Na této stránce jsou uvedeny základní informace jak postupovat ve věci vyřizování nejčastějších žádostí v přímé vazbě na platný Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně.

Jednotlivé níže uváděné Žádosti a e-Žádosti se podávají a vyřizují v režimu platného Zákona 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 Správní řád (ve znění účinném k 20. 3. 2019).

U všech Žádostí a e-Žádostí, které v rámci komunikace se studijním oddělení budete používat, dodržujte formy žádostí (písemná forma, elektronická forma) a předepsané formuláře žádostí, včetně dodržování termínů.

Platný studijní a zkušební řád nepřipouští některé žádosti, kterým nebude vyhověno. Jedná se především o tyto situace:

  • mimořádný opravný termín zkoušky (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • možnost opakovat studium - semestr, ročník, apod. (článek 17 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • možnost změny oboru nebo specializace v průběhu studia - platný Studijní a zkušební řád umožňuje pouze změnu formy studia - prezenční ↔ kombinovaná (článek 16 platného Studijního a zkušebního řádu);
  • změny v zápisech předmětů pro aktuální studijní období po termínu stanoveném v aktuálním Harmonogramu akademického roku ZF (článek 13 odstavec 7).

Pokud potřebuješ vyřídit jiné studijní záležitosti, které zde nejsou specifikovány, napiš vždy e-Žádost prostřednictvím UIS (Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení).

Veškerá rozhodnutí a sdělení na podané Žádosti a e-Žádosti jsou uložena v prostředí UIS v Úložišti dokumentů, nebo zasílána poštou na korespondenční adresu uvedenou v UIS.


Co bych měl vědět, než začnu psát „žádost“?

 

Prohlášení o zanechání studia ve studijním programu

Pokud nastala situace, která ti neumožňuje pokračovat dál ve studiu, tak vyplň požadované prohlášení. Prohlášení vytiskni, podepiš a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Studium bude ukončeno v den přijetí (doručení) prohlášení o zanechání studia. Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce

Pokud nastanou skutečnosti, které nedovolují zveřejnění vypracované závěrečné práce, podle platné Směrnice rektora 3 / 2018 - Zveřejňování závěrečných prací, musíš podat žádost o odležení zveřejnění závěrečné práce. Více informací a formulář žádosti jsou ZDE.

Žádost o přerušení studia

Přerušení studia, možnosti a formy přerušení jsou popsány v článku 14 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. Součástí vyplněné žádosti jsou také povinné přílohy, které v případě absence prodlouží vyřízení uvedené žádosti. Během přerušení studia nejsi studentem! Přerušení studia (doba přerušení) se nezapočítává do maximální doby studia a současně celková doba přerušení studia (opakované) nesmí být delší než polovina standardní doby studia!

Žádost o přerušení studia vyplň, vytiskni, podepiš, připoj povinné přílohy a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

POZOR: přerušení studia končí dnem stanoveným v Rozhodnutí o přerušení studia. Osoba s přerušeným studiem je povinna, se nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení přerušení, zapsat do studia. Formulář žádosti pro opětovný zápis do studia po přerušení studia je ke stažení ZDE (článek 14, odstavec 6, 7, 10 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně).

Žádost o předčasné ukončení přerušení studia

Přerušení studia, předčasné ukončení přerušení studia a prodloužení přerušení studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně – článek 14.

Formulář žádosti ke stažení je ZDE. Žádost vyplň, vytiskni, podepiš a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost).

Žádost o prodloužení přerušení studia

Přerušení studia, předčasné ukončení přerušení studia a prodloužení přerušení studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně – článek 14.

Formulář žádosti ke stažení je ZDE. Žádost vyplň, vytiskni, podepiš a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost).

Žádost o opětovný zápis do studia po přerušení mého studia

Přerušení studia, předčasné ukončení přerušení studia, prodloužení přerušení studia a opětovný zápis do studia po přerušení studia  se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně – článek 14.

Formulář žádosti ke stažení je ZDE. Žádost vyplň, vytiskni, podepiš a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost).

Žádost o stanovení náhradního zápisu do studia

Zápis do studia (uchazečů přijatých ke studiu do studijních programů), současně také „zápis“ do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 5).

Pokud nastanou důvody, které přijatým uchazečům ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně, znemožní účast  na zápisu v řádném nebo jednom náhradním termínu (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF) může se písemně omluvit a požádat o  stanovení náhradního termín zápisu do studia (článek 5, platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně).

Žádost o stanovení náhradního zápisu do studia vyplň, vytiskni, podepiš, a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Studenti, u kterých nastanou objektivní důvody, pro které neprovedou zápis do dalšího semestru studia ve stanovených termínech ((podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku pro ZF) se řídí článkem 6 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

V těchto případech student žádá,  včetně odůvodnění, o stanovení náhradního termínu zápisu do dalšího semestru. Žádost o stanovení náhradního zápisu do studia vyplň, vytiskni, podepiš, a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností

Uznávání absolvovaných částí studia se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 15).

Pokud jsi absolventem jiné fakulty Mendelovy univerzity v Brně nebo absolventem jiné vysoké školy v ČR nebo v zahraničí, můžeš požádat o uznání absolvovaných předmětů z předcházejícího studia.

