O studiu oboru

Cílem studia je příprava odborníků v oblasti pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Disciplíny Vinohradnictví a Vinařství jsou nosnou částí studijního programu. Výuka je zaměřena na problematiku pěstování révy vinné a technologických postupů výroby vín bílých, červených i šumivých klasickými metodami i moderními technologiemi. Posluchači budou seznámeni se surovinou, s nároky na její kvalitu, ale také s látkovými složkami moštů a vín a s technologiemi jejich stanovování. Významnou součástí studia je charakteristika výroby kvalitních vín, jejich
školení, stabilizace a finalizace, stejně jako identifikace vad a chorob vín a způsoby, jak těmto nedostatkům předcházet. V rámci studia posluchači získají přehled o historii a kulturním použití vín (jejich podávání). Studenti se v průběhu odborných praxí seznámí se všemi činnostmi ve vinohradnických a vinařských provozech tak, aby byli schopni samostatné práce ihned po absolvování studia.

Uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni undovaně celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů.

Profilové předměty 

Agrotechnika révy vinné
Biologie révy vinné
Enologie
Fyziologie rostlin
Genetika
                       Marketing
Mikrobiologie
Vinohradnictví
Výživa a hnojení révy vinné
Základy kvasného průmyslu

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření na oboru Vinohradnictví a vinařství.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 31. března 2019
Termín vyhodnocení přijímacího řízení: 24. června 2019

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

  • řádně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
  • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

  • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
  • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 60 prezenční, 60 kombinovaná forma.

Výuka oboru v kombinované formě probíhá v Lednici, jednou za dva týdny v pátek a sobotu.