • těhotenství, porod, rodičovství, péče o dítě nahrazující péči rodičů - MŮŽEŠ POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
  • jsi reprezentant ČR ve sportovním odvětví (účastníš se přípravy na reprezentaci) – dolož potvrzení o této skutečnosti vydané sportovní organizací zastupující reprezentaci ČR - MŮŽEŠ POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA;
  • ze závažných zdravotních důvodů – nutné doložit lékařské potvrzení - MŮŽEŠ POŽÁDAT O PŘERUŠENÍ STUDIA

 

Pro přerušení studia se podává žádost podle pokynů uvedených v Kontaktním centru: 005:Z: Žádost o přerušení studia. Žádost se odesílá elektronicky v Kontaktním centru, včetně požadovaných příloh a současně se podává (osobně, poštou) vytištěná, podepsaná, včetně příloh na Studijní oddělení Zahradnické fakulty. (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 005_Z: Žádost o přerušení studia).

Studium může být přerušeno i opakovaně, vždy na dobu určitou. Celková doba přerušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia (až 1,5 roku u bakalářského studia a 1 rok u navazujícího magisterského studia). Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství i doby přerušení se nezapočítávají do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia.

Během přerušení studia nejsi studentem! Studentem se opětovně stáváš „zapsáním do studia“. Pro zápis do studia použiješ formulář 006_Z: Žádost o opětovný zápis do studia po přerušenív Kontaktním centru (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 006_Z: Žádost o opětovný zápis do studia po přerušení). Žádost se podává nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení přerušení studia.

Další žádosti související s přerušením, prodloužením přerušení nebo předčasným ukončením přerušení studia jsou umístěny v Kontaktním centru (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení):

Žádost o stanovení náhradního zápisu do studia

Zápis do studia (uchazečů přijatých ke studiu do studijních programů), současně také „zápis“ do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 5).

Pokud nastanou důvody, které přijatým uchazečům ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně, znemožní účast  na zápisu v řádném nebo jednom náhradním termínu (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF) může se písemně omluvit a požádat o  stanovení náhradního termín zápisu do studia (článek 5, platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně).

Pokud jsi byl přijat ke studiu na Zahradnické fakultě a nemůžeš se z nějakého důvodu dostavit na zápis v den, který ti byl přidělen, můžeš požádat o náhradní termín zápisu do studia. V případě, že máš odůvodněnou termínovou kolizi s termínem zápisu, vyplň tuto žádost (Žádost se podává písemně, žádost vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštovní doručovací službou).

V případě, že kromě termínové kolize, nebudeš mít v den stanoveného zápisu požadované dokumenty prokazující předcházející vzdělání, vyplň tuto žádost (Žádost se podává písemně, žádost vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštovní doručovací službou).

Studenti, u kterých nastanou objektivní důvody, pro které neprovedou zápis do dalšího semestru studia ve stanovených termínech (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF) se řídí článkem 6 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. V těchto případech student ZF podává žádost 000 Z: obecná žádost v Kontaktním centru. Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 000 Z: obecná žádost.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností

Uznávání absolvovaných částí studia se řídí platnou Vyhláškou děkana č. 2/2021 – Uznávání absolvovaných částí studia.

POZOR: Žádost o uznání absolvovaných části studia se podává nejpozději v období zápisu do prvního semestru studia. Součástí žádosti jsou povinné přílohy specifikované ve Vyhlášce děkana č. 2/2021 – Uznávání absolvovaných studií.

Byl jsi přijat ke studiu na ZF a máš absolvované studium na jiné univerzitě?

Žádost o uznávání absolvovaných částí studia se podává formou žádosti 009 Z: Žádost o uznání předmětu/ů. Pozor žádost se odesílá elektronicky přes kontaktní centrum a současně písemně na adresu studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes kontaktní centrum.

Absolvoval jsi studium na ZF?

Pokud jsi úspěšně ukončil identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném studijním programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na ZF, tak podáváš žádost 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Pozor žádost se odesílá elektronicky přes kontaktní centrum a současně písemně na adresu studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes kontaktní centrum.

Jsi absolventem jiné fakulty MENDELU?

Pokud jsi úspěšně ukončil identický nebo uznatelný ekvivalentní předmět v jiném studijním programu, jiném oboru, jiné specializaci nebo jiném stupni studia na jiné fakultě MENDELU, tak podáváš žádost 009_Z: Žádost o uznání předmětu/ů v Kontaktním centru. Pozor žádost se odesílá elektronicky přes kontaktní centrum a současně písemně na adresu studijního oddělení, včetně všech povinných příloh specifikovaných ve vyhlášce děkana 2/2021 – Uznávání absolvovaných části studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti přes kontaktní centrum.

příloha k žádosti 009_Z 

Byl jsi na zahraničním studijním pobytu?