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podává nejpozději v období zápisu do prvního semestru studia. Součástí žádosti jsou povinné přílohy specifikované v článku 15, odstavci 5 a) a b) Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. Bez těchto povinných příloh se vystavujete prodloužení vyřízení vaší žádosti.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností vyplň, vytiskni, podepiš, doplň o povinné přílohy a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Pokud jsi absolventem Zahradnické fakulty, můžeš požádat o uznání absolvovaných předmětů z předcházejícího studia.

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podává nejpozději v období zápisu do prvního semestru studia. Součásti žádosti je povinná příloha, která je ke stažení ZDE. Bez této povinné přílohy se vystavujete prodloužení vyřízení vaší žádosti.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností vyplň, vytiskni, podepiš, doplň o povinnou přílohu a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Pokud ses v průběhu studia na Zahradnické fakultě účastnil zahraničního studijního pobytu na základě smlouvy Learning Agreement, můžeš požádat o uznání absolvovaných předmětů. Uznávání předmětů se řídí podle platné Směrnice č. 2/2017 pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programů ERASMUS + (článek 4).

POZOR: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností se podávají nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení výpisu známek (Transcript of Records). Rozhodující je datum na Transcript of Recors. Transcript of Records je povinnou přílohou Žádosti o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností.

Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností vyplň, vytiskni, podepiš, přilož povinné přílohy (Transcript of Records, Studijní smlouva schválená všemi 3 stranami) a předej na Zahraniční oddělení fakulty (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost). Formulář žádosti ke stažení je ZDE.

Žádost o změnu formy studia

Pokud chceš v průběhu studia změnit formu studia prezenční na kombinovanou nebo naopak, můžeš o tuto změnu požádat, podle článku 16 platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

POZOR: Podmínkou pro uznání žádosti je skutečnost, že forma studia, pro kterou žádost podáváš je v příslušném období uskutečňována. Žádost musí být podána nejpozději před začátkem semestru (podle platného aktuálního Harmonogramu akademického roku Zahradnické fakulty).

Formulář žádosti ke stažení je ZDE. Žádost vyplň, vytiskni, podepiš a předej na studijní oddělení (osobně nebo poštou, nikoliv emailem, nikoliv přes e-Žádost).

e-Žádost ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 12 kreditů v prvním semestru

Zápisy do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6).

Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Pokud nastanou objektivní důvody (objektivním důvodem není nevyužití zkouškových termínů, neúspěšné ukončení předmětu a další důvody v rozporu s platným Studijním a zkušebním řádem) může student podat e-Žádost prostřednictvím UIS (Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení).

Obsahová struktura e-Žádosti:

Věc: Žádost o mimořádný zápis do studia druhého semestru bez požadovaného počtu 12 kreditů.

Odůvodnění:

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o provedení mimořádného zápisu do druhého semestru studia bez získaných  12 kreditů. Důvodem podání žádosti je …………..

Děkuji

Jméno příjmení studenta

Přílohy: seznam příloh, které potvrzují objektivní důvody žádosti. Nezapomeňte připojit přílohy k e-Žádosti!

e-Žádost ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry

Zápisy do dalšího semestru studia se řídí platným Studijním a zkušební řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6).

Pro zápis do druhého semestru studia musí student získat alespoň 12 kreditů v prvním semestru. K zápisu do studia v dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů za předcházející dva semestry.

Pokud nastanou objektivní důvody (objektivním důvodem není nevyužití zkouškových termínů, neúspěšné ukončení předmětu a další důvody v rozporu s platným Studijním a zkušebním řádem) může student podat e-Žádost prostřednictvím UIS (Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení).

Obsahová struktura e-Žádosti:

Věc: Žádost o mimořádný zápis do studia druhého semestru bez požadovaného počtu 40 kreditů.

Odůvodnění:

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o provedení mimořádného zápisu do druhého semestru studia bez získaných  40 kreditů. Důvodem podání žádosti je …………..

Děkuji

Jméno příjmení studenta

Přílohy: seznam příloh, které potvrzují objektivní důvody žádosti. Nezapomeňte připojit přílohy k e-Žádosti!

e-Žádost ve věci zrušení předmětu ze zápisu

Zrušení předmětu ze zápisu v aktuálním studijním období se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně (článek 6 odstavec 4, článek 17 odstavec 12).

POZOR: Zrušit zápis předmětu lze maximálně dvakrát za dobu studia v příslušném studijním programu. V případě objektivních důvodů může ve výjimečných případech o dalším zrušení předmětu rozhodnout děkan fakulty.

POZOR: e-Žádost nepodávej, pokud se jedná teprve o první anebo druhé zrušení zápisu, protože takový předmět si automaticky zapíšeš do následujícího semestru.

Pokud nastanou objektivní důvody (objektivním důvodem není nevyužití zkouškových termínů, neúspěšné ukončení předmětu a další důvody v rozporu s platným Studijním a zkušebním řádem) může student podat e-Žádost prostřednictvím UIS (Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení).

Obsahová struktura e-Žádosti:

Věc: Žádost o zrušení předmětu ze zápisu.

Odůvodnění:

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o zrušení předmětu název předmětu (kód předmětu) ze zápisu z důvodu ………….

Děkuji

Jméno příjmení studenta

Přílohy: seznam příloh, které potvrzují objektivní důvody žádosti. Nezapomeňte připojit přílohy k e-Žádosti!