Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

 

 
Přihláška ke studiu

Uchazeč si podává ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU do studijního programu, přitom vyznačí konkrétní obor studia. Pokud se hlásí na více oborů stejného studijního programu, postačuje jedna přihláška, je však nutné seřadit obory dle zájmu. Uchazeč zodpovídá za řádné a pravdivé vyplnění přihlášky, správnost uvedených údajů stvrzuje svým podpisem na vytištěné přihlášce.

Přihlášky ke studiu přijímá Zahradnická fakulta MENDELU u bakalářských studijních programů do 31. března 2019

Postup vyplnění přihlášky*

Uchazeč hlásící se ze SŠ vypíše do formuláře ve své e-přihlášce názvy absolvovaných předmětů + známky za tyto předměty za 3,5 roku, tedy výroční vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku.

Uchazeč hlásící se z víceletého gymnázia vypíše stejným způsobem prospěch za posledního 3,5 roku studia, tedy pololetní vysvědčení posledního školního roku a tři předchozí výroční vysvědčení. Uchazeč, který absolvoval učiliště a je studentem nebo absolventem nástavbového studia, vyplňuje pololetní prospěch za poslední absolvovaný ročník a tři předchozí výroční vysvědčení. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze SŠ, ale již absolvoval středoškolské studium, uvede prospěch za SŠ stejným způsobem, tedy známky ze tří výročních vysvědčení a známky z pololetního vysvědčení posledního ročníku.

Poté e-přihlášku vytiskne a podepíše.

Všichni uchazeči vypíší také klasifikaci za maturitní vysvědčení. Stránku s vypsanými známkami vytisknou a nechají potvrdit na střední škole (nebo přiloží kopie všech výročních vysvědčení) a spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a vytištěnou podepsanou e-přihláškou zašlou na studijní oddělení do Lednice.

Pokud uchazeč v době podání přihlášky ještě neabsolvoval maturitní zkoušku, pak dodá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení studijnímu oddělení Zahradnické fakulty MENDELU nejpozději do 20. června 2019. V opačném případě nebude jeho přihláška ke studiu akceptována. Správní poplatek se za zahájené přijímací řízení nevrací. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

*Obor Zahradní a krajinářská architektura - ZKA (nově - Krajinářská architektura) má odlišné kritéria pro vyplnění a následné zařazení přihlášky do přijímacího řízení - Více ZDE.

Správní poplatek za přijímací řízení

Nařízením rektora byl na Mendelově univerzitě v Brně stanoven poplatek:

 • 440,- Kč pro všechny bakalářské programy, mimo obor Zahradní a krajinářská architektura (nově - Krajinářská architektura)
 • 530,- Kč pro obor Zahradní a krajinářská architektura (nově - Krajinářská architektura)

Správní poplatek nutno uhradit převodem anebo složenkou typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně.

Bankovní spojení:

Číslo účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
35-4335800227/0100
generuje se automaticky z e-přihlášky
379
IBAN*
BIC (SWIFT)* **
CZ5201000000354335800227
KOMBCZPPXXX

*jen pro uchazeče ze Slovenska
**příslušný bankovní poplatek hradí uchazeč

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů stejného studijního programu, platí pouze jeden poplatek. Kombinace přihlášky do studijního programu Zahradnictví a Zahradnické inženýrství je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 440 Kč.

Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímacím řízení nebo nesplnění podmínek (např. nepředložení maturitního vysvědčení) se poplatek ani přihláška nevrací.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu mohou být v bakalářském studijním programu přijati uchazeči, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (gymnázia, střední odborné školy a školy jim na roveň postavené) a prokáží potřebnou způsobilost ke studiu. O přijetí ke studiu se může ucházet občan české státní příslušnosti, stejně jako občan jiného státu, kdy se v příslušné míře uplatní platná legislativa (nostrifikace). Výuka probíhá v jazyce českém.

 

V bakalářských programech je základním parametrem pro přijetí průměr studia na střední škole a maturitní klasifikace.*

*Vyjma oboru ZKA - informace pro přijetí ke studiu ZDE.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí ke studiu v příslušném studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Do 15 dnů po proběhlém přijímacím řízení zveřejní fakulta na úřední desce fakulty výsledky přijímacího řízení a získané počty bodů budou uvedeny v Univerzitním informačním systému (Úložiště dokumentů v agendě e-přihlášky).
Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.
Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů, které mají souvislost s rozhodnutím o přijetí po předchozí telefonické domluvě na studijním oddělení do 8 dnů od obdržení rozhodnutí děkana.
Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Žádost podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Děkan může sám žádosti o přezkoumání vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak je předá k rozhodnutí rektorovi.

Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s děkanátem fakulty (v přezkumném řízení s rektorátem) pouze uchazeč. S veškerými dotazy či sděleními o přijímacím řízení se obracejte přímo na studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU. S ohledem na Zákon na ochranu osobních údajů nelze informace podávat telefonicky a ani je sdělovat třetím osobám (například rodičům). Studentem vysoké školy se stává uchazeč dnem zápisu ke studiu a následující imatrikulací.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 
Přihláška ke studiu

Uchazeč si podává ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU do studijního programu, přitom vyznačí konkrétní obor studia. Pokud se hlásí na více oborů stejného studijního programu, postačuje jedna přihláška, je však nutné seřadit obory dle zájmu. Uchazeč zodpovídá za úplné, řádné a pravdivé vyplnění přihlášky.

Elektronické přihlášky ke studiu přijímá Zahradnická fakulta MENDELU u navazujících magisterských programů do 21. května 2019. O době konání a konkrétních termínech přijímacího řízení budou uchazeči informováni prostřednictvím e-pozvánky.

Správní poplatek za přijímací řízení

Nařízením rektora byl na Mendelově univerzitě v Brně stanoven poplatek:

 • 440,- Kč pro navazující magisterské programy obor Řízení zahradnických technologií, Zahradnictví, Management zahradních a krajinářských úprav
 • 500,- Kč pro navazující magisterský program obor Zahradní a krajinářská architektura

Správní poplatek nutno uhradit převodem anebo složenkou typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně.

Bankovní spojení:

Číslo účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
35-4335800227/0100
generuje se automaticky z e-přihlášky
379
IBAN*
BIC (SWIFT)* **
CZ5201000000354335800227
KOMBCZPPXXX

*jen pro uchazeče ze Slovenska
**příslušný bankovní poplatek hradí uchazeč

Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímacím řízení nebo nesplnění podmínek se poplatek ani přihláška nevrací.

Podmínky přijetí ke studiu

Všichni uchazeči o magisterský studijní program musí mít absolvován bakalářský stupeň studia vysoké školy.

 

Navazující magisterský studijní program Zahradnické inženýrství

Obor Zahradnictví

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 21. května 2019
Termín přijímacího řízení: 30. května 2019

Absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu realizovaného na ZF MENDELU po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky a na základě přihlášky a studijních výsledků mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 •  výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E
body 20 15 10 5 0

 
Absolventi bakalářského studijního programu realizovaného na jiných fakultých nebo univerzitách po předložení diplomu mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů
 • ústní pohovor a rozdílové zkoušky z disciplín tvořící bakalářskou zkoušku na ZF - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E F
body 20 15 10 5 0 +

+ uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení

Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení:

Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)
Okruh B: Zahradnictví (odborné disciplíny 3. ročníku)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)

Uchazeči bude položena jedna otázka z každého okruhu, každá odpověď bude klasifikována samostatně. Celkové hodnocení bude vypočítáno jako aritmetický průměr z jednotlivých rozdílových zkoušek.

Obor Řízení zahradnických technologií

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 21. května 2019
Termín přijímacího řízení: 30. května 2019

Absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu realizovaného na ZF MENDELU po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky a na základě přihlášky a studijních výsledků mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 •  výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E
body 20 15 10 5 0

 
Absolventi bakalářského studijního programu realizovaného na jiných fakultých nebo univerzitách po předložení diplomu mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů
 • ústní pohovor a rozdílové zkoušky z disciplín tvořící bakalářskou zkoušku na ZF - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E F
body 20 15 10 5 0 +

+ uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení

Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení:

modul Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Okruh A: Disciplíny managementu jakosti (kvalitologie a řízení jakosti, instrumentální a senzorická
analýza jakosti, jakost v legislativě)
Okruh B: Technologické disciplíny (skladování, konzervační metody, technologie zpracování, ovocné destiláty, vinařství)
Okruh C: Společenskovědní disciplíny (ekonomika, marketing, management)

modul Vinohradnictví a vinařství
Okruh A: Teoretický základ (botanika, fyziologie rostlin, mikrobiologie, genetika)
Okruh B: Profilové disciplíny oboru (vinohradnictví, vinařství)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing)

modul Biotechnologie v zahradnictví
Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)
Okruh B: Zahradnictví (odborné disciplíny 3. ročníku)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)

Uchazeči bude položena jedna otázka z každého okruhu, každá odpověď bude klasifikována samostatně. Celkové hodnocení bude vypočítáno jako aritmetický průměr z jednotlivých rozdílových zkoušek.


Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 180.

 

Navazující magisterský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 21. května 2018
Rozdílové zkoušky pro absolventy příbuzných bakalářských studijních oborů: 30. května 2019
Termín klauzurních zkoušek: 31. května 2019

Všichni uchazeči musí být absolventi bakalářského studia stejného či příbuzného oboru a mohou být přijati na základě přihlášky a úspěšného ukončení přijímacího řízení.