Pokud ses v průběhu studia na Zahradnické fakultě účastnil zahraničního studijního pobytu na základě smlouvy Learning Agreement, můžeš požádat o uznání absolvovaných předmětů. Uznávání předmětů se řídí podle METODICKÝ POKYN REKTORA č. 1/2018 pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+.

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podávajá nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení výpisu známek (Transcript of Records). Rozhodující je datum na Transcript of Recors. Transcript of Records je povinnou přílohou žádosti 009_Z: žádost o uznání předmětu/ů. Žádost 009_Z vyplň, vytiskni, podepiš, přilož povinné přílohy (Transcript of Records, Studijní smlouva schválená všemi 3 stranami) a předej na Zahraniční oddělení fakulty (osobně nebo poštou).

Žádost o změnu formy studia

Pokud chceš v průběhu studia změnit formu studia prezenční na kombinovanou nebo naopak, můžeš o tuto změnu požádat, podle článku 16 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

POZOR: Podmínkou pro uznání žádosti je skutečnost, že forma studia, pro kterou žádost podáváš je v příslušném období uskutečňována. Žádost musí být podána nejpozději před začátkem semestru (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku Zahradnické fakulty).

Žádost se podává přes kontaktní centrum – formulář 034_Z: Žádost o změnu formy studia. Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 034_Z: Žádost o změnu formy studia.

Žádost ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 12 kreditů v prvním semestru

Zápis do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6).

Žádost podávej až si budeš jistý, že jsi vyčerpal všechny možnosti vedoucí ke splnění podmínky 12 kreditů. Teprve pak podej 030_Z: Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 12 kreditů. (Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 030_Z: Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 12 kreditů.

V žádosti nezapomeň uvést všechny objektivní důvody, které způsobily nesplnění požadovaného počtu kreditů. V případě potřeby doplň přílohy. Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Žádost ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry

Zápisy do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6).

K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry. 

Žádost podávej, až si budeš jistý, že jsi vyčerpal všechny možnosti vedoucí ke splnění podmínky 40 kreditů. Teprve pak podej 031_Z: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů. (Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 031_Z: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů.

V žádosti nezapomeň uvést všechny objektivní důvody, které způsobily nesplnění požadovaného počtu kreditů. V případě potřeby doplň přílohy. Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Žádost ve věci zrušení předmětu ze zápisu

Zrušení předmětu ze zápisu v aktuálním studijním období se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6 odstavec 4, článek 17 odstavec 12).

POZOR: Zrušit zápis předmětu lze maximálně dvakrát za dobu studia v příslušném studijním programu. V případě objektivních důvodů může ve výjimečných případech o dalším zrušení předmětu rozhodnout děkan fakulty.

PŘÍKLAD: Pokud se ti nepodařil úspěšně ukončit „konkrétní předmět“, můžeš si ho automaticky sám zapsat v dalším semestru studia. Pokud se ti opět nepodaří „konkrétní předmět“ úspěšně ukončit, musíš požádat o zrušení zápisu předmětu  (žádost: 032_Z: Žádost o zrušení zápisu předmětu). Pokud ti bude vyhověno, můžeš si předmět zapsat potřetí. Pokud ti nebude vyhověno, bude ti studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Žádost 032_Z se podává přes Kontaktní centrum - Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 032_Z: Žádost o zrušení zápisu předmětu.

DOPORUČENÍ: Do odůvodnění uveď všechny důvody, které vedly k nastalé situaci. Buď konkrétní a přesný. Formou přílohy nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit. 

Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

Pokud splňujete podmínky ROZHODNUTÍ REKTORA č. 4/2014 Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – podpora studentů rodičů a současně ustanovení článku 10 platného Studijního a zkušebního řádu MENDELU, můžeš požádat o „evidenci uznané doby rodičovství“, která ti umožní prodloužit lhůty pro plnění studijních povinností, včetně podmínek pro postup do dalšího semestru studia (na základě podané žádosti 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě).

POZOR: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě se podává až po akceptaci „uznané doby rodičovství“ na základě žádosti 011_Z. Opačný postup není možný.

Žádost 011_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství se podává přes Kontaktní centrum: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 011_Z: Žádost o evidenci uznané doby rodičovství.

Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě

Pokud máš akceptovanou „uznanou dobu rodičovství na základě podané žádosti 012_Z (Žádost o evidenci uznané doby rodičovství) můžeš požádat v souladu s § 54a odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně o prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě o 28 týdnů.

Žádost 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě se podává přes Kontaktní centrum: Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → 012_Z: Žádost o prodloužení lhůt pro plnění povinností v souvislosti s péčí o dítě.