O studiu oboru

Posluchač v bakalářském stupni studia získá teoretické vědomosti i praktické znalosti v oblastech zpracovatelských technologií a řízení jakosti potravinových zdrojů. Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody, pracování, vinařskou technologii a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým, ale také senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů a bezpečnosti potravin především rostlinného původu a principům zahradnické výroby. Druhým pilířem studia jsou ekonomické disciplíny a orientace na legislativu a marketing potravinové produkce.

Uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích pro zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s těmito komoditami. 

Profilové předměty 

Instrumentální analýza v kontrole jakosti
Jakost potravin v legislativě
Jakost rostlinných produktů
Jakost živočišných produktů
Konzervační metody
Kvalitologie a řízení jakosti
Marketing
Ovocné destiláty
                       Podniková ekonomika
Podnikový management
Potravinářská chemie
Potravinářská mikrobiologie pro ZF I
Senzorické hodnocení jakosti
Skladování zahradnických produktů
Technologie zpracování ovoce a zeleniny
Základy vinařství

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2019
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 25. června 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 50 prezenční forma.