Součástí přijímacího řízení jsou tato hodnocení:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu
 • výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky
 • výsledná klasifikace klauzurní práce
 • hodnocení portfolia podle vyhlášky děkana ZF č. 6/2007 s touto změnou čl. 6: "Termínem pro odevzdání portfolia je termín konání klauzurní zkoušky"
 • výsledky rozdílových zkoušek absolventů příbuzných bakalářských studijních oborů

Kriteria vyhodnocení přijímacího řízení:

 • dosažené studijní výsledky (průměr známek) studia za bakalářský stupeň - maximálně 20 bodů
  Přidělený počet bodů odpovídá matematickému vyjádření podle skutečného studijního průměru, s přesností na dvě desetinná místa.
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 • výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů
klasifikace A B C D E
body 20 15 10 5 0
 • výsledná klasifikace klauzurní práce - maximálně 40 bodů podle následujících kritérií:
  • zadání práce - řešení konkrétního prostoru, který bude popsán a definován
  • předmět řešení - průkazné návrhové řešení z hlediska výtvarného, architektonického, provozního a technologického na úrovni studie, obsahující situaci, řezy, ortogonální pohledy a perspektivy. Dle potřeby je možno zadat biotechnický okruh jako samostatný objekt i mimo řešený prostor, nebo jako detail v rámci zadaného prostoru.
  • technika kresby přiměřená architektonickému výkresu, ruční zpracování, formát A1
  • řešení klauzurní práce bude probíhat max. 10 hod. v uvedeném termínu; uchazeči budou rozděleni do skupin a pracovat v různých místnostech
   Obtížnost tématu a forma zpracování budou stanoveny na zvládnutelné úrovni tvůrčích a technických schopností, znalostí a dovedností výborného až velmi dobrého absolventa bakalářského stupně studia, schopného kreativně syntetizovat partikulární zkušenosti z jednotlivých profilových studijních kurzů bakalářského stupně studia.
 • hodnocení portfolia studentských prací - maximálně 20 bodů

Celkový maximální počet bodů je 100 bodů. V případě shodnosti počtu bodů rozhoduje počet bodů získaných za klauzurní práci.

Absolventi příbuzných bakalářských studijních oborů mohou být po splnění předchozích částí přijímacího řízení přijati na základě vykonání rozdílových zkoušek odpovídajících okruhům bakalářské zkoušky.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

Obor Management zahradních a krajinářských úprav

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 21. května 2019
Rozdílové zkoušky pro absolventy příbuzných bakalářských studijních oborů: 31. května 2019

Všichni uchazeči musí být absolventi bakalářského studia stejného či příbuzného oboru a mohou být přijati na základě přihlášky a úspěšného ukončení přijímacího řízení.

Součástí přijímacího řízení jsou tato hodnocení:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu
 • výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky
 • výsledky rozdílových zkoušek absolventů příbuzných bakalářských studijních oborů

Kriteria vyhodnocení přijímacího řízení:

 • dosažené studijní výsledky (průměr známek) studia za bakalářský stupeň - maximálně 20 bodů
  Přidělený počet bodů odpovídá matematickému vyjádření podle skutečného studijního průměru, s přesností na dvě desetinná místa.
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 • výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů
klasifikace A B C D E
body 20 15 10 5 0

 

Celkový maximální počet bodů je 40 bodů. V případě shodnosti počtu bodů rozhoduje počet bodů získaných za klauzurní práci.

Absolventi příbuzných bakalářských studijních oborů mohou být po splnění předchozích částí přijímacího řízení přijati na základě vykonání rozdílových zkoušek odpovídajících okruhům bakalářské zkoušky.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

 

Navazující magisterský studijní program Horticultural Engineering - Zahradnické inženýrství

Obor International Master of Horticulture Science

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 21. května 2019
Termín konání ústních pohovorů: 31. května 2019

Absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu realizovaného na ZF MENDELU po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky a na základě přihlášky a studijních výsledků mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 •  výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E
body 20 15 10 5 0

 

 • absolvování jazykové zkoušky z angličtiny v termínu určeném studijním oddělením ZF

Absolventi bakalářského studijního programu realizovaného na jiných fakultých nebo univerzitách po předložení diplomu mohou získat maximálně 40 bodů podle zásad:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace 1,00 - 1,49 1,50 - 1,99 2,00 - 2,49 2,50 - 2,99 > 3,00
body 20 15 10 5 0
 •  ústní pohovor a rozdílové zkoušky z disciplín tvořící bakalářskou zkoušku na ZF - maximálně 20 bodů dle přepočtu:
klasifikace A B C D E F
body 20 15 10 5 0 +

+ uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení

Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení:

Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)
Okruh B: Zahradnictví (květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)

Uchazeči bude položena jedna otázka z každého okruhu, každá odpověď bude klasifikována samostatně. Celkové hodnocení ústního pohovoru bude vypočítáno jako aritmetický průměr z jednotlivých rozdílových zkoušek a obodováno podle tabulky.

Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném bakalářském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis a motivační dopis a doporučující dopis respektovaného odborníka v daném oboru.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 15.

 

Náhradní termín přijímacího řízení

Náhradní termín přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu je stanoven na 17. - 19. června 2019.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Přihláška ke studiu

Uchazeč si podává ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU do studijního programu, přitom vyznačí konkrétní obor studia. Uchazeč zodpovídá za řádné a pravdivé vyplnění přihlášky, správnost uvedených údajů stvrzuje svým podpisem na přihlášce.

Elektronické přihlášky ke studiu přijímá Zahradnická fakulta MENDELU u doktorských programů do 30. dubna 2019.

Podmínky přijetí ke studiu

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech musí být absolventy magisterského studijního programu téhož nebo příbuzného oboru.

 

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy

Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura

v akademickém roce 2019/2020

  

čl. 1

 Obecné a další podmínky pro přijímání uchazečů o studium v doktorských studijních programech stanoví § 48-49 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Další podmínky pro přijetí uchazečů o studium stanoví článek 4 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně a Směrnice děkana č. 1/2017 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

čl. 2

Další upřesňující podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici schválené Oborovými radami obou doktorských studijních programů jsou:

 • Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu téhož nebo příbuzného oboru.
 • Uchazeč o studium prokazuje při přijímacím pohovoru své předpoklady pro studium ve třech okruzích:

I.        znalost anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), vyjádřená známkou podle klasifikace ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Děkan fakulty může od zkoušky upustit na základě předložení certifikátu o jazykové zkoušce.

 II.        odborné znalosti a předpoklady pro doktorské studium - ústní odborná zkouška vedená formou rozpravy. Jejím cílem je zjistit:

a)    odborné znalosti uchazeče

b)    předpoklady k samostatné vědecké, umělecké nebo tvůrčí práci

 

Součástí posuzování je výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

III.        odborná úroveň návrhu doktorského projektu - prezentace základních tezí navrhovaného doktorského projektu. Přijímací komise posuzuje:

a)    zda projekt odpovídá akreditovanému doktorskému studijnímu programu

b)    vědeckou či uměleckou úroveň navrhovaného projektu

c)    proveditelnost projektu v navrženém časovém období (standardní doba studia).

 • Termín zkoušky ze světového jazyka (AJ a NJ) je součástí přijímacího pohovoru.
 • Uchazeč může být přijat, pokud vyhoví ve všech třech okruzích přijímacího řízení.
 • Na základě výsledků přijímacího řízení sestaví komise pořadí uchazečů. Komise může doporučit úpravu tématu dizertační práce nebo změnu navrhovaného školitele.
 • O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Zahradnické fakulty MENDELU.
 • Celkový počet přijímaných studentů se stanovuje na základě kritérií MŠMT ČR a možností fakulty.

čl. 3

Přihlášky ke studiu se podávají v elektronické podobě do 30.dubna 2019. V přihlášce musí být uvedeno jméno předpokládaného školitele a pracovní název tématu dizertační práce.

Vedoucí ústavu nemůže svým stanoviskem vyloučit studenta z přijímacího řízení, současně však zodpovídá za dodržení stanoveného limitu studentů PGS připadajících na jednoho školitele v rámci svého školícího pracoviště.

Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:

a)  přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky prostřednictvím systému UIS;

b)  strukturovaný, odborný životopis v listinné kopii;

c)  vysokoškolský diplom v listinné kopii, u zahraničních studentů a absolventů ostatních univerzit v úředně ověřené kopii;

d)  přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii;

e)  návrh doktorského projektu (s uvedením názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků, případně zdroje financování).

Uchazeči, jenž své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2017/2018, přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2017/2018 předloží potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústní části přijímacího řízení. Současně musí všichni uchazeči nejpozději v den konání přijímacího řízení doložit výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném magisterském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii, návrh doktorského projektu a nejméně 2 doporučující dopisy odborníků v oboru na stupni docent, profesor, doktor věd, v listinné kopii a doklad o nostrifikaci magisterského stupně studia nebo srovnatelný typ potvrzení vydaného Velvyslanectvím ČR.

čl. 4

Pro akademický rok 2018/2019 proběhne přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech dne 25. června 2019

čl. 5

Děkan může stanovit termíny přijímacího řízení i mimo tento termín, případně upustit od ústní odborné zkoušky nebo může udělit výjimku v případě zahraničních studentů. To nezbavuje uchazeče povinnosti doložit veškeré náležitosti v souladu s podmínkami přijímacího řízení.

čl. 6

Standardní doba studia, platná pro oba studijní programy (Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura), je 4 roky.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